Vládní nařízení ze dne 24.6.1937 o újezdních školních radách

30.6.1937 | Sbírka:  153/1937 Sb. | Částka:  38/1937ASPI

Vztahy

Nadřazené: 233/1935 Sb.
Pasivní derogace: 302/1943 Sb.
153/1937 Sb.z. a n.
Vládní nařízení
ze dne 24. června 1937
o újezdních školních radách
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 zákona ze dne 20. prosince 1935, č. 233 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě:
Čl.I
Ustanovení §§ 19 až 21 a §§ 23 až 32 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 292 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa školství, a ustanovení §§ 5 až 12 vládního nařízení ze dne 6. listopadu 1920, č. 605 Sb. z. a n., o místních radách školních a o místních výborech školních, se přizpůsobují ustanovením §§ 12 až 14 zák. č. 233/1935 Sb. z. a n. (dále jen zákon) takto:
§ 1
Újezdní školní rady
(1) V každém školním újezdě (§ 8 zákona) zřídí se jediná újezdní školní rada, a to v školní obci, na jejímž území jest újezdní měšťanská škola (§ 11 zákona).
(2) Pokud v některých školních újezdech zřízeny jsou újezdní měšťanské školy různého vyučovacího jazyka, rozhodne předseda zemské školní rady, mají-li se pro školy téhož vyučovacího jazyka zříditi zvláštní újezdní školní rady.
§ 2
Zástupci škol školní obce
(1) Zástupce škol, náležejících do působnosti školní obce [§ 12, odst. 1, písm. a) zákona], volí konference učitelstva, ustanoveného při veřejných obecných školách téhož jazyka vyučovacího ve školní obci, v níž je újezdní měšťanská škola zřízena.
(2) Ve školních obcích (odstavec 1), kde je na veřejných školách obecných trvale nebo zatímně méně učitelův ustanoveno než tři, vstoupí do újezdní školní rady všichni. Jsou-li na obecných školách tři až pět učitelů, zvolí tito ze sebe dva členy. Je-li jich šest až devět, zvolí ze sebe tři členy. Je-li jich deset až dvanáct, zvolí čtyři členy, jinak pět členů do újezdní školní rady.
(3) Ve školních obcích (odstavec 1), v nichž jsou na obecných školách téhož jazyka učitelé a učitelky, zvolí po jednom členu odděleně tyto skupiny učitelstva:
1. učitelé škol obecných,
2. učitelky škol obecných.
(4) Každé z obou skupin přísluší právo voliti jednoho člena, má-li aspoň tři příslušníky, jinak se obě skupiny k volbě spojí. Zbylý počet členů zvolí podle odstavců 1 a 2 plénum konference.
§ 3
Zástupci škol školního újezdu
(1) Zástupce škol, náležejících do působnosti školního újezdu [§ 12, odst. 1, písm. b) zákona], volí konference učitelstva, ustanoveného při újezdních měšťanských školách téhož jazyka vyučovacího ve školním újezdě.
(2) Ve školních újezdech, kde je na újezdních měšťanských školách trvale nebo zatímně ustanoveno až pět učitelů, zvolí tito ze sebe dva členy. Je-li jich šest až devět, zvolí ze sebe tři členy. Je-li jich deset až dvanáct, zvolí čtyři členy, jinak pět členů do újezdní školní rady.
(3) Ve školních újezdech, v nichž jsou na újezdních měšťanských školách učitelé a učitelky téhož jazyka, zvolí po jednom členu odděleně tyto skupiny učitelstva:
1. učitelé újezdních měšťanských škol,
2. učitelky újezdních měšťanských škol.
(4) Každé z obou skupin přísluší právo voliti jednoho člena, má-li alespoň tři příslušníky, jinak se obě skupiny k volbě spojí. Zbylý počet členů zvolí podle odstavců 1 a 2 plénum konference.
§ 4
Volby zástupců škol
(1) Volby zástupcův učitelstva do újezdní školní rady vykoná toliko učitelstvo ustanovené a činné při oněch veřejných školách, jež budou této újezdní školní radě přikázány.
(2) Je-li újezdní školní radě přikázána toliko jediná obecná škola, vykoná volbu zástupců škol školní obce konference učitelského sboru této obecné školy.
(3) Je-li újezdní školní radě přikázána toliko jediná újezdní měšťanská škola, vykoná volbu zástupců škol školního újezdu konference učitelského sboru této újezdní měšťanské školy.
(4) Je-li újezdní školní radě přikázáno několik obecných škol, vykoná se volba zástupců škol školní obce ve společné konferenci učitelstva všech těchto obecných škol.
(5) Je-li újezdní školní radě přikázáno několik újezdních měšťanských škol, vykoná se volba zástupců škol školního újezdu ve společné konferenci učitelstva všech těchto újezdních měšťanských škol.
(6) Právo voliti přísluší všem členům konference, jimž náleží plné právo hlasovací v učitelské konferenci podle řádu školního a vyučovacího. I předseda hlasuje.
(7) Volen může býti člen, jemuž náleží právo hlasovací, je-li zároveň volitelný do obecního zastupitelstva (§§ 4 a 5 řádu volení v obcích republiky Československé).
(8) Konferenci učitelstva obecných škol svolává a řídí službou nejstarší řídící učitel obecné školy a konferenci učitelstva újezdních měšťanských škol službou nejstarší ředitel újezdní měšťanské školy. Rozestoupí-li se konference pro vykonání oddělené volby na skupiny uvedené v §§ 2 a 3, řídí volbu v každé skupině člen této skupiny službou nejstarší a k volbě oprávněný. Volba koná se lístky. Zvolen je ten, kdo nabyl nadpoloviční většiny hlasů. Nedosáhl-li žádný z kandidátů při prvé volbě nadpoloviční většiny, vykoná se volba užší mezi kandidáty, kteří při prvé volbě dostali největší počet hlasů. Při stejném počtu hlasů rozhodne los, kdo má býti pojat do užší volby. Při užší volbě pokládají se za zvolené kandidáti, kteří dostali největší počet hlasů. Hlasy, které připadly kandidátům do užší volby nepojatým, jsou neplatny. Při rovnosti hlasů rozhodne los.
(9) Zemře-li některý ze zástupcův učitelstva v újezdní školní radě, odejde-li do výslužby, nebo vystoupí-li z jiného závažného důvodu, vykoná se ihned volba doplňovací buď tou kterou skupinou učitelstva, buď konferencí plenární, obdobně podle předchozích ustanovení.
(10) O každé volbě sepíše se stručný protokol, který podepíší předsedové pléna a skupin a členové pléna a skupin, pověření sčítáním hlasů. Protokol uloží se ve spisech újezdní školní rady. Výsledek voleb ohlásí předseda konferenčního pléna písemně okresnímu školnímu úřadu.
(11) Ve všech pochybných a sporných případech volby se týkajících rozhoduje nadřízený okresní školní úřad, v poslední stolici pak ministerstvo školství a národní osvěty.
§ 5
Zástupci školní obce a školního újezdu
Zástupců školní obce [§ 12, odst. 1, písm. c) zákona] je vždy dvakráte tolik jako zástupců škol, náležejících do působnosti školní obce. Zástupců školního újezdu [§ 12, odst. 1, písm. d) zákona] je vždy dvakráte tolik jako zástupců škol, náležejících do působnosti školního újezdu. Volbu zástupců vykonávají obecní zastupitelstva přiškolených obcí podle ustanovení § 64 řádu volení v obcích republiky Československé. Obecní zastupitelstva místních obcí, pokud se týče ke školnímu újezdu, volí tolik členů újezdní školní rady (zástupců školní obce, zástupců školního újezdu), kolik jich podle počtu obyvatelstva na každou obec připadá. Počet ten určí okresní školní úřad. Vedle těchto členů zvolí obecní zastupitelstvo sídla újezdní měšťanské školy 3 náhradníky zástupců školní obce a 3 náhradníky zástupců školního újezdu. Při volbě těchto členů újezdní školní rady i náhradníků buď přihlíženo k tomu, aby mezi zvolenými byli rodiče dítek ve školní obci, pokud se týče ve školním újezdu, školou povinných neb jejich zástupci.
§ 6
Okresní školní úřad je povinen, aby starostům místních obcí, jichž zastupitelstva mají vykonati volbu členů újezdní školní rady, bez průtahu oznámil, kolik zástupců školní obce a kolik zástupců školního újezdu připadá na každou místní obec podle počtu obyvatelstva na tom území místní obce, které je součástkou školní obce, pokud se týče školního újezdu. Při tom nechť jim výslovně doporučí zásadu uvedenou v poslední větě § 5. Výsledek voleb ohlásí starosta každé místní obce okresnímu školnímu úřadu.
§ 7
Povinnost přijmouti volbu
(1) Členství v újezdní školní radě jest funkcí čestnou.
(2) Kdo byl do újezdní školní rady zvolen, je povinen volbu přijmouti, nezastával-li funkce této v předchozím období.
(3) Kdo by odepřel zastávati funkce v újezdní školní radě nebo bez omluvy se nedostavil do dvou schůzí po sobě konaných, bude potrestán okresním úřadem pokutou od 20 Kč do 500 Kč.
§ 8
Ustavení újezdní školní rady
(1) Ustavující schůzi újezdní školní rady svolá okresní školní úřad nejdéle do 14 dnů potom, kdy volby do újezdní školní rady nabyly právní platnosti, a vyšle k ní svého zmocněnce, který přijme ode všech členů slib. Členové újezdní školní rady jsou povinni slíbiti do rukou zmocněnce okresního školního úřadu věrnost republice, jakož i že budou zachovávati zákony a platná nařízení a dbáti zájmu a prospěchu školy. Výhrady nebo dodatky ke slibu pokládají se za odepření slibu a za odmítnutí přijmouti volbu s účinky § 7. Za přítomnosti zmocněnce okresního školního úřadu zvolí ze sebe členové újezdní školní rady, kteří vykonali slib, za předsednictví věkem nejstaršího člena předsedu a jeho náměstka nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Neobdržel-li nikdo takové většiny, koná se užší volba mezi těmi dvěma členy, kteří dosáhli největšího počtu hlasů. Hlasy, které připadly v užší volbě jiným osobám, jsou neplatné. Za zvoleného považuje se ten, na koho připadne největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne los. Aby byla volba platná, je potřebí přítomnosti více než polovice členů újezdní školní rady.
(2) Člen, jenž byl zvolen předsedou nebo náměstkem předsedy, jest povinen volbu přijmouti, nezastával-li funkce této v předchozím období; odepře-li zvolený funkci přijmouti nebo vykonávati, může býti potrestán okresním úřadem pokutami od 20 Kč do 500 Kč.
§ 9
(1) Správcové veřejných obecných škol a výchovných ústavů ve školní obci a učitelky ručních prací (domácích nauk), nejsou-li členy podle § 2, odst. 2 nebo 3, mohou se zúčastniti schůzí újezdní školní rady téhož jazyka s hlasem poradním.
(2) Ředitelé újezdních měšťanských škol ve školním újezdě a učitelky ručních prací (domácích nauk) těchto škol, nejsou-li členy podle § 3, odst. 2 nebo 3, mohou se zúčastniti schůze újezdní školní rady téhož jazyka s hlasem poradním.
§ 10
Funkční období
(1) Funkční období újezdní školní rady trvá čtyři roky a nelze je prodloužiti.
(2) Okresní školní úřady jsou povinny dbáti toho, aby po každé na sklonku čtyřletého funkčního období byly volby do újezdní školní rady a ustavení nové újezdní školní rady včas provedeny.
§ 11
Předseda
(1) Předseda újezdní školní rady svolává a řídí schůze plenární i odborové, pečuje o to, aby usnesení byla provedena, je prostředníkem mezi újezdní školní radou a nadřízenými úřady a zastupuje újezdní školní radu navenek.
(2) Předseda hlasuje jenom při rovnosti hlasů.
(3) Náměstek zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo na požádání.
§ 12
Působnost újezdní školní rady
(1) Újezdní školní rada je povinna a oprávněna:
1. aby spravovala místní školní fond a nadání školní obce a újezdní školní fond a nadání školního újezdu, pokud nadáním samým není jinak ustanoveno,
2. aby přechovávala cenné papíry, listiny atd., a to
a) náležející školní obci,
b) náležející školnímu újezdu,
3. aby pečovala o budovy a pozemky školní, o nářadí školní, o pomůcky učebné a vedla příslušný inventář, a to
a) náležející školní obci,
b) náležející školnímu újezdu,
c) společné oběma,
4. aby vykonávala veškeré práce spojené s opatřováním věcných potřeb školních, jakož i práce, nařízením nadřízeného úřadu školního jí uložené,
5. aby sestavovala rozpočet a výroční účty školní, a to
a) školní obce,
b) školního újezdu,
6. aby sdělala soupis školní mládeže a vedla školní matriku, pokud jde o žáky bydlící na území školní obce, rozhodovala o přijímání dětí z cizí školní obce do škol obecných a o přijímání dětí, které nejsou povinny choditi do újezdní měšťanské školy, do této školy, aby dohlédala k docházce do školy, ji zvelebovala a spolupůsobila, když zanedbání školy se trestá,
7. aby učitelstvo podporovala v jeho povolání, zvláště pak při vykonávání kázně, aby bděla nad tím, jak se mládež mimo školu chová, a nade vším, co má vliv na vychovávání mládeže mimo školu.
(2) Mimo to příslušejí újezdní školní radě povinnosti a práva, jež jsou jí přikázány ostatními zákony školními a vládními nařízeními v mezích místní působnosti těchto zákonů a nařízení.
(3) Působnost újezdní školní rady týká se:
a) veřejných škol obecných, kursů a výchovných ústavů, které náležejí do oboru školy obecné, jakož i veřejných škol mateřských ve školní obci, vyjímajíc školy státní ve smyslu § 2 zák. č. 292/1920 Sb. z. a n.,
b) měšťanských škol újezdních (§ 10 zákona).
(4) Tuto působnost vykonává újezdní školní rada podle § 13 zákona jednak ve schůzích odborů, jednak ve schůzích plenárních.
(5) Do působnosti újezdních školních rad nenáležejí však cvičné školy při ústavech učitelských ani soukromé školy a ústavy, v školní obci, pokud se týče újezdě, zřízené. Toliko tam, kde se cvičné školy vydržují zcela nebo zčásti z prostředků školní obce, má újezdní školní rada při nich působnost uvedenou v tomto paragrafu.
§ 13
(1) Členové újezdní školní rady mají právo navštěvovati školy přikázané újezdní školní radě a býti přítomni při vyučování. Nemají však práva jakkoliv zasahovati do vyučování a práce školní.
(2) K výkonu těchto práv může újezdní školní rada ustanoviti trvale nebo dočasně některého ze svých členů.
§ 14
Újezdní školní rada může se usnésti o svém jednacím řádě, který vyžaduje schválení okresního školního úřadu.
§ 15
Konání schůzí
Újezdní školní rada koná schůze plenární i odborové nejméně jednou za měsíc; k žádosti tří členů některého odboru má předseda svolati odborovou schůzi mimořádnou do 8 dnů a k žádosti šesti členů pléna má předseda svolati plenární schůzi mimořádnou do 8 dnů.
§ 16
Usnášení
Újezdní školní rada může se usnášeti ve schůzi plenární neb odborové, byli-li všichni členové pléna neb odboru pozváni a je-li přítomna většina členů. Usnesení činí se nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda, který jinak nehlasuje (§ 11, odst. 2). Předseda je povinen, aby bděl nad zachováváním zákonů a nařízení a nad tím, aby se šetřilo zájmů a prospěchu školy. Má právo a povinnost zastaviti usnesení, které odporuje zákonům a nařízením nebo prospěchu školy. V takovém případě jest povinen vyžádati si rozhodnutí okresního školního úřadu.
§ 17
Stížnosti na rozhodnutí
O stížnostech na rozhodnutí újezdní školní rady rozhoduje okresní školní úřad. Stížnost podati jest u újezdní školní rady do 8 dnů po oznámení rozhodnutí a působí odkladně.
§ 18
Přímý dozor
Přímý dozor k činnosti újezdní školní rady vykonávati budou okresní a zemští školní inspektoři. Předsedové újezdních školních rad nebo jejich náměstkové jsou povinni podávati těmto inspektorům na požádání všecky potřebné zprávy a umožňovati jim volný přístup ke spisům, protokolům a jiným úředním pomůckám újezdní školní rady.
§ 19
Rozpuštění újezdní školní rady
(1) Předseda zemské školní rady může v případě, že by činnost újezdní školní rady poškozovala zájem státu nebo prospěch školy, újezdní školní radu rozpustiti a opatřiti správu školství zvláštním orgánem, a to až do konce běžného funkčního období újezdní školní rady. Odvolání v takovém případě nemá odkládacího účinku.
(2) Náklad na zvláštní orgán se hradí podle toho, jak bylo dohodnuto či rozhodnuto hraditi jiná společná vydání školní obce a školního újezdu.
Zvláštní ustanovení pro zemi Slovenskou a Podkou
§ 20
(1) Na dobu, než se v zemi Slovenské zřídí školní obce, zřídí se újezdní školní rady podle § 29, č. 5 zákona tak, že se zvolí zástupci škol, náležejících do působnosti školního újezdu, podle §§ 3 a 4 a zástupci školního újezdu podle §§ 5 a 6.
(2) Újezdním školním radám na Slovensku přísluší působnost uvedená v § 12, ale jen pokud se týká újezdních měšťanských škol a školních újezdů (§ 29, č. 5 zákona).
(3) Působnost, patřící podle tohoto nařízení zemské školní radě a okresním školním úřadům, vykonávají v zemi Slovenské úřady uvedené v § 29, č. 3 zákona.
§ 21
Ustanovení § 20 platí obdobně též pro zemi Podkarpatoruskou, dokud zákon jejího sněmu v mezích jeho působnosti neustanoví jinak.
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství a národní osvěty v dohodě s ministry vnitra a financí.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Krofta v. r.                Dr. Zadina v. r.
Dr. Černý v. r.                Machník v. r.
Dr. Kalfus v. r.                Ing. Nečas v. r.
Dr. Franke v. r.                Dr. Czech v. r.
Dr. Dérer v. r.                Tučný v. r.
Najman v. r.                  Dr. Šrámek v. r.
Bechyně v. r.                 Dr. Spina v. r.
Ing. Dostálek v. r.              Zajíček v. r.