Všeobecné oprávnění ze dne 1.7.2005 č. VO-S/1/07.2005-9 , kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací

15.7.2005 | Sbírka:  108/2005 (TV) | Částka:  9/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 63/2014 (TV), 5/2012 (TV), 51/2007 (TV)
108/2005
Všeobecné oprávnění,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
Změna: 51/2007
Změna: 5/2012
Změna: 63/2014
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 1. července 2005
Čj. 29445/2005-610
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy
všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.
Čl.1
Úvodní ustanovení
Podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na služby elektronických komunikací stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.
Čl.2
Konkrétní podmínky
(1) Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. i) zákona jsou:
a) fyzické a právnické osoby, které hodlají vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona, oznamují Úřadu tuto skutečnost na předepsaném formuláři,
b) Úřad uveřejní formulář podle písmene a) na svých internetových stránkách www.ctu.cz,
c) fyzické a právnické osoby poskytující služby elektronických komunikací podle § 8 odst. 1 písmene b) zákona poskytují Úřadu na jeho žádost informace podle § 115 zákona prostřednictvím systému elektronického výkaznictví, pokud Úřad nestanoví v žádosti podle § 115 zákona jinak,
d) systém elektronického výkaznictví a příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na internetových stránkách Úřadu https://monitoringtrhu.ctu.cz.
(2) Konkrétní podmínky, týkající se § 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:
a) pro účely tohoto všeobecného oprávnění se identifikátorem rozumí jedinečný alfanumerický kód, který musí spotřebitel sdělit poskytovateli služby elektronických komunikací, aby mohl uplatnit právo na změnu poskytovatele služby elektronických komunikací, změnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukončení poskytování služby elektronických komunikací,
b) v případech, kdy je při poskytování služby elektronických komunikací podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona vytvářen nad rámec identifikačních údajů uvedených v účastnické smlouvě identifikátor podle písmene a), předá poskytovatel služby elektronických komunikací, u kterého bude poskytování této služby ukončeno nebo změněn její rozsah, tento identifikátor spotřebiteli, který s ním má uzavřenou smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací, a to bezodkladně po jeho vytvoření nebo získání spolu s informací, pro které procesy, služby a jakým způsobem se identifikátor využívá (dále též "informace"),
c) poskytovatel služby elektronických komunikací předá identifikátor a informaci podle písmene b) spotřebiteli způsobem, který si účastník zvolil pro zaslání vyúčtování. V případě dohody spotřebitele a poskytovatele služby elektronických komunikací předá poskytovatel služby elektronických komunikací identifikátor a informaci spotřebiteli jiným způsobem, pokud tímto způsobem získá spotřebitel identifikátor a informaci rychleji. V případě jednoznačné identifikace spotřebitele při osobním jednání v provozovnách či jiných kontaktních místech poskytovatele služby předá poskytovatel služby elektronických komunikací spotřebiteli identifikátor a informaci bezodkladně, a to na místě v písemné formě,
d) při realizaci práva spotřebitele na změnu poskytovatele služby elektronických komunikací, změnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukončení poskytování služby elektronických komunikací, nebude poskytovatel služeb vedle údajů obsažených ve smlouvě o poskytování dotčené služby nebo na zaslaných vyúčtováních za tuto službu požadovat od spotřebitele další identifikátory nad rámec identifikátorů podle písmene b).
Čl.3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Generální licence č. GL-25/S/2000, čj. 501228/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, zveřejní v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění změny č. 1, čj. 27964/2001-610 ze dne 4. září 2001, zveřejněné v částce 9/2001 Telekomunikačního věstníku.
2. Generální licence č. GL-26/S/2000, čj. 501229/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, zveřejněná v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku.
3. Generální licence č. GL-27/S/2000, čj. 501230/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, zveřejněná v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku.
4. Generální licence č. GL-28/S/2000, čj. 501232/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, zveřejněná v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku.
5. Generální licence č. GL-29/S/2000, čj. 501233/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, zveřejněná v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku.
6. Generální licence č. GL-31/S/2001, čj. 5109/2001-610, ze dne 6.února 2001, zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění změny č. 1, čj. 9594, ze dne 29. dubna 2002, zveřejněné v částce 5/2002 Telekomunikačního věstníku.
7. Generální licence č. GL-32/S/2001, čj. 5110/2001-610, ze dne 6. února 2001, zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku.
8. Generální licence č. GL-33/S/2001, čj. 5111/2001-610, ze dne 6. února 2001, zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku.
9. Generální licence č. GL-34/S/2001, čj. 5112/2001-610, ze dne 6. února 2001, zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku.
10. Generální licence č. GL-35/S/2001, čj. 5113/2001-610, ze dne 6. února 2001, zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku.
Čl.4
Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 zákona opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.
Toto všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice).
V článku 1 se stanoví, že vedle podmínek výkonu komunikačních činností vztahujících se na služby elektronických komunikací stanovených zákonem platí další podmínky konkretizující ustanovení § 10 odst. 1 zákona. Toto všeobecné oprávnění se vztahuje obecně na poskytování všech služeb elektronických komunikací bez ohledu na jejich územní rozsah. V případě, že poskytování některých specifických služeb si to vyžádá, Úřad stanoví podmínky pro jejich poskytování samostatným všeobecným oprávněním v rozsahu svého zmocnění.
Článek 2 stanoví povinnost používat při oznámení podnikání formulář. Tím se zajistí jednotný způsob komunikace podnikatelů s Úřadem.
Článek 3 zrušuje v souladu s § 136 odst. 8 zákona generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy č. VO-S/1/XX.2005, kterým se vydává všeobecné oprávnění stanovující podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 6. května 2005.
V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky, které směřovaly jak k obecným principům návrhu opatření, tak i k jeho konkrétním ustanovením. Připomínky, které směřovaly ke zpřesnění textu, Úřad akceptoval. Připomínka, že z návrhu všeobecného oprávnění není zřejmé, zda budou následně Úřadem vydávána jednotlivá všeobecná oprávnění pro konkrétní typy služeb elektronických komunikací, byla zohledněna v textu odůvodnění.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu