Úřední sdělení ze dne 19.3.2002 k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank

19.3.2002 | Sbírka:  6/2002 (CBO) | Částka:  5/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 9/2002 (OP), 21/1992 Sb.
Pasivní derogace: 17/2004 (CBO)
6/2002
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 19. března 2002
k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank ke dni 31. března 2002
Česká národní banka k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank ke dni 31. března 2002 sděluje:
1) Při uveřejňování informací ke dni 31. března 2002 postupují banky a pobočky zahraničních bank (dále jen "banka") při plnění požadavků stanovených v § 11 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb., a v opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 4. dubna 2001 (dále jen "opatření o uveřejňování informací bankami") tak, že při přípravě údajů k uveřejnění podle přílohy 1 opatření o uveřejňování informací bankami postupují podle opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank při zachování všech obsahových náležitostí podle přílohy č.1 opatření o uveřejňování informací bankami.
2) Postup uvedený v bodě 1 respektuje skutečnost, že 1. ledna 2002 nabylo účinnosti opatření Ministerstva financí ČR, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce1) a opatření Ministerstva financí ČR, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce2) a opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank. Tímto opatřením bylo zrušeno opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
3) V současné době Česká národní banka připravuje nové opatření, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank, které zohlední změny obsažené v opatřeních Ministerstva financí ČR a České národní banky uvedených v bodě 2 a rovněž doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled a Evropské komise týkající se uveřejňování informací bankami.
Člen bankovní rady
Ing. Racocha, M.I.A. v.r.
Sekce bankovní regulace
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Kozelková,
telefon: 2441 2126
Ing. Svobodová,
telefon: 2441 2383
1) Finanční zpravodaj č. 12/2001 částka 68
2) Finanční zpravodaj č. 1-2/2002 částka 4