Úřední sdělení ze dne 30.7.2002 k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank ke dni 30.6., 30.9. a 31.12.2002

30.7.2002 | Sbírka:  10/2002 (CBO) | Částka:  10/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 9/2002 (OP), 31/2000 (OP), 21/1992 Sb.
Pasivní derogace: 17/2004 (CBO)
10/2002
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 30. července 2002 k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank ke dni 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2002
Česká národní banka k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank ke dni 30. 6., 30. 9. a 31.12.2002 sděluje:
1) Banky a pobočky zahraničních bank (dále jen "banka") postupují při plnění požadavků stanovených v § 11 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb. a v opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 4. dubna 2001 (dále jen "opatření o uveřejňování informací bankami") v nadcházejícím období roku 2002, tj. ke dni 30. června, 30. září a 31. prosince 2002 obdobně jako při uveřejňování informací k 31. březnu 2002 1). Banky při přípravě údajů k uveřejnění podle přílohy č. 1 opatření o uveřejňování informací bankami postupují i nadále podle opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank při zachování všech obsahových náležitostí podle přílohy č. 1 opatření o uveřejňování informací bankami s tím, že zdrojová data o aktivech a pasivech banky získávají z výkazu Bil (ČNB) 5-12 2).
2) Nové opatření České národní banky3), kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank, které zohlední změny obsažené v opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled a Evropské komise týkající se uveřejňování informací bankami, nabude účinnosti 1. ledna 2003. Podle tohoto opatření České národní banky budou banky poprvé uveřejňovat informace k 31. březnu 2003.
Člen bankovní rady
Ing. Racocha, M.I.A. v. r.
Sekce bankovní regulace
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Kozelková,
telefon: 2441 2126
Ing. Svobodová,
telefon: 2441 2383
1) Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. března 2002, k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank ke dni 31.března 2002.
2) podle metodiky ČNB roku 2001 výkaz Bil (ČNB) 1-12.
3) Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank bylo vyhlášeno ve Věstníku České národní banky, částka 8, ze dne 26.července 2002.