Opatření ze dne 21.11.2012, kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 21. listopadu 2011

30.11.2012 | Sbírka:  2/2012 (CBN) | Částka:  14/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 1/2010 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2013 (CBN)
3/2012 (CBN)
Opatření
České národní banky
ze dne 21. listopadu 2012,
kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 21. listopadu 2011
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 21. listopadu 2011, se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 se za slova „kromě výkazu DZ (ČNB) 26-12“ vkládají slova „a výkazu DZ (ČNB) 60-01“ a za slova „Výkaz DZ (ČNB) 26 - 12“ slova „a výkaz DZ (ČNB) 60-01“.
2. V § 3 odst. 5 se slova „regulované konsolidační celky“ nahrazují slovy „konsolidační celky sestavené pro účely obezřetnostních požadavků“.
3. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Družstevní záložna předkládá také výkazy na individuálním a konsolidovaném základě, pokud tak stanovuje přímo účinný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky. V takovém případě družstevní záložna nepředkládá výkazy DZ (ČNB) 40 - 12 a DZ (ČNB) BD 77 - 04 a informace o kapitálu ve výkazech DZ (ČNB) 30 - 12 a DZ (ČNB) 75 - 04.“.
4. V § 4 odst. 2 se slova „regulované konsolidační celky“ nahrazují slovy „konsolidační celky sestavené pro účely obezřetnostních požadavků“.
5. V § 6 odst. 2 se slova “vyhláškou upravující pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen“vyhláška“)5)“ nahrazují slovy „právním předpisem upravujícím obezřetnostní požadavky“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
6. § 6 odst. 4 zní:
„(4) Při sestavování výkazů za konsolidační celky sestavené pro účely obezřetnostních požadavků se pro konsolidaci dat použijí metody podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.“.
7. V § 6 odst. 5 se slovo „vyhláškou“ nahrazuje slovy „právním předpisem upravujícím obezřetnostní požadavky“.
8. V § 6 odst. 6 se slova „pravidel obezřetného podnikání“ nahrazují slovy „obezřetnostních požadavků“ a slova „v souladu s vyhláškou8)“, včetně poznámky pod čarou č. 8, zrušují.
9. V § 7 odst. 2 se slova „zaručeným elektronickým podpisem10) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb11).“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem10).“.
Poznámka pod čarou č. 10 zní:
_______________
„10) § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 167/2012 Sb.“.
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
10. V § 7 odst. 5 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.
11. V § 9 odst. 1 se slova „regulovaného konsolidačního celku“ nahrazují slovy „konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků“ a slova „v souladu s vyhláškou13)“ se včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušují.
12. V § 11 odst. 1 se slovo „vyhláškou14)“ nahrazuje slovy „právním předpisem upravujícím obezřetností požadavky“.
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
13. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Informace předkládané družstevní záložnou, které nejsou součástí výkazu DZ(ČNB) 80-01, zašle družstevní záložna České národní bance v elektronické formě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah těchto informací jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.“.
14. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
15. V příloze č. 1 se v názvu výkazu DZ (ČNB) 70-04 slova „RKC, jehož členem je družstevní záložna“ nahrazují slovy „na konsolidovaném základě“.
16. V příloze č. 1 se v názvech výkazů DZ (ČNB) 71-04, DZ (ČNB) 72-04, DZ(ČNB)75-04 a DZ (ČNB) 77-04 slova „RKC, jehož členem je DZ“ nahrazují slovy „na konsolidovaném základě“.
17. V příloze č. 1 se v tabulce „Seznam a termíny předkládání výkazů družstevních záložen“ doplňuje řádek, který zní:

 
--------------------------------------- -----------------------------------------------------------
DZ (ČNB) 60-01        DOZAS60    Roční výkaz družstevní  roční  do 15. února podle 
                      záložny o počtech         stavu k 31. prosinci 
                      zpracovaných 
                      bankovek a mincí 
--------------------------------------- -----------------------------------------------------------

18. V příloze č. 2 bod 4 zní:
„4.
DZ (ČNB) 30-12 Hlášení o kapitálové přiměřenosti družstevní záložny
Výkaz obsahuje informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a přístupu k jejich propočtu, výpočtu kapitálové přiměřenosti a dalších doplňkových informací. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle typů a kategorií expozic.“.
19. V příloze č. 2 bod 5 se slova „, a to ve vazbě na část čtvrtou hlavu IV díl 4 vyhlášky“ nahrazují slovy „podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.“.
20. V příloze č. 2 bod 6 se slova „podle vyhlášky“ zrušují a slova „v § 181 vyhlášky“ se nahrazují slovy „podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky“.
21. V příloze č. 2 bod 7 se na konci první věty doplňují slova „podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.“ a věta druhá se zrušuje.
22. V příloze č. 2 bod 11 se v názvu výkazu slova „RKC, jehož členem je družstevní záložna“ nahrazují slovy „na konsolidovaném základě“.
23. V příloze č. 2 body 12, 14 a 16 se v názvech výkazů slova „RKC, jehož členem je DZ“ nahrazují slovy „na konsolidovaném základě“.
24. V příloze č. 2 body 11, 12, 14, 15 a 16 se slova „regulovaného konsolidačního celku, jehož členem je družstevní záložna, která je zároveň povinna sestavovat regulovaný konsolidační celek podle § 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky,“ nahrazují slovy „konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a), jehož členem je družstevní záložna,“. Poznámka pod čarou č. 1a zní:
„Regulovaný konsolidační celek podle § 5 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstvech a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.“.
25. V příloze č. 2 bod 13 zní:
„13. DZ (ČNB) 72-04 Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě
Výkaz zisku a ztráty konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a), jehož členem je družstevní záložna, obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků, ztrát a účetního zisku, resp. ztráty tohoto konsolidačního celku od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období. Položky výnosů a nákladů jsou sledovány v členění podle typu výnosu nebo nákladu.“.
26. V příloze č. 2 bod 15 se slova „ve vazbě na část čtvrtou hlavu IV díl 4 vyhlášky“ nahrazují slovy „podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky“.
27. V příloze č. 2 bod 16 se slova „stanovených v § 181 vyhlášky“ nahrazují slovy „podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky“.
28. V příloze č. 2 bod 17 zní:
„17.
DZ (ČNB) 80-01 Hlášení o struktuře konsolidačního celku, jehož členem je DZ
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační informace o ovládajících, ovládaných a přidružených osobách a společně řízených podnicích (zejména pak základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech statutárních, dozorčích a jiných kontrolních orgánů, o kvalifikovaných účastech ovládajících osob na ovládaných a přidružených osobách, kvalifikovaných účastech na ovládajících osobách a kvalifikovaných účastech dalších osob s výjimkou ovládajících osob na ovládaných osobách a společně řízených podnicích, zařazení do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a) a metody konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků). Informační povinnosti, které nejsou součástí tohoto výkazu1), zašlou družstevní záložny České národní bance souběžně s předložením tohoto výkazu.“.
29. V příloze č. 2 se doplňuje bod 19, který zní:
„19.
DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovaných bankovek a mincí
Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o počtu nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením (bankomatem), vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.“.
30. V příloze č. 3 se poznámka pod čarou č. 1) zrušuje.
31. V příloze č. 4 body 4 a 5 se slova „regulovaného konsolidačního celku“ nahrazují slovy „konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
Výkazy ke dni 31. prosince 2012 se sestavují a předkládají podle opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 21. listopadu 2011.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Guvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Nataša Žulavská,
tel. 224 412 719