Nařízení ze dne 16.11.1943 o místní školní správě

3.12.1943 | Sbírka:  302/1943 Sb. | Částka:  145/1943ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 153/1937 Sb., 605/1920 Sb.
Pasivní derogace: 195/1946 Sb.
302/1943 Sb.
Nařízení
ministra školství
ze dne 16. listopadu 1943
o místní školské správě
Podle § 1 vládního nařízení ze dne 13. srpna 1942, Sb. č. 308, o změnách organisace školské správy, nařizuje ministr školství v dohodě s ministry vnitra a financí a se souhlasem státního presidenta:
§ 1
Místní (obvodní, újezdní) školní rady (dále "školní rady") a místní školní výbory se zrušují.
§ 2
(1) Úkoly a příslušnost zrušených školních rad přecházejí na starostu oné obce, která byla sídlem školní rady. Starosta je vykonává jako orgán školní obce (představený školní obce).
(2) Úkoly a příslušnost německých školních rad se sídlem v obcích, které nejsou vedeny německy, vykonává až do jiného opatření podle odstavce 3 předseda zrušené školní rady jako představený školní obce.
(3) Ze zvláštních důvodů může býti představeným školní obce jmenován jiný člen obecní rady, v případě potřeby i jiná osoba (pověřený představený školní obce).
(4) Jsou-li při rozhodování představeného školní obce dotčeny finanční zájmy obcí, rozhoduje představený po slyšení obcí.
§ 3
(1) Pověřeného představeného školní obce (§ 2, odst. 3) a jeho náměstka jmenuje okresní úřad - školská úřadovna, u německých škol okresní úřad - německá školská úřadovna, ve městech se zvláštním statutem zemský úřad.
(2) Jmenování pověřeného představeného školní obce je kdykoliv odvolatelné. Jmenování člena obecní rady děje se nejdéle na dobu trvání jeho funkce jako člena obecní rady.
§ 4
Místní školská správa se vykonává jako čestný úřad. Orgány místní školské správy mají nárok na náhradu hotových výloh, na náhrady cestovních výloh však jen v rámci předpisů platných o náhradách cestovních výloh ve veřejné službě. Úhradu nese školní obec.
§ 5
Předpisy o místních školních výborech, zvláště čl. III vládního nařízení ze dne 6. listopadu 1920, Sb. č. 605, se zrušují.
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti 7. dne po vyhlášení; provede je ministr školství v dohodě s ministry vnitra a financí.
Ministr školství:
Moravec v. r.
Ministr vnitra:
Bienert v. r.
Ministr financí:
Dr. Kalfus v. r.