Vyhláška ze dne 24.8.1932, kterou se mění nejvyšší prodejní ceny lihu určeného k výrobě octa a nezdaněného lihu denaturovaného

30.8.1932 | Sbírka:  148/1932 Sb. | Částka:  51/1932ASPI

Vztahy

Nadřazené: 86/1932 Sb.
Aktivní derogace: 102/1926 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb., 42/1936 Sb.
148/1932 Sb.
Vyhláška
ministerstva financí
ze dne 24. srpna 1932,
kterou se mění nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu určeného k výrobě octa a nezdaněného lihu denaturovaného.
Změna: 42/1936 Sb.
Čl. I.
(1) Podle § 7 zákona ze dne 7. června 1932, č. 86 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem, pozměňují se ustanovení vyhlášky ministerstva financí ze dne 28. června 1926, č. 102 Sb. z. a n., kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu, takto:
(2) Nejvyšší prodejní cena čistého daněprostého lihu pro spotřebu tuzemskou při dodávce nad 460 hl. st. v jedné nádobě stanoví se:
a) jde-li o líh určený k výrobě octa v kvasných octárnách, vyrábějících ocet z daněprostého lihu, schválených úředně do dne účinnosti této vyhlášky, činí základní cena 1.200 Kč za 100 hl st. alkoholu;
b) v ostatních případech platí se vedle základní ceny ještě přirážka ve výši 100%.
(3) Nejvyšší prodejní cena lihu denaturovaného obecným denaturačním prostředkem stanoví se pro tuzemskou spotřebu ve velkém, t. j. při celkové dodávce přes 460 hl. st., částkou 420 Kč za 1 hl alkoholu (100 hl. st.) včetně denaturačních prostředků a kontrolního poplatku. Tato základní cena zvyšuje se při dodávce 460 hl. st. a níže takto:
nad 176 hl. st. až do včetně 460 hl. st. 435 Kč,
nad 80 hl. st. až do včetně 176 hl. st. 440 Kč,
nad 25 hl. st. až do včetně 80 hl. st. 450 Kč.
(4) V ostatním zůstávají ustanovení vyhlášky ministerstva financí, č. 102/1926 Sb. z. a n., beze změny v platnosti.
Čl. II.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 1. září 1932.
Dr. Trapl v. r.