Opatření ze dne 21.12.2010 obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

29.12.2010 | Sbírka:  207/2010 (TV) | Částka:  23/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 112/2005 (TV)
207/2010
Opatření obecné povahy
č. OOP/9/12.2010-18,
kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 21. prosince 2010
Čj. 119 449/2010-604/II.vyř.
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 259/2010 Sb.) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 99 odst. 1 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
Článek 1
Úvodní ustanovení
Opatření obecné povahy (dále jen "opatření") stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel podle § 99 odst. 1 zákona k zajištění plnění povinností podnikatele podle § 99 zákona k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, včetně podmínek týkajících se zajišťování veřejné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby, za krizového stavu1).
Článek 2
Náležitosti technicko-organizačních pravidel
(1) Technicko-organizační pravidla podle čl. 1 pro veřejné komunikační sítě a veřejně dostupné služby elektronických komunikací obsahují zejména
a) organizaci a způsob krizového řízení u dotčeného podnikatele, strukturu a prvky systému krizového řízení, zásady jeho aktivace a koordinace postupů, včetně organizačního a personálního zajištění krizových situací, odborné přípravy příslušných pracovníků provozu, údržby a obnovy,
b) opatření k řízení a zachování integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a zajištění její průchodnosti a dostupnosti služeb za krizových stavů, monitorování provozu sítě, detekce vzniklých závad, sledování průběhu a nárůstu závad a odstraňování závad v síti, včetně možnosti řešení a základní opatření pro obnovu veřejné komunikační sítě a poskytování služeb,
c) zásady rozvoje, plánování a výstavby sítě s ohledem na krizové situace a odolnost sítě proti narušení a možnosti její obnovy,
d) zajištění logistické podpory obnovy a integrity sítě (zejména materiál, technologie, rozmístění zařízení, energie, služby) včetně zajištění finančních zdrojů pro obnovu sítě,
e) zásady a organizaci vnější a vnitřní komunikace za krizového stavu u podnikatele k podpoře činnosti orgánů řešících krizovou situaci a k naplnění informační povinnosti dle § 99 odst. 4 zákona.
(2) Je-li podnikatelem zajišťujícím veřejnou telefonní síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu poskytováno za krizového stavu přednostní připojení k veřejné telefonní síti a přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 99 odstavec 3 zákona, technicko-organizační pravidla podle čl. 1 dále obsahují
a) opatření podnikatele k zajištění přednostního připojení k veřejné telefonní síti a přednostního přístupu k veřejně dostupné telefonní službě,
b) stanovení způsobu vyhlašování začátku a ukončení omezení nebo přerušení poskytování veřejně dostupné telefonní služby,
c) způsob předávání informací podle § 99 odst. 3 zákona.
(3) Technicko-organizační pravidla podle odstavce 1 a 2 mohou obsahovat i další opatření k zajištění poskytování služeb elektronických komunikací za krizového stavu.
Článek 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatření obecné povahy Úřadu č. OOP/9/07.2005-13, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení přístupu k veřejné telefonní síti v pevných místech a k veřejně dostupné telefonní službě za krizových stavů, ze dne 12. července 2005, zveřejněné v částce 9/2005 Telekomunikačního věstníku.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 99 odst. 1 zákona opatření obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů. Důvodem vydání nového opatření obecné povahy č. OOP/9/12.2010-18. kterým se současně ruší opatření OOP/9/07.2005-13, je přijetí zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který nabyl účinnosti dnem 1. července 2010.
Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací. Opatření bylo zpracováno se zřetelem na vytváření předpokladů pro řádné provozování sítí elektronických komunikací a zajištění jejich integrity a bezpečnosti, včetně nepřetržitého přístupu zejména k tísňovým službám i za krizových situací.
Změny, které přinesl zákon č. 153/2010 Sb., zejména nové znění ustanovení § 99 a zrušení ustanovení § 141, bylo nutné promítnout do opatření obecné povahy. Úprava se zejména týká rozšíření kategorie podnikatelů v elektronických komunikacích, kteří jsou povinni zpracovávat technicko-organizační pravidla a dále se týká skutečnosti, že poskytování přednostního připojení k veřejné telefonní síti a přístupu k veřejně dostupné telefonní službě je podle nového § 99 odst. 3 oprávněním podnikatele, nikoliv povinností. V novém ustanovení § 99 již není stanovena pro podnikatele povinnost přednostně poskytovat služby elektronických komunikací uživatelům zařazeným do mezinárodního nebo národního preferenčního schématu, ani nejsou určena odpovídající oprávnění uživatelů na přístup k této službě, a další s tím související opatření. Z důvodu zrušení § 141 podnikatelé rovněž nejsou povinni za krizového stavu na vlastní náklady přednostně poskytnout služby elektronických komunikací subjektům, jejichž seznamy byly oprávněny předkládat stanovené orgány.
Povinnost zabezpečit integritu a bezpečnost veřejné komunikační sítě a interoperabilitu veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů, podle svých technicko-organizačních pravidel, ukládá každému podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť a poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací ustanovení § 99 odst. 1 zákona.
Článek 2 opatření stanoví závazné náležitosti, které musí technicko-ekonomická pravidla pro veřejné komunikační sítě a veřejně dostupné služby elektronických komunikací obsahovat, aby byly vytvořeny základní organizační a provozní předpoklady k zajištění efektivní podpory řešení krizových situací. Dále jsou v čl. 2 odst. 2 upřesněny náležitosti, které podnikatel zajišťuje, pokud poskytuje přednostní připojení k veřejné telefonní síti a přednostní přístup k veřejně dostupné telefonní službě. Současně čl. 2 připouští, vzhledem k různorodosti podnikatelských subjektů z hlediska jak poskytovaných služeb, tak provozovaných sítí, možnost doplnit tato technicko-organizační pravidla o další upřesňující opatření.
V souladu s ustanovením § 124 odst. 2 zákona se stanovuje účinnost opatření obecné povahy OOP/9/12.2010-18 patnáctým dnem od jejího zveřejnění v Telekomunikačním věstníku, a to z nutných organizačních a administrativních důvodů k zajištění realizace nového opatření u dotčených podnikatelů.
Na základě ustanovení § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě, Úřad zveřejnil návrh opatření OOP/9/XX.2010-Y, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné telekomunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů a kterým se ruší opatření obecné povahy č. OOP/9/07.2005-13. Dále Úřad zveřejnil výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 9.11.2010. Připomínky k návrhu opatření bylo možno uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla stanovena v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona.
V rámci veřejné konzultace Úřad neobdržel připomínky.
Za Radu Českého telekomunikačního úřadu
PhDr. Pavel Dvořák, CSc.
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.