Opatření ze dne 18.11.2011 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

28.11.2011 | Sbírka:  2/2011 (CBN) | Částka:  13/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 1/2013 (CBO), 1/2012 (CBO)
Aktivní derogace: CB01/2010, 2/2010 (CBN), 2/2009 (CBN), 1/2006 (CBN), 1/2005 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2013 (CBN), CB01/2012, 1/2012 (CBN)
2/2011 (CBN)
Opatření
České národní banky
ze dne 18. listopadu 2011
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Změna: 1/2012
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
Předmět úpravy
Toto opatření upravuje obsah, formu, termíny a způsob předkládání informací a podkladů České národní bance bankou a pobočkou zahraniční banky, a to ve formě statistických výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), jakož i výkazů pro potřeby dohledu, doplňkových informací nebo hlášení (dále jen „výkazy“).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto opatření se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat;
d) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem banky nebo pobočky zahraniční banky předkládají výkazy České národní bance,
e) pobočkou zahraniční banky z třetího státu pobočka zahraniční banky se sídlem ve státě, který není státem Evropské unie.
Výkazy banky a pobočky zahraniční banky
§ 3
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá
a) do 15 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“,
2. V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“,
3. VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty“,
4. VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím“,
5. VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů“,
6. VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou/pobočkou zahraniční banky“,
7. VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky“;
b) do 17 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek“;
c) do 20 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“,
2. VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“,
3. VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“;
d) do 22 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“,
2. VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů,
3. VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“;
e) do 24 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz Dev (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách“;
f) do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. Bil (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty banky/pobočky zahraniční banky“,
2. Bil (ČNB) 5-12 „Měsíční rozvaha banky/pobočky zahraniční banky“,
3. Bil (ČNB) 9-12 „Doplňkové informace k finančním výkazům banky/pobočky zahraniční banky“;
g) do 28 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 4-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek banky/pobočky zahraniční banky“;
h) do 29 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 1-12 „Hlášení o likviditě banky/pobočky zahraniční banky podle zbytkové splatnosti.
(2) Výkazy podle odstavce 1 písm. f) až h) sestavované za prosinec se předkládají do 10. února následujícího roku.
§ 4
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá
a) do 15 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky/pobočky zahraniční banky“;
b) do 20 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz V (ČNB) 61-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů“;
c) do 20 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí dále tyto výkazy:
1. P (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů“,
2. P (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů“;
d) do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. V (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky zahraniční banky“,
2. V (ČNB) 25-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných aktivech a pasivech podle zemí“,
3. V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech“,
4. BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech“,
5. VST (ČNB) 38-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech podle zbytkové doby splatnosti“,
6. E (ČNB) 7-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech“;
e) do 29 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. BD (ČNB) 16-04 „Hlášení o angažovanosti banky/pobočky zahraniční banky vůči jednotlivým zemím“,
2. BD (ČNB) 25-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů“;
f) do 33 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku banky/pobočky zahraniční banky“.
(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. d) bodu 1 sestavovaný za 4. čtvrtletí předkládá do 20. února následujícího roku. Výkaz podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 sestavovaný za 4. čtvrtletí předkládá do 31. ledna následujícího roku.
(3) Výkazy podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 a písm. e) a f) sestavované za 4. čtvrtletí se předkládají do 10. února následujícího roku.
§ 5
Banka a pobočka zahraniční banky za každý kalendářní rok sestavuje a předkládá
a) do 15. února podle stavu k 31. prosinci výkaz E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí“;
b) do 31. května podle stavu k 30. dubnu běžného roku výkaz E (ČNB) 9-01 „Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank“;
c) do 31. července podle stavu k 31. prosinci výkaz Bil (ČNB) 3-01 „Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky“.
§ 6
Výkazy banky
(1) Banka dále sestavuje
a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 28 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. BD (ČNB) 2-12 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky“,
2. BD (ČNB) 3-12 „Hlášení o angažovanosti banky“;
b) a předkládá do 28. května s údaji za minulé roky podle stavu známého k 30. dubnu běžného roku, a dále nepravidelně do 28. kalendářního dne následujícího měsíce po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz BD (ČNB) 21-01 „Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku banky“.
(2) Výkazy podle odstavce 1 písm. a) sestavované za prosinec se předkládají do 10. února následujícího roku.
§ 7
Výkazy banky na konsolidovaném základě
(1) Banka, která podle jiného právního předpisu je povinna udržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě,
a) sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. Bil (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní rozvaha na konsolidovaném základě“,
2. Bil (ČNB) 6-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě“,
3. Bil (ČNB) 8-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě“,
4. BD (ČNB) 12-04 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě“,
5. BD (ČNB) 13-04 „Hlášení o angažovanosti na konsolidovaném základě“;
b) předkládá do 35 kalendářních dnů po skončení 2. čtvrtletí s údaji za minulé roky podle stavu známého k 30. červnu běžného roku, a dále nepravidelně do 35 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí, ve kterém došlo ke změně nebo vzniku rozhodné události výkaz BD (ČNB) 22-01 „Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku na konsolidovaném základě“.
(2) Banka, která je tuzemskou ovládající osobou, odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky, odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou bankou ve skupině smíšené holdingové osoby, každý kalendářní rok sestavuje a předkládá do 31. ledna podle stavu k 1. lednu a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz E (ČNB) 8-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.
(3) Banka, která je členem skupiny smíšené holdingové osoby4), sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 14-04 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“.
(4) Výkazy podle odstavce 1 písm. a) a odst. 3 za 4. čtvrtletí se předkládají do 25. března následujícího roku.
§ 7a
Banka předkládá také výkazy na individuálním a konsolidovaném základě, pokud tak stanovuje přímo účinný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky. V takovém případě banka nepředkládá výkaz BD (ČNB) 3-12, BD (ČNB) 13-04 a informace o kapitálu ve výkazech BD (ČNB) 2-12 a BD (ČNB) 12-04.
Společná ustanovení pro výkazy banky a pobočky zahraniční banky
§ 8
(1) Připadne-li poslední den termínu předložení výkazu na den pracovního klidu, přesouvá se tento termín na nejbližší předcházející pracovní den. U výkazů řady Bil, BD a E, s výjimkou výkazů Bil (ČNB) 1-12, Bil (ČNB) 3-01, BD (ČNB) 21-01 a E (ČNB) 9-01 se termín předložení výkazů přesouvá na nejbližší následující pracovní den.
(2) Výkazy podle § 3 odst. 1 písm. f) až h), § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a písm. f), § 6 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. a) se předkládají též na vyžádání podle jiného právního předpisu5).
(3) Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů podle § 3 až 7 je uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření, s výjimkou výkazu BD (ČNB) 14-04 podle § 7 odst. 3, jehož charakteristika a obsahová náplň je uvedena v příloze č. 2 tohoto opatření.
§ 9
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje a předkládá výkazy řady V, s výjimkou výkazu V (ČNB) 13-04, a dále výkazy řady VST, VT, VUS, Dev, P, výkaz Bil (ČNB) 1-12 a výkaz E (ČNB) 9-01 s údaji za banku a pobočku zahraniční banky v České republice, které se vztahují k činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky. Výkaz VST (ČNB) 11-12 banka sestavuje a předkládá rovněž s údaji za banku v České republice a její pobočky v zahraničí, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí. Výkaz VST (ČNB) 41-12 banka sestavuje a předkládá rovněž samostatně za činnosti svých poboček v zahraničí.
(2) Banka sestavuje a předkládá výkazy podle § 3 až 7 tohoto opatření neuvedené v odstavci 1 s údaji za banku v České republice a její pobočky v zahraničí, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí. Pobočka zahraniční banky sestavuje a předkládá výkazy neuvedené v odstavci 1 s údaji za pobočku zahraniční banky v České republice, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky.
§ 10
Termíny pro zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů
(1) Banka a pobočka zahraniční banky zahájí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření po zápisu do obchodního rejstříku k prvnímu termínu sestavování výkazů uvedených v § 3 až 7 tohoto opatření.
(2) Sestavování a předkládání výkazů Bil (ČNB) 4-04, Bil (ČNB) 6-04, Bil (ČNB) 8-04, BD (ČNB) 12-04, BD (ČNB) 13-04 a BD (ČNB) 22-01 zahájí a ukončí banka po vzniku nebo zániku povinnosti udržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě. Obdobně postupuje banka při sestavování a předkládání výkazu E (ČNB) 8-01 v návaznosti na její povinnost předkládat informace o konsolidačním celku a při sestavování výkazu BD (ČNB) 14-04 s ohledem na její začlenění do skupiny smíšené holdingové osoby4).
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky z třetího státu ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením dnem zániku bankovní licence6).
(4) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen „bývalá banka“), a pobočka zahraniční banky z třetího státu po zániku bankovní licence udělené zahraniční bance předloží podle tohoto opatření výkaz Bil (ČNB) 1-12 a výkazy řady V, VST, VT, VUS, Dev a BD za poslední ukončené vykazované období předcházející zániku bankovní licence.
(5) Podle odstavců 3 a 4 postupuje obdobně pobočka zahraniční banky působící v České republice na základě principu jednotné licence7) při ukončení své činnosti.
(6) Bývalá banka dále sestavuje v souladu s jiným právním předpisem8) výkazy Bil (ČNB) 2- 12 a Bil (ČNB) 5-12 a předkládá je v písemné formě České národní bance při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením. Sestavování a předkládání těchto výkazů ukončí ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku9).
§ 11
Společná ustanovení pro sestavování výkazů
(1) Banka a pobočka zahraniční banky postupuje při sestavování předkládaných výkazů v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky10) nebo v souladu s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie (dále jen „mezinárodní účetní standardy“)11), pokud není v datovém souboru pro sestavení výkazu stanoveno jinak.
(2) Banka zahrnuje údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy pro oblast účetnictví10) a mezinárodními účetními standardy11).
(3) Při sestavování výkazů na konsolidovaném základě použije banka pro konsolidaci dat metody podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky12).
(4) Pro oceňování vykazovaných údajů se použijí způsoby stanovené právními předpisy pro oblast účetnictví10) a mezinárodními účetními standardy11), právním předpisem upravujícím obezřetnostní požadavky12), pokud není v datovém souboru pro sestavení výkazu stanoveno jinak.
(5) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije banka a pobočka zahraniční banky kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný ke dni sestavení výkazu14), není-li v datovém souboru pro sestavení výkazu stanoveno jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu použije banka a pobočka zahraniční banky přepočet podle jiného právního předpisu15). V případě údajů v hlášeních k plnění obezřetnostních požadavků může banka a pobočka zahraniční banky použít v souladu s právním předpisem upravujícím obezřetnostní požadavky12) kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou.
(6) Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím, které jsou rezidenty
a) České republiky, použije banka a pobočka zahraniční banky pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí v České republice“ vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, použije banka a pobočka zahraniční banky pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí pro statistické účely“ vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 12
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Banka a pobočka zahraniční banky zasílá České národní bance výkazy podle § 3 až 7a tohoto opatření, s výjimkou výkazu podle § 7 odst. 3, v elektronické podobě jako datové zprávy17) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím
a) aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) vlastní aplikace banky nebo pobočky zahraniční banky umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c) vlastní aplikace banky nebo pobočky zahraniční banky používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.
(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří banka nebo pobočka zahraniční banky zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
(4) Výkaz BD (ČNB) 14-04 předkládá banka České národní bance v elektronické podobě bez použití aplikací uvedených v odstavci 1.
§ 13
Opravy a změny ve výkazech
(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích, z nichž se sestavuje výkaz, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky výkaz s upravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví banka nebo pobočka zahraniční banky též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky nebo pobočky zahraniční banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil (ČNB) 1-12, Bil (ČNB) 2-12, Bil (ČNB) 4-04, Bil (ČNB) 5-12, Bil (ČNB) 6-04, Bil (ČNB) 8-04, Bil (ČNB) 9-12, V (ČNB) 25- 04, VST (ČNB) 1-12, VST (ČNB) 11-12, VST (ČNB) 22-12, VST (ČNB) 38-04, VST (ČNB) 41-12, VUS (ČNB) 1-12, VUS (ČNB) 2-12, VUS (ČNB) 3-12, E (ČNB) 5-04, E (ČNB) 7-04 a ve výkazech řady BD, kromě výkazů BD (ČNB) 21-01 a BD (ČNB) 22-01, sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejich účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami.
(3) Postup uvedený v odstavci 2 platí obdobně pro výkazy Bil (ČNB) 4-04, Bil (ČNB) 6-04, Bil (ČNB) 8-04, BD (ČNB) 12-04, BD (ČNB) 13-04 a BD (ČNB) 14-04, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a) nebo skupiny smíšené holdingové osoby. Banka opětovně předloží tyto výkazy až se souhrnnou úpravou po ověření účetní závěrky auditorem ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení výkazů sestavených k 31. prosinci provede banka formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů ověření účetní závěrky auditorem.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky opětovně předloží z důvodu změny údajů po ověření účetní závěrky auditorem výkazy, které jsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, sestavené též za další období běžného roku až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů provede banka a pobočka zahraniční banky formou běžné opravy do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2 a 3.
§ 14
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů
(1) Banka a pobočka zahraniční banky, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance
a) jména a příjmení kontaktních osob,
b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob,
c) číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.
(2) Banka a pobočka zahraniční banky informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.
(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 12 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 12 odst. 3.
§ 15
Doplňkové informace k předkládaným výkazům
(1) Informace předkládané bankou podle jiného právního předpisu5), které nejsou součástí výkazu E (ČNB) 8-01, zašle banka České národní bance v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto opatření.
(2) K předkládaným výkazům Bil (ČNB) 1-12, BD (ČNB) 23-04, BD (ČNB) 3-12, BD (ČNB) 13-04 a BD (ČNB) 2-12 předkládají banka a pobočka zahraniční banky též informace, jejichž struktura a obsah jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 16
Přechodné ustanovení
Výkazy ke dni 31. prosince 2011 se sestavují a předkládají podle opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009, ve znění opatření České národní banky č. 2 ze dne 13. října 2010.
§ 17
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 13. října 2010, kterým se mění opatření České národní banky č.2 ze dne 30. listopadu 2009 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
3. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 17. května 2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
4. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 13. ledna 2006, kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze dne 17. května 2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 18
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Guvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědní zaměstnanci:
Bc. Barkhanskyy,
tel. 22441 4371
Mgr. Konečná,
tel. 22441 3747
Příloha 1
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankou a pobočkou zahraniční banky České národní bance
1.
Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o bilančních položkách pro měnové účely podle metodiky ECB. Bilance aktiv a pasiv je doplněna o specifické údaje potřebné pro propočet povinných minimálních rezerv podle metodiky ČNB. Pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky nebo pobočky zahraniční banky je základní členění aktiv a pasiv doplněno o vybrané položky rozvahových aktiv a pasiv a některé další doplňkové údaje.
2.
Bil (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty od počátku roku ke dni sestavení výkazu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
3.
Bil (ČNB) 3-01 „Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky
Výkaz obsahuje údaje o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky).
4.
Bil (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní rozvaha na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a), a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.
5.
Bil (ČNB) 5-12 „Měsíční rozvaha banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci banky nebo pobočky zahraniční banky na individuálním základě, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.
6.
Bil (ČNB) 6-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje přehled výnosů a nákladů a účetní zisk, resp. ztrátu od počátku roku ke dni sestavení výkazu za konsolidační celek sestavený pro účely obezřetnostních požadavků18a) v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
7.
Bil (ČNB) 8-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje údaje o doplňkových informacích k rozvaze a výkazu zisku a ztráty za konsolidační celek sestavený pro účely obezřetnostních požadavků18a). Pohledávky a závazky jsou podrobněji členěny podle sektorů a splatnosti, dluhové cenné papíry podle portfolií, sektorů a druhů, kapitálové nástroje podle portfolií a druhů, účasti v přidružených a ovládaných osobách a společných podnicích podle sektorů a na účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem. Dále jsou sledována finanční aktiva podle znehodnocení, stav a pohyb opravných položek a rezerv, deriváty k obchodování a zajišťovací deriváty v členění podle nástrojů a druhu, repo operace a obdobné transakce a úrokové výnosy a náklady podle sektorů.
8.
Bil (ČNB) 9-12 „Doplňkové informace k finančním výkazům banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje doplňkové informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Pohledávky a závazky jsou podrobněji členěny podle sektorů a splatnosti. Dále jsou sledována finanční aktiva podle znehodnocení, stav a pohyb opravných položek a rezerv, deriváty k obchodování a zajišťovací deriváty v členění podle nástrojů a druhů, repo operace a obdobné transakce a úrokové výnosy a náklady podle sektorů.
9.
V (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů od počátku roku k poslednímu dni čtvrtletí v členění podle ekonomických sektorů.
10.
V (ČNB) 25-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných aktivech a pasivech podle zemí“
Výkaz obsahuje údaje o stavech vybraných aktiv a pasiv banky nebo pobočky zahraniční banky (poskytnuté úvěry a uložené vklady, přijaté vklady a úvěry, emitované neobchodovatelné cenné papíry) pro měnové účely sestavené podle požadavků ECB v členění podle teritoriální příslušnosti protistran.
11. V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech“
Výkaz obsahuje údaje o i) počtech a objemech hypotečních úvěrů podle účelu poskytnutí a způsobu pořízení předmětu hypotečního úvěru na stavy a nové obchody; ii) hypotečních úvěrech podle doby fixace a průměrné úrokové sazby v členění na stavy a nové obchody a iii) hypotečních úvěrech členěných podle kategorizace (standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové).
12.
V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o čistých tocích sekuritizovaných úvěrů (formou tradiční sekuritizace) a jiných převodech úvěrů s dopadem na bilančně vykazované stavy úvěrů a bez dopadu na bilančně vykazované stavy úvěrů. Dále výkaz obsahuje údaje o zůstatcích sekuritizovaných úvěrů (formou tradiční sekuritizace), které nebyly odúčtovány z rozvahy banky nebo pobočky zahraniční banky. Údaje se vztahují na vybrané protistrany úvěrového převodu v kombinaci se základním sektorovým a teritoriálním členěním úvěrového dlužníka.
13.
V (ČNB) 61-04 „Čtvrtletní výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o čistých tocích sekuritizovaných úvěrů (formou tradiční sekuritizace) a jiných převodech úvěrů s dopadem na bilančně vykazované stavy úvěrů. Dále výkaz obsahuje údaje o zůstatcích sekuritizovaných úvěrů (formou tradiční sekuritizace) spravovaných v rámci sekuritizace. Údaje se vztahují na vybrané protistrany úvěrového převodu v kombinaci se základním sektorovým a teritoriálním členěním úvěrového dlužníka a v členění úvěrů podle účelu a původní doby splatnosti sekuritizovaného úvěru.
14.
VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů banky nebo pobočky zahraniční banky za klienty (bez úvěrových institucí) v členění podle: zásad kategorizace, původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, hlavní ekonomické činnosti klientů, teritoriální příslušnosti protistran, typu úvěrů, charakteru úvěrů na úvěry revolvingového typu a ostatní, podle velikosti a typu jištění.
Doplňující údaje jsou zavedeny pro poskytnuté úvěry centrální protistraně z reverzního repa.
Další doplňující informací jsou objemy poskytnutých syndikovaných úvěrů.
15.
VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů uložených bankou nebo pobočkou zahraniční banky u jiných úvěrových institucích a vkladech jiných úvěrových institucí přijatých bankou nebo pobočkou zahraniční banky a o struktuře úvěrů poskytnutých bankou nebo pobočkou zahraniční banky jiným úvěrovým institucím a úvěrů přijatých bankou nebo pobočkou zahraniční banky od jiných úvěrových institucí, v členění podle vybraných měn, teritoriální příslušnosti protistran, typu vkladů (úvěrů) a podle příslušnosti protistran (úvěrových institucí) do ekonomických sektorů.
Doplňujícími údaji jsou informace o objemu poskytnutých syndikovaných úvěrů úvěrovým institucím, o objemu přijatých syndikovaných úvěrů od úvěrových institucí a o objemu přijatých převoditelných vkladů od úvěrových institucí.
16.
VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů a přijatých úvěrů od klientů (bez úvěrových institucí) v členění podle: původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, hlavní ekonomické činnosti klientů, teritoriální příslušnosti protistran a typu vkladů.
Výkaz je doplněn o údaje charakterizující: pojištěné vklady klientů, převoditelné vklady klientů, elektronické peníze, vztahy vůči clearingovým protistranám a vůči specializovaným institucím pro sekuritizaci aktiv (FVC), a dále obsahuje údaje o objemech přijatých syndikovaných úvěrů.
17.
VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou/pobočkou zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o stavu emitovaných neobchodovatelných a ostatních dluhových a majetkových cenných papírů bankou nebo pobočkou zahraniční banky v držení klientů a úvěrových institucí v členění podle příslušnosti protistran (držitelů) do ekonomických sektorů, vybraných měn a druhů cenných papírů.
Doplňkovou část tvoří údaje o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných ostatních dluhových cenných papírů s nominální kapitálovou jistotou při splacení menší než 100 % v základním měnovém členění.
18.
VST (ČNB) 38-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech podle zbytkové doby splatnosti“
Výkaz obsahuje údaje o stavech úvěrů v členění podle zbytkové doby splatnosti a zbytkové doby fixace (přecenění) úrokových sazeb, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, původní doby splatnosti, teritoriálního členění protistran a vybraných měn.
19.
VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje přehled o cenných papírech a účastech v držení banky nebo pobočky zahraniční banky na vlastní účet, přehled o závazcích z krátkých prodejů cenných papírů a přehled o změnách reálných hodnot spotových operací s cennými papíry. Přehledy jsou vykazovány na tzv. "security-by-security" základě (tzn. je aplikován přístup vykazování "papír po papíru" s uvedením základních charakteristik o cenném papíru a jeho emitentovi).
20.
VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek“
Výkaz obsahuje údaje o objemech odpisů pohledávek z úvěrů a některých dalších položek z rozvahových aktiv (včetně ztrát z postoupených pohledávek), které banka nebo pobočka zahraniční banky provedla za sledované období, v členění podle původní doby splatnosti, vybraných měn, teritoriální příslušnosti protistran a příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů.
Zahrnuty jsou rovněž odpisy dluhových a majetkových cenných papírů, které nejsou přeceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí. Dále výkaz obsahuje údaje o objemech odpisů poskytnutých syndikovaných úvěrů.
21.
VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů a úvěrů přijatých od klientů v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů a typu vkladů.
22.
VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů za klienty v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, doby po splatnosti a restrukturalizace pohledávky, typu úvěrů a charakteru úvěrů na úvěry revolvingového typu a ostatní.
23. VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“ Výkaz obsahuje údaje o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v držení klientů a o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky držených neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), příslušnosti protistran (držitelů/emitentů) do ekonomických sektorů, vybraných měn, druhu cenných papírů a původní splatnosti stanovené při emisi.
24.
VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“
Výkaz obsahuje údaje o objemech nově přijatých vkladů a úvěrů (tj. nových smluv a nových jednání s klienty vztahujících se k těmto smlouvám) sjednaných mezi bankou nebo pobočkou zahraniční banky a klienty v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, vybraných měn, typu vkladů a původní doby splatnosti.
25.
VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů“
Výkaz obsahuje údaje o objemech nově poskytnutých úvěrů sjednaných mezi bankou nebo pobočkou zahraniční banky a klienty v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), příslušnosti protistran (klientů) do ekonomických sektorů, vybraných měn, typu úvěrů, počáteční doby fixace úrokové sazby, výše úvěrů, restrukturalizace pohledávky, původní doby splatnosti a výše zajištění. Dále výkaz obsahuje doplňující údaje o objemech nově poskytnutých úvěrů klientům v členění podle roční procentní sazby nákladů.
26.
VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“
Výkaz obsahuje údaje o objemech bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů, které byly prodány rezidentům v ČR a o objemech neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty v ČR nakoupených bankou nebo pobočkou zahraniční banky v primárních emisích v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran (držitelů/emitentů) do ekonomických sektorů, vybraných měn, druhu cenných papírů a původní splatnosti stanovené při emisi.
27.
Dev (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách“
Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve sledovaném měsíci v konvertibilních cizích měnách a v korunách českých vůči zahraničí za vybrané operace, ve členění na:
a. nákup a prodej cizí měny v členění podle měn,
b. finanční služby v členění podle zemí, výkaz obsahuje inkasa a platby tuzemských bank nebo poboček zahraničních bank ve vztahu k zahraničním obchodním bankám za poskytované a čerpané finanční služby při provádění vlastních transakcí nebo transakcí z příkazu klienta,
c. realizované zisky/ztráty z finančních derivátů v členění podle podkladového aktiva.
28.
P (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů“
Výkaz obsahuje údaje o předpokládaných inkasech nerezidentů - klientů banky nebo pobočky zahraniční banky, jimž banka nebo pobočka zahraniční banky poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování tuzemských dluhových cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za dluhové cenné papíry (dluhopisy a směnky) jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot při splatnosti a inkasa předpokládaných výnosů z držení cenných papírů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti. Výkaz nezahrnuje cenné papíry dané nebo přijaté v repo operacích (včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných/nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu/prodeje) a derivátové obchody s cennými papíry.
29.
P (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů“
Výkaz obsahuje údaje o budoucích splátkách finančních a účelových dlouhodobých úvěrů (t.j. se smluvní splatností nad 1 rok) přijatých od nerezidentů, v členění na úvěry od úvěrových institucí a od klientů s rozdělením na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti.
30.
BD (ČNB) 1-12 „Hlášení o likviditě banky/pobočky zahraniční banky podle zbytkové splatnosti“
Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv (v členění na standardní a sledovaná aktiva a aktiva se selháním), závazků a vlastního kapitálu, vybraných podrozvahových položek a údaje o netto a kumulativní rozvahové pozici podle časových pásem zbytkové doby splatnosti.
31.
BD (ČNB) 2-12 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky“
Výkaz obsahuje informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a kategorií expozic, propočtu kapitálové přiměřenosti a další doplňkové informace. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle jednotlivých použitých přístupů, k úrokovému, akciovému a měnovému riziku obchodního portfolia a operačnímu riziku podle jednotlivých použitých přístupů.
32.
BD (ČNB) 3-12 „Hlášení o angažovanosti banky“
Výkaz obsahuje přehled angažovaností investičního a obchodního portfolia povinné osoby vůči osobám (klientům povinné osoby) a ekonomicky spjatým skupinám osob. Uvádí se jednotlivě za všechny klienty (osoby nebo ekonomicky spjaté skupiny osob), u nichž součet angažovanosti investičního portfolia (v účetní hodnotě po odečtení rezerv k podrozvahovým položkám, vždy bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů a angažovanosti obchodního portfolia činí 10 % a více kapitálu relevantního pro výpočet limitů angažovanosti povinné osoby. Je vyžadováno předkládání i těch angažovaností, které jsou vyloučeny z limitů. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se jednotlivých osob a hodnotové údaje expozice před veškerými úpravami (v detailním členění), v účetní hodnotě, zajištění (osobní, majetkové a nemovitostí), expozice po zohlednění zajištění a po vyloučení vybraných expozic z limitů angažovanosti, poměry hodnoty angažovanosti ke kapitálu. Ve výkazu se uvádějí také angažovanosti za jednotlivé osoby z ekonomicky spjaté skupiny osob.
33.
BD (ČNB) 4-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje základní údaje o kategorizaci pohledávek podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky. Uvádějí se pohledávky z finančních činností investičního portfolia podle selhání dlužníka a z pohledu znehodnocení. Výkaz dále obsahuje údaje o struktuře pohledávek investičního portfolia podle prodlení ve splatnosti. Veškeré informace se sledují zvlášť za úvěrové instituce (bez centrálních bank) a za jiné osoby než úvěrové instituce (vč. vládních institucí).
34.
BD (ČNB) 12-04 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje informace o kapitálové přiměřenosti konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a). Jedná se zejména o informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a kategorií expozic, propočtu kapitálové přiměřenosti a dalších doplňkových informací. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle jednotlivých použitých přístupů, k úrokovému, akciovému a měnovému riziku obchodního portfolia a operačnímu riziku podle jednotlivých použitých přístupů.
35.
BD (ČNB) 13-04 „Hlášení o angažovanosti na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje přehled angažovaností konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a), které převyšují 10 % kapitálu pro výpočet angažovanosti za jednotlivé osoby a ekonomicky spjaté skupiny osob. Ve výkazu se uvádějí také angažovanosti za jednotlivé osoby z ekonomicky spjaté skupiny osob. Je vyžadováno předkládání i těch angažovaností, které jsou vyloučeny z limitů. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se jednotlivých osob a hodnotové údaje expozice před veškerými úpravami (v detailním členění), v účetní hodnotě, zajištění (osobní, majetkové a nemovitostí), expozice po zohlednění zajištění a po vyloučení vybraných expozic z limitů angažovanosti, poměry hodnoty angažovanosti ke kapitálu. V případě používání přístupu IRB k propočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku musí hlášení na konsolidovaném základě obsahovat minimálně 20 velkých angažovaností resp. 20 největších angažovaností.
36.
BD (ČNB) 16-04 „Hlášení o angažovanosti banky/pobočky zahraniční banky vůči jednotlivým zemím“
Výkaz obsahuje aktiva celkem, závazky a vlastní kapitál celkem a vybrané položky rozvahových a podrozvahových aktiv a závazků podle země sídla subjektu vůči kterému má banka nebo pobočka zahraniční banky pohledávku nebo závazek.
37.
BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech“
Výkaz obsahuje údaje o krytí hypotečních zástavních listů, o realizovaných a plánovaných emisích hypotečních zástavních listů, o hypotečních úvěrech a o hodnotě zastavených nemovitostí. Hlášení navazuje na zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a na opatření ČNB č. 5/2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu.
38.
BD (ČNB) 21-01 „Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku banky“
Výkaz obsahuje údaje o hodnotě relevantního nebo alternativního ukazatele pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku pro aktivity povinné osoby při přístupu základního ukazatele (přístup BIA), při standardizovaném přístupu (přístup TSA), při alternativním standardizovaném přístupu (přístup ASA) a při pokročilém přístupu (přístup AMA) podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.
39.
BD (ČNB) 22-01 „Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje údaje o hodnotě relevantního a alternativního ukazatele pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku pro aktivity konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a) při přístupu základního ukazatele (BIA přístup), při standardizovaném přístupu (TSA přístup), při alternativním standardizovaném přístupu (ASA přístup) a při pokročilém přístupu (přístup AMA) podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.
40.
BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv, závazků a vlastního kapitálu a podrozvahových položek podle doby přecenění a podle typu úrokové sazby a výsledky standardizovaného šoku pro investiční portfolio.
41.
BD (ČNB) 25-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů“
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (tj. vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.
42. E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o bance nebo pobočce zahraniční banky, zřizovateli pobočky zahraniční banky, pobočkách banky v zahraničí, o členech statutárního a dozorčího orgánu banky a řídících osobách banky nebo pobočky zahraniční banky a o kontaktních osobách pro vymezené oblasti činností. Výkaz dále obsahuje údaje o základním kapitálu, hlasovacích právech banky, počtu zaměstnanců a organizačních složkách banky nebo pobočky zahraniční banky, a základní identifikační a klasifikační informace o akcionářích s podílem na základním kapitálu banky vyšším nebo rovném 5 %, údaje o kvalifikovaných účastech banky a představitelích a zaměstnancích banky nebo pobočky zahraniční banky v jiných právnických osobách.
43.
E (ČNB) 7-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech“
Výkaz obsahuje údaje o elektronickém bankovnictví, počtu a obsluze běžných a vkladových účtů klientů a transakcích, prováděných na těchto účtech. Výkaz obsahuje zejména informace o počtu, typech a druzích distribučních kanálů, akceptačních zařízení pro platební karty, o počtu, typech a druzích platebních karet a o počtu a objemu transakcí, které se k nim vztahují. Výkaz dále obsahuje údaje o počtech a objemech debetních a hotovostních transakcích prováděných na bankovních účtech klientů banky nebo pobočky zahraniční banky.
44.
E (ČNB) 8-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“
Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku. Jedná se o základní identifikační a klasifikační informace o ovládajících, ovládaných a přidružených osobách a společně řízených podnicích (zejména pak o základní údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech statutárních, dozorčích a jiných kontrolních orgánů, o kvalifikovaných účastech ovládajících osob v ovládaných a přidružených osobách, kvalifikovaných účastech na ovládajících osobách a kvalifikovaných účastech dalších osob s výjimkou ovládajících na ovládaných osobách a společně řízených podnicích, zařazení do konsolidačního celku pro účely obezřetnostních požadavků a metody konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků).
45.
E (ČNB) 9-01 „Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank“
Výkaz obsahuje údaje o počtu obchodních míst (samostatně lokalizovaných poboček, filiálek, expositur apod. pracovišť banky nebo pobočky zahraniční banky), ve kterých banka nebo pobočka zahraniční banky provádí pokladní hotovostní operace s klienty v korunách českých, bez samostatně umístěných směnárenských pracovišť banky nebo pobočky zahraniční banky a zařízení banky nebo pobočky zahraniční banky pro automatizovaný příjem a výdej hotovosti (bankomatů, terminálů pro příjem vkladů apod.) a bez obchodních míst banky nebo pobočky zahraniční banky v zahraničí. Počet obchodních míst banky nebo pobočky zahraniční banky je členěn podle obcí a územních statistických jednotek (NUTS 4 - okresy) v České republice.
46.
E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí“
Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o nezpracovaných tuzemských bankovkách a mincích předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované: neanonymním zařízením (bankomatem), vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.
Příloha 2
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazu BD (ČNB) 14-04
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby BD (ČNB) 14-04 obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve vykazovacím období, tj. obchodů, služeb a jiných ujednání banky sjednaných mezi bankou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací.
Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v Kč a případně také ve sjednané měně, identifikační údaje o partnerovi, s nímž vykazující subjekt provedl dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda-li se jedná o operaci významnou nebo nikoliv.
Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5% součtu kapitálových požadavků stanovených na individuálním základě bankou ve skupině smíšené holdingové osoby15). Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a vykazovacím období vyskytují.
Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a stejného charakteru považují za jednu operaci.
V současně zaslané příloze k hlášení uvede banka podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace sjednala. Banka také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.
Uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi bankou a partnerem účastnícím se dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použije banka následující klasifikaci stanovenou ČNB:
Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady banky do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky banky,
Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
Typ 3 obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
Typ 4 podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
Typ 5 služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi,
Typ 7 plnění vůči partnerovi, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právní úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,
Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
Příloha 3
Doplňkové informace předkládané k výkazu E (ČNB) 8-01
K výkazu E (ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banka podle § 16 odst. 1 tohoto opatření následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:
1. textové informace o ovládající osobě, tj. ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě:
1. předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
2. přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající bankou nebo finanční holdingovou osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající bankou nebo finanční holdingovou osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a);
5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků18a).
Příloha 4
Základní charakteristika dalších informací předkládaných bankou České národní bance
1. K předkládaným výkazům Bil (ČNB) 1-12 banka a pobočka zahraniční banky, která má závazky vůči mezinárodním organizacím, sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a zasílá České národní bance v elektronické podobě do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, komentář, ve kterém uvede stav závazků vůči jednotlivým mezinárodním organizacím.
2. K předkládaným výkazům BD (ČNB) 23-04 vypracuje banka komentář, který zašle v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení výkazu. V komentáři banka uvede základní parametry a předpoklad systému výpočtu dopadů šoku na úrokové sazby, přehled měn s minimálně 5% podílem na hodnotě aktiv či závazků investičního portfolia a zbytkové měny, které jsou agregovány. Pro jednotlivě sledované měny i agregaci zbytkových měn uvedou metody výpočtu a podíl výsledku standardizovaného šoku na kapitálu v procentním vyjádření.
3. V návaznosti na vykazování angažovanosti ve výkazech BD (ČNB) 3-12 a BD (ČNB) 13- 04 banka předloží v písemné formě za každé čtvrtletí přehled všech případů překročení limitů angažovanosti podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky12), ke kterým došlo v průběhu minulého čtvrtletí, a to v souhrnu za investiční a obchodní portfolio. Banka v přehledu uvede jméno osoby nebo ekonomicky spjaté skupiny osob, výši překročení příslušných limitů a důvod překročení. Sestavený přehled banka zašle do 10. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí.
4. K výkazům BD (ČNB) 2-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí vypracuje banka komentář, který zašle v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení výkazu. Komentář bude obsahovat přehled tří největších ztrátových událostí operačního rizika za uplynulé čtvrtletí za každou z následujících oblastí:
a) elektronické bankovnictví,
b) informační systémy a technologie,
c) ostatní oblasti.
Banka pro jednotlivé události uvede referenční číslo/označení události stanovené vykazující bankou, hrubou ztrátu způsobenou událostí, datum výskytu události, datum zjištění události a stručný popis události (charakteristika, závažnost, způsob řešení).
1) Článek 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/18), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
4) § 26d odst. 1 písm. g) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
5) § 24 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1998 Sb.
7) § 5c zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
8) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.
9) § 68 odst. 1 obchodního zákoníku.
10) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
12) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) § 24 odst. 9 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
18) § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
18a) Regulovaný konsolidační celek podle § 5 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19) § 28 vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry.