Opatření ze dne 12.11.2012, kterým se mění Opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

19.11.2012 | Sbírka:  1/2012 (CBN) | Částka:  13/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 2/2011 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2013 (CBN)
1/2012 (CBN)
Opatření
České národní banky
ze dne 12. listopadu 2012,
kterým se mění Opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
Opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, o předkládaní výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. d) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech“,“.
Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.
2. V § 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) do 15. února podle stavu k 31. prosinci výkaz E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí“;“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
3. V nadpisu § 7 se slova „, která sestavuje regulovaný konsolidační celek, konsolidační celek nebo která je členem skupiny smíšené holdingové osoby“ nahrazují slovy „na konsolidovaném základě“.
4. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „sestavuje regulovaný konsolidační celek,“ nahrazují slovy „je povinna udržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě“.
5. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
6. V § 7 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 5 a písm. b) se slova „regulovaného konsolidačního celku“ nahrazují slovy „na konsolidovaném základě“.
7. V § 7 odst. 2 se slova „podle jiného právního předpisu sestavuje konsolidační celek“ nahrazují slovy „je tuzemskou ovládající osobou, odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky, odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou bankou ve skupině smíšené holdingové osoby“.
8. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
9. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
㤠7a
Banka předkládá také výkazy na individuálním a konsolidovaném základě, pokud tak stanovuje přímo účinný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky. V takovém případě banka nepředkládá výkaz BD (ČNB) 3-12, BD (ČNB) 13-04 a informace o kapitálu ve výkazech BD (ČNB) 2-12 a BD (ČNB) 12-04.“.
10. V § 10 odst. 2 se slova „sestavovat regulovaný konsolidační celek“ nahrazují slovy „udržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě“.
11. V § 11 odst. 3 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:
„(3) Při sestavování výkazů na konsolidovaném základě použije banka pro konsolidaci dat metody podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky12).
_______________
12) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.“.
12. V § 11 odst. 4 se slova „jiným právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání“ nahrazují slovy „právním předpisem upravujícím obezřetnostní požadavky12)“.
13. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
14. V § 11 odst. 5 se slova „které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou“ nahrazují slovy „pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu“ a slova „pravidla obezřetného podnikání“ nahrazují slovy „obezřetnostní požadavky12)“.
15. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.
16. V § 12 odst. 1 se slova „§ 3 až 7“ nahrazují slovy „§ 3 až 7a“.
17. Poznámka pod čarou č. 17 zní:
_______________
„17) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.
18. V § 12 odst. 2 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.
19. V § 12 odst. 2 se slova „založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ zrušují.
20. Poznámka pod čarou č. 18 zní:
_______________
„18) § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 167/2012 Sb.“.
21. V § 13 odst. 3 se slova „regulovaného konsolidačního celku“ nahrazují slovy „konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a).“.
Poznámka pod čarou č. 18a zní:
_______________
„18a) Regulovaný konsolidační celek podle § 5 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.
22. V § 15 odst. 2 se za slova „K předkládaným výkazům“ vkládají slova „Bil (ČNB) 1-12,“.
23. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankou a pobočkou zahraniční banky České národní bance
1.
Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o bilančních položkách pro měnové účely podle metodiky ECB. Bilance aktiv a pasiv je doplněna o specifické údaje potřebné pro propočet povinných minimálních rezerv podle metodiky ČNB. Pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky nebo pobočky zahraniční banky je základní členění aktiv a pasiv doplněno o vybrané položky rozvahových aktiv a pasiv a některé další doplňkové údaje.
2.
Bil (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty od počátku roku ke dni sestavení výkazu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
3.
Bil (ČNB) 3-01 „Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky
Výkaz obsahuje údaje o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky).
4.
Bil (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní rozvaha na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a), a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.
5.
Bil (ČNB) 5-12 „Měsíční rozvaha banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci banky nebo pobočky zahraniční banky na individuálním základě, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.
6.
Bil (ČNB) 6-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje přehled výnosů a nákladů a účetní zisk, resp. ztrátu od počátku roku ke dni sestavení výkazu za konsolidační celek sestavený pro účely obezřetnostních požadavků18a) v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
7.
Bil (ČNB) 8-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje údaje o doplňkových informacích k rozvaze a výkazu zisku a ztráty za konsolidační celek sestavený pro účely obezřetnostních požadavků18a). Pohledávky a závazky jsou podrobněji členěny podle sektorů a splatnosti, dluhové cenné papíry podle portfolií, sektorů a druhů, kapitálové nástroje podle portfolií a druhů, účasti v přidružených a ovládaných osobách a společných podnicích podle sektorů a na účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem. Dále jsou sledována finanční aktiva podle znehodnocení, stav a pohyb opravných položek a rezerv, deriváty k obchodování a zajišťovací deriváty v členění podle nástrojů a druhu, repo operace a obdobné transakce a úrokové výnosy a náklady podle sektorů.
8.
Bil (ČNB) 9-12 „Doplňkové informace k finančním výkazům banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje doplňkové informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Pohledávky a závazky jsou podrobněji členěny podle sektorů a splatnosti. Dále jsou sledována finanční aktiva podle znehodnocení, stav a pohyb opravných položek a rezerv, deriváty k obchodování a zajišťovací deriváty v členění podle nástrojů a druhů, repo operace a obdobné transakce a úrokové výnosy a náklady podle sektorů.
9.
V (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů od počátku roku k poslednímu dni čtvrtletí v členění podle ekonomických sektorů.
10.
V (ČNB) 25-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných aktivech a pasivech podle zemí“
Výkaz obsahuje údaje o stavech vybraných aktiv a pasiv banky nebo pobočky zahraniční banky (poskytnuté úvěry a uložené vklady, přijaté vklady a úvěry, emitované neobchodovatelné cenné papíry) pro měnové účely sestavené podle požadavků ECB v členění podle teritoriální příslušnosti protistran.
11. V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech“
Výkaz obsahuje údaje o i) počtech a objemech hypotečních úvěrů podle účelu poskytnutí a způsobu pořízení předmětu hypotečního úvěru na stavy a nové obchody; ii) hypotečních úvěrech podle doby fixace a průměrné úrokové sazby v členění na stavy a nové obchody a iii) hypotečních úvěrech členěných podle kategorizace (standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové).
12.
V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o čistých tocích sekuritizovaných úvěrů (formou tradiční sekuritizace) a jiných převodech úvěrů s dopadem na bilančně vykazované stavy úvěrů a bez dopadu na bilančně vykazované stavy úvěrů. Dále výkaz obsahuje údaje o zůstatcích sekuritizovaných úvěrů (formou tradiční sekuritizace), které nebyly odúčtovány z rozvahy banky nebo pobočky zahraniční banky. Údaje se vztahují na vybrané protistrany úvěrového převodu v kombinaci se základním sektorovým a teritoriálním členěním úvěrového dlužníka.
13.
V (ČNB) 61-04 „Čtvrtletní výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o čistých tocích sekuritizovaných úvěrů (formou tradiční sekuritizace) a jiných převodech úvěrů s dopadem na bilančně vykazované stavy úvěrů. Dále výkaz obsahuje údaje o zůstatcích sekuritizovaných úvěrů (formou tradiční sekuritizace) spravovaných v rámci sekuritizace. Údaje se vztahují na vybrané protistrany úvěrového převodu v kombinaci se základním sektorovým a teritoriálním členěním úvěrového dlužníka a v členění úvěrů podle účelu a původní doby splatnosti sekuritizovaného úvěru.
14.
VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů banky nebo pobočky zahraniční banky za klienty (bez úvěrových institucí) v členění podle: zásad kategorizace, původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, hlavní ekonomické činnosti klientů, teritoriální příslušnosti protistran, typu úvěrů, charakteru úvěrů na úvěry revolvingového typu a ostatní, podle velikosti a typu jištění.
Doplňující údaje jsou zavedeny pro poskytnuté úvěry centrální protistraně z reverzního repa.
Další doplňující informací jsou objemy poskytnutých syndikovaných úvěrů.
15.
VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů uložených bankou nebo pobočkou zahraniční banky u jiných úvěrových institucích a vkladech jiných úvěrových institucí přijatých bankou nebo pobočkou zahraniční banky a o struktuře úvěrů poskytnutých bankou nebo pobočkou zahraniční banky jiným úvěrovým institucím a úvěrů přijatých bankou nebo pobočkou zahraniční banky od jiných úvěrových institucí, v členění podle vybraných měn, teritoriální příslušnosti protistran, typu vkladů (úvěrů) a podle příslušnosti protistran (úvěrových institucí) do ekonomických sektorů.
Doplňujícími údaji jsou informace o objemu poskytnutých syndikovaných úvěrů úvěrovým institucím, o objemu přijatých syndikovaných úvěrů od úvěrových institucí a o objemu přijatých převoditelných vkladů od úvěrových institucí.
16.
VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů a přijatých úvěrů od klientů (bez úvěrových institucí) v členění podle: původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, hlavní ekonomické činnosti klientů, teritoriální příslušnosti protistran a typu vkladů.
Výkaz je doplněn o údaje charakterizující: pojištěné vklady klientů, převoditelné vklady klientů, elektronické peníze, vztahy vůči clearingovým protistranám a vůči specializovaným institucím pro sekuritizaci aktiv (FVC), a dále obsahuje údaje o objemech přijatých syndikovaných úvěrů.
17.
VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou/pobočkou zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o stavu emitovaných neobchodovatelných a ostatních dluhových a majetkových cenných papírů bankou nebo pobočkou zahraniční banky v držení klientů a úvěrových institucí v členění podle příslušnosti protistran (držitelů) do ekonomických sektorů, vybraných měn a druhů cenných papírů.
Doplňkovou část tvoří údaje o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných ostatních dluhových cenných papírů s nominální kapitálovou jistotou při splacení menší než 100 % v základním měnovém členění.
18.
VST (ČNB) 38-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech podle zbytkové doby splatnosti“
Výkaz obsahuje údaje o stavech úvěrů v členění podle zbytkové doby splatnosti a zbytkové doby fixace (přecenění) úrokových sazeb, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, původní doby splatnosti, teritoriálního členění protistran a vybraných měn.
19.
VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje přehled o cenných papírech a účastech v držení banky nebo pobočky zahraniční banky na vlastní účet, přehled o závazcích z krátkých prodejů cenných papírů a přehled o změnách reálných hodnot spotových operací s cennými papíry. Přehledy jsou vykazovány na tzv. "security-by-security" základě (tzn. je aplikován přístup vykazování "papír po papíru" s uvedením základních charakteristik o cenném papíru a jeho emitentovi)
.
20.
VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek“
Výkaz obsahuje údaje o objemech odpisů pohledávek z úvěrů a některých dalších položek z rozvahových aktiv (včetně ztrát z postoupených pohledávek), které banka nebo pobočka zahraniční banky provedla za sledované období, v členění podle původní doby splatnosti, vybraných měn, teritoriální příslušnosti protistran a příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů.
Zahrnuty jsou rovněž odpisy dluhových a majetkových cenných papírů, které nejsou přeceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí. Dále výkaz obsahuje údaje o objemech odpisů poskytnutých syndikovaných úvěrů.
21.
VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů a úvěrů přijatých od klientů v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů a typu vkladů.
22.
VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů za klienty v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, doby po splatnosti a restrukturalizace pohledávky, typu úvěrů a charakteru úvěrů na úvěry revolvingového typu a ostatní.
23. VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“ Výkaz obsahuje údaje o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v držení klientů a o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky držených neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), příslušnosti protistran (držitelů/emitentů) do ekonomických sektorů, vybraných měn, druhu cenných papírů a původní splatnosti stanovené při emisi.
24.
VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“
Výkaz obsahuje údaje o objemech nově přijatých vkladů a úvěrů (tj. nových smluv a nových jednání s klienty vztahujících se k těmto smlouvám) sjednaných mezi bankou nebo pobočkou zahraniční banky a klienty v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, vybraných měn, typu vkladů a původní doby splatnosti.
25.
VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů“
Výkaz obsahuje údaje o objemech nově poskytnutých úvěrů sjednaných mezi bankou nebo pobočkou zahraniční banky a klienty v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, vybraných měn, typu úvěrů, počáteční doby fixace úrokové sazby, výše úvěrů, restrukturalizace pohledávky, původní doby splatnosti a výše zajištění. Dále výkaz obsahuje doplňující údaje o objemech nově poskytnutých úvěrů klientům v členění podle roční procentní sazby nákladů.
26.
VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“
Výkaz obsahuje údaje o objemech bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů, které byly prodány rezidentům v ČR a o objemech neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty v ČR nakoupených bankou nebo pobočkou zahraniční banky v primárních emisích v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran (držitelů/emitentů) do ekonomických sektorů, vybraných měn, druhu cenných papírů a původní splatnosti stanovené při emisi.
27.
Dev (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách“
Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve sledovaném měsíci v konvertibilních cizích měnách a v korunách českých vůči zahraničí za vybrané operace, ve členění na:
a. nákup a prodej cizí měny v členění podle měn,
b. finanční služby v členění podle zemí, výkaz obsahuje inkasa a platby tuzemských bank nebo poboček zahraničních bank ve vztahu k zahraničním obchodním bankám za poskytované a čerpané finanční služby při provádění vlastních transakcí nebo transakcí z příkazu klienta,
c. realizované zisky/ztráty z finančních derivátů v členění podle podkladového aktiva.
28.
P (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů“
Výkaz obsahuje údaje o předpokládaných inkasech nerezidentů - klientů banky nebo pobočky zahraniční banky, jimž banka nebo pobočka zahraniční banky poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování tuzemských dluhových cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za dluhové cenné papíry (dluhopisy a směnky) jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot při splatnosti a inkasa předpokládaných výnosů z držení cenných papírů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti. Výkaz nezahrnuje cenné papíry dané nebo přijaté v repo operacích (včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných/nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu/prodeje) a derivátové obchody s cennými papíry.
29.
P (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů“
Výkaz obsahuje údaje o budoucích splátkách finančních a účelových dlouhodobých úvěrů (t.j. se smluvní splatností nad 1 rok) přijatých od nerezidentů, v členění na úvěry od úvěrových institucí a od klientů s rozdělením na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti.
30.
BD (ČNB) 1-12 „Hlášení o likviditě banky/pobočky zahraniční banky podle zbytkové splatnosti“
Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv (v členění na standardní a sledovaná aktiva a aktiva se selháním), závazků a vlastního kapitálu, vybraných podrozvahových položek a údaje o netto a kumulativní rozvahové pozici podle časových pásem zbytkové doby splatnosti.
31.
BD (ČNB) 2-12 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky“
Výkaz obsahuje informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a kategorií expozic, propočtu kapitálové přiměřenosti a další doplňkové informace. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle jednotlivých použitých přístupů, k úrokovému, akciovému a měnovému riziku obchodního portfolia a operačnímu riziku podle jednotlivých použitých přístupů.
32.
BD (ČNB) 3-12 „Hlášení o angažovanosti banky“
Výkaz obsahuje přehled angažovaností investičního a obchodního portfolia povinné osoby vůči osobám (klientům povinné osoby) a ekonomicky spjatým skupinám osob. Uvádí se jednotlivě za všechny klienty (osoby nebo ekonomicky spjaté skupiny osob), u nichž součet angažovanosti investičního portfolia (v účetní hodnotě po odečtení rezerv k podrozvahovým položkám, vždy bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů a angažovanosti obchodního portfolia činí 10 % a více kapitálu relevantního pro výpočet limitů angažovanosti povinné osoby. Je vyžadováno předkládání i těch angažovaností, které jsou vyloučeny z limitů. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se jednotlivých osob a hodnotové údaje expozice před veškerými úpravami (v detailním členění), v účetní hodnotě, zajištění (osobní, majetkové a nemovitostí), expozice po zohlednění zajištění a po vyloučení vybraných expozic z limitů angažovanosti, poměry hodnoty angažovanosti ke kapitálu. Ve výkazu se uvádějí také angažovanosti za jednotlivé osoby z ekonomicky spjaté skupiny osob.
33.
BD (ČNB) 4-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje základní údaje o kategorizaci pohledávek podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky. Uvádějí se pohledávky z finančních činností investičního portfolia podle selhání dlužníka a z pohledu znehodnocení. Výkaz dále obsahuje údaje o struktuře pohledávek investičního portfolia podle prodlení ve splatnosti. Veškeré informace se sledují zvlášť za úvěrové instituce (bez centrálních bank) a za jiné osoby než úvěrové instituce (vč. vládních institucí).
34. BD (ČNB) 12-04 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje informace o kapitálové přiměřenosti konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a). Jedná se zejména o informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a kategorií expozic, propočtu kapitálové přiměřenosti a dalších doplňkových informací. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle jednotlivých použitých přístupů, k úrokovému, akciovému a měnovému riziku obchodního portfolia a operačnímu riziku podle jednotlivých použitých přístupů.
35.
BD (ČNB) 13-04 „Hlášení o angažovanosti na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje přehled angažovaností konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a), které převyšují 10 % kapitálu pro výpočet angažovanosti za jednotlivé osoby a ekonomicky spjaté skupiny osob. Ve výkazu se uvádějí také angažovanosti za jednotlivé osoby z ekonomicky spjaté skupiny osob. Je vyžadováno předkládání i těch angažovaností, které jsou vyloučeny z limitů. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se jednotlivých osob a hodnotové údaje expozice před veškerými úpravami (v detailním členění), v účetní hodnotě, zajištění (osobní, majetkové a nemovitostí), expozice po zohlednění zajištění a po vyloučení vybraných expozic z limitů angažovanosti, poměry hodnoty angažovanosti ke kapitálu. V případě používání přístupu IRB k propočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku musí hlášení na konsolidovaném základě obsahovat minimálně 20 velkých angažovaností resp. 20 největších angažovaností.
36.
BD (ČNB) 16-04 „Hlášení o angažovanosti banky/pobočky zahraniční banky vůči jednotlivým zemím“
Výkaz obsahuje aktiva celkem, závazky a vlastní kapitál celkem a vybrané položky rozvahových a podrozvahových aktiv a závazků podle země sídla subjektu vůči kterému má banka nebo pobočka zahraniční banky pohledávku nebo závazek.
37.
BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech“
Výkaz obsahuje údaje o krytí hypotečních zástavních listů, o realizovaných a plánovaných emisích hypotečních zástavních listů, o hypotečních úvěrech a o hodnotě zastavených nemovitostí. Hlášení navazuje na zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a na opatření ČNB č. 5/2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu.
38.
BD (ČNB) 21-01 „Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku banky“
Výkaz obsahuje údaje o hodnotě relevantního nebo alternativního ukazatele pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku pro aktivity povinné osoby při přístupu základního ukazatele (přístup BIA), při standardizovaném přístupu (přístup TSA), při alternativním standardizovaném přístupu (přístup ASA) a při pokročilém přístupu (přístup AMA) podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.
39.
BD (ČNB) 22-01 „Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje údaje o hodnotě relevantního a alternativního ukazatele pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku pro aktivity konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a) při přístupu základního ukazatele (BIA přístup), při standardizovaném přístupu (TSA přístup), při alternativním standardizovaném přístupu (ASA přístup) a při pokročilém přístupu (přístup AMA) podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.
40.
BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv, závazků a vlastního kapitálu a podrozvahových položek podle doby přecenění a podle typu úrokové sazby a výsledky standardizovaného šoku pro investiční portfolio.
41.
BD (ČNB) 25-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů“
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (tj. vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.
42. E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o bance nebo pobočce zahraniční banky, zřizovateli pobočky zahraniční banky, pobočkách banky v zahraničí, o členech statutárního a dozorčího orgánu banky a řídících osobách banky nebo pobočky zahraniční banky a o kontaktních osobách pro vymezené oblasti činností. Výkaz dále obsahuje údaje o základním kapitálu, hlasovacích právech banky, počtu zaměstnanců a organizačních složkách banky nebo pobočky zahraniční banky, a základní identifikační a klasifikační informace o akcionářích s podílem na základním kapitálu banky vyšším nebo rovném 5 %, údaje o kvalifikovaných účastech banky a představitelích a zaměstnancích banky nebo pobočky zahraniční banky v jiných právnických osobách.
43.
E (ČNB) 7-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech“
Výkaz obsahuje údaje o elektronickém bankovnictví, počtu a obsluze běžných a vkladových účtů klientů a transakcích, prováděných na těchto účtech. Výkaz obsahuje zejména informace o počtu, typech a druzích distribučních kanálů, akceptačních zařízení pro platební karty, o počtu, typech a druzích platebních karet a o počtu a objemu transakcí, které se k nim vztahují. Výkaz dále obsahuje údaje o počtech a objemech debetních a hotovostních transakcích prováděných na bankovních účtech klientů banky nebo pobočky zahraniční banky.
44.
E (ČNB) 8-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“
Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku. Jedná se o základní identifikační a klasifikační informace o ovládajících, ovládaných a přidružených osobách a společně řízených podnicích (zejména pak o základní údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech statutárních, dozorčích a jiných kontrolních orgánů, o kvalifikovaných účastech ovládajících osob v ovládaných a přidružených osobách, kvalifikovaných účastech na ovládajících osobách a kvalifikovaných účastech dalších osob s výjimkou ovládajících na ovládaných osobách a společně řízených podnicích, zařazení do konsolidačního celku pro účely obezřetnostních požadavků a metody konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků).
45.
E (ČNB) 9-01 „Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank“
Výkaz obsahuje údaje o počtu obchodních míst (samostatně lokalizovaných poboček, filiálek, expositur apod. pracovišť banky nebo pobočky zahraniční banky), ve kterých banka nebo pobočka zahraniční banky provádí pokladní hotovostní operace s klienty v korunách českých, bez samostatně umístěných směnárenských pracovišť banky nebo pobočky zahraniční banky a zařízení banky nebo pobočky zahraniční banky pro automatizovaný příjem a výdej hotovosti (bankomatů, terminálů pro příjem vkladů apod.) a bez obchodních míst banky nebo pobočky zahraniční banky v zahraničí. Počet obchodních míst banky nebo pobočky zahraniční banky je členěn podle obcí a územních statistických jednotek (NUTS 4 - okresy) v České republice.
46.
E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí“
Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o nezpracovaných tuzemských bankovkách a mincích předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované: neanonymním zařízením (bankomatem), vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.“.
24. V příloze č. 3 bodech 4 a 5 se slova „regulovaného konsolidačního celku“ nahrazují slovy „konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a).“.
25. V příloze č. 4 se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. K předkládaným výkazům Bil (ČNB) 1-12 banka a pobočka zahraniční banky, která má závazky vůči mezinárodním organizacím, sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a zasílá České národní bance v elektronické podobě do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, komentář, ve kterém uvede stav závazků vůči jednotlivým mezinárodním organizacím.“.
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.
26. V příloze č. 4 bodě 2 se slova „pravidla obezřetného podnikání“ nahrazují slovy „obezřetnostní požadavky12)
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Výkazy ke dni 31. prosince 2012 se sestavují a předkládají podle opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Guvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v.r.
Sekce měnová a statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Barkhanskyy,
tel. 224 414 371