Opatření ze dne 23.7.2007 obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací

8.8.2007 | Sbírka:  51/2007 (TV) | Částka:  14/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 108/2005 (TV)
51/2007 (TV)
VŠEOBECNÉ OPRÁVNĚNÍ
ČTÚ č. VO-S/1/07.2007-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
Č. j.: 39 627/2007-610
Praha 23. července 2007
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.
Článek 1
Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, se mění takto:
V článku 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
"c) fyzické a právnické osoby poskytující služby elektronických komunikací podle § 8 odst. 1 písmene b) zákona poskytují Úřadu na jeho žádost informace podle § 115 zákona prostřednictvím systému elektronického výkaznictví, pokud Úřad nestanoví v žádosti podle § 115 zákona jinak,
d) systém elektronického výkaznictví a příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na internetových stránkách Úřadu https://monitoringtrhu.ctu.cz.".
Článek 2
Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.
Odůvodnění
Úřad vydává všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.
K článku 1 výroku:
Změny všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9 stanovují v souladu s § 10 odst. 1 písmene i) zákona konkrétní podmínky pro předávání informací, které subjekty oznamují Úřadu podle § 115 zákona, vzhledem k tomu, že Český telekomunikační úřad zavedl systém elektronického sběru těchto informací.
Doplněním dosavadního článku 2 jsou nově stanoveny podmínky pro výkaznictví formou používání systému elektronického výkaznictví a předepsaných elektronických formulářů, které jsou umístěny na internetových stránkách Úřadu https://monitoringtrhu.ctu.cz.
Účinnost tohoto všeobecného oprávnění je stanovena v souladu s § 124 odst. 2 zákona.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2007-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, a výzvu k podávání připomínek dne 14. června 2007. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy bylo možno uplatnit do 14. července 2007. V této lhůtě uplatnil připomínky jediný dotčený subjekt.
První část připomínky požadovala vypuštění odkazu na § 47, § 54 a § 71 zákona s odůvodněním, že odkaz na § 115 zákona je dostatečný a není tedy třeba v návrhu zvláště uvádět konkrétně příklady požadovaných informací.
Správní orgán v této části připomínce vyhověl. I informace podle § 47, § 54 a § 71 zákona jsou informace, o které Úřad obvykle žádá postupem podle § 115 zákona. Z toho je zřejmé, že podmínky upravující způsob poskytovávání uvedených informací se řídí podle tohoto Všeobecného oprávnění.
Druhá část připomínky požadovala vypuštění podmínky upravující využití elektronického formuláře s tím, že s ohledem na typ informací a jejich mnohdy značný rozsah nelze tyto informace touto formou vykázat.
Správní orgán se skutečností popsanou v připomínce souhlasí, konstatuje však, že úprava textu není nutná s ohledem na poslední větu v nově navrhovaném znění článku 2 písm. c). Podle této úpravy bude elektronická forma poskytnutí informací použita tehdy, pokud Úřad v žádosti podle § 115 zákona nestanoví jinak. Úřad tedy v konkrétních případech posoudí vhodnost využití systému elektronického výkaznictví podle typu požadované informace a případně umožní odlišnou formu předložení informace.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
Za Radu Českého telekomunikačního úřadu:
Bc. Michal Frankl
pověřený člen Rady Českého telekomunikačního úřadu