Opatření ze dne 19.10.2010 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

26.10.2010 | Sbírka:  1/2010 (CBN) | Částka:  16/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 34/2010 (CBO)
Aktivní derogace: 1/2008 (CBN), 8/2007 (CBN), 3/2007 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2013 (CBN), CB02/2012, 2/2012 (CBN), CB02/2011, 1/2011 (CBN)
1/2010 (CBN)
Opatření
České národní banky
ze dne 19. října 2010
o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Změna: 1/2011 (CBN)
Změna: 2/2012 (CBN)
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
Předmět úpravy
Toto opatření stanoví obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací a podkladů (dále jen „výkazy“) České národní bance spořitelními a úvěrními družstvy1) (dále jen „družstevní záložna“).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto opatření se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají významné věcné a formální vazby,
b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c) metodikou formalizovaný popis věcného obsahu a struktur datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům s připojenými kontrolami vykazovaných údajů a vykazovacími povinnostmi a ostatní formalizované nástroje použité k tomuto popisu.
§ 3
Obsah a termíny sestavování a předkládání výkazů
(1) Družstevní záložna sestavuje a České národní bance předkládá výkazy, jejichž seznam s přiřazenými datovými soubory, periodicitou a termíny jejich předkládání je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření. Připadne-li poslední den termínu předložení výkazu na sobotu, neděli nebo svátek, přesouvá se tento den na nejbližší následující pracovní den.
(2) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 a 3 tohoto opatření.
(3) Výkazy podle odstavce 1 sestavuje družstevní záložna k těmto termínům (dále jen „den sestavení výkazu“)
a) u výkazů s údaji za skutečnost k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného období (např. kalendářního měsíce, čtvrtletí) s výjimkou výkazů DZ (ČNB) 31-01 a DZ (ČNB) 76-01 a DZ (ČNB) 80- 01,
b) u výkazů s údaji za uplynulé roky DZ (ČNB) 31-01 a DZ (ČNB) 76- 01 k 30. červnu běžného roku a k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, ve kterém došlo ke vzniku rozhodné události,
c) u výkazu DZ (ČNB) 80-01 k 1. lednu běžného roku a k datu vzniku rozhodné události během roku,
d) u výkazů předkládaných na vyžádání během roku ke dni stanovenému Českou národní bankou.
(4) Výkazy podle odstavce 1 kromě výkazu DZ (ČNB) 26-12 a výkazu DZ (ČNB) 60-01 sestavuje a předkládá družstevní záložna s údaji o činnostech vykonávaných v rámci svého podnikání, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti družstevní záložny na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí. Výkaz DZ (ČNB) 26-12 družstevní záložna sestavuje a předkládá s údaji vztahujícími se pouze k činnosti družstevní záložny na území České republiky.
(5) Výkazy DZ (ČNB) 70-04, DZ (ČNB) 71-04, DZ (ČNB) 72-04, DZ (ČNB) 75-04, DZ (ČNB) 76-01, DZ (ČNB) 77-04 a DZ (ČNB) 80- 01 za konsolidační celky nebo konsolidační celky sestavené pro účely obezřetnostních požadavků předkládá pouze ta družstevní záložna, která je odpovědnou úvěrovou institucí ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce. Výkaz DZ (ČNB) 80-01 předkládá také družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby. Výkaz DZ (ČNB) 81-04 předkládá pouze družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby.
(6) Družstevní záložna předkládá také výkazy na individuálním a konsolidovaném základě, pokud tak stanovuje přímo účinný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky. V takovém případě družstevní záložna nepředkládá výkazy DZ (ČNB) 40 - 12 a DZ (ČNB) BD 77 - 04 a informace o kapitálu ve výkazech DZ (ČNB) 30 - 12 a DZ (ČNB) 75 - 04.
§ 4
Zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů
(1) Družstevní záložna, které bylo nově uděleno povolení2) působit jako družstevní záložna (dále jen „povolení“), zahájí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření neprodleně po zápisu do obchodního rejstříku, pokud nestanoví Česká národní banka po dohodě den pozdější.
(2) Sestavování a předkládání výkazů DZ (ČNB) 70-04, DZ (ČNB) 71-04, DZ (ČNB) 72-04, DZ (ČNB) 75-04, DZ (ČNB) 76-01 a DZ (ČNB) 77-04 za konsolidační celky sestavené pro účely obezřetnostních požadavků nebo výkazů DZ (ČNB) 80-01 a DZ (ČNB) 81-04 za konsolidační celky zahájí nebo ukončí družstevní záložna neprodleně potom, co se stane nebo přestane být odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce nebo pro výkaz DZ (ČNB) 80-01 a DZ (ČNB) 81-04 i odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby.
(3) Družstevní záložna ukončí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření ke dni zániku povolení2).
(4) Družstevní záložna, která převedla svá aktiva a závazky na jinou družstevní záložnu, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku povolení, nestanoví-li Česká národní banka po dohodě jinak.
Způsob sestavování výkazů
§ 5
(1) Družstevní záložna sestavuje výkazy stanovené tímto opatřením a předkládané České národní bance podle metodiky vydané Českou národní bankou. Družstevní záložna, která předkládá výkazy s využitím internetové aplikace České národní banky pro sběr dat (§ 7 odst. 1 písm. a) nebo s využitím webové služby České národní banky pro sběr dat (§ 7 odst. 1 písm. c), sestavuje výkazy podle metodiky uveřejněné Českou národní bankou způsobem umožňujícím dálkový přístup. Družstevní záložna předkládající výkazy pomocí EDI/EDIFACT (§ 7 odst. 1 písm. b) sestavuje výkazy podle metodiky, kterou jí předá Česká národní banka formou datové zprávy.
(2) Základní metodické informace pro sestavování výkazu DZ (ČNB) 81-04 jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto opatření.
§ 6
(1) Družstevní záložna předkládané výkazy sestavuje s využitím údajů ze svého informačního systému a v případě potřeby i z dalších informačních zdrojů.
(2) Družstevní záložna při sestavování předkládaných výkazů postupuje přiměřeně k jejich povaze v souladu se zvláštními právními předpisy pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky3), nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské Unie (dále jen „mezinárodní účetní standardy“)4), není-li v metodice (§ 5, odst. 1) stanoveno jinak. U výkazů DZ (ČNB) 30-12, DZ (ČNB) 31-12, DZ (ČNB) 40-12, DZ (ČNB) 41- 12, DZ (ČNB) 75-04, DZ (ČNB) 76-01, DZ (ČNB) 77-04, DZ (ČNB) 80-01 a DZ (ČNB) 81-04 družstevní záložny postupují v souladu s právním předpisem upravujícím obezřetnostní požadavky).
(3) Družstevní záložna zahrnuje údaje za své organizační složky v zahraničí do vykazovaných údajů za družstevní záložnu podle § 3 odst. 4 tohoto opatření v souladu s příslušnými právními předpisy pro oblast účetnictví3) a mezinárodními účetními standardy4).
(4) Při sestavování výkazů za konsolidační celky sestavené pro účely obezřetnostních požadavků se pro konsolidaci dat použijí metody podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.
(5) Nestanoví-li metodika (§ 5, odst. 1) jinak, pro oceňování vykazovaných údajů se použijí způsoby stanovené právními předpisy pro oblast účetnictví3), mezinárodními účetními standardy4) a právním předpisem upravujícím obezřetnostní požadavky.
(6) Pro účely sestavení výkazů podle tohoto opatření přepočte družstevní záložna údaje v cizích měnách na údaje vykazované v české měně podle zvláštního právního předpisu6) kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije družstevní záložna kurzy kotované vykazující družstevní záložnou ke dni sestavení výkazu, případně postupuje podle zvláštního právního předpisu7). V případě údajů týkajících se bezřetnostních požadavků může družstevní záložna použít kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou.
Způsob a forma předkládání výkazů
§ 7
(1) Družstevní záložna zasílá výkazy s výjimkou výkazu DZ (ČNB) 81-04 České národní bance v elektronické podobě jako datové zprávy9) ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím:
a) internetové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo
b) vlastní aplikace družstevní záložny umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT) nebo
c) vlastní aplikace družstevní záložny používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) nebo písm. c) opatří družstevní záložna před odesláním uznávaným elektronickým podpisem10) osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb11) Osobu pověřenou schválením a podepsáním datové zprávy určí družstevní záložna podle § 10. Elektronickým podpisem je vyjádřen souhlas této osoby s údaji v předkládaném výkazu.
(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří družstevní záložna před odesláním zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou. Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky.
(4) Předávané datové zprávy obsahují jméno, příjmení a kontaktní údaje pověřené osoby pro přípravu dat příslušného výkazu. Kontaktními údaji se rozumí údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty.
(5) Výkaz DZ (ČNB) 81-04 předkládá družstevní záložna České národní bance v elektronické podobě. Základní metodické informace pro sestavování výkazu jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto opatření. Tento výkaz musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem pověřené osoby oprávněné jednat jménem družstevní záložny podle § 10.
§ 8
(1) Družstevní záložna při předkládání výkazů odpovídá za soulad vykazovaných údajů s metodikou podle § 5 odst. 1 tohoto opatření a se skutečným stavem.
(2) Po provedení kontrol a přijetí výkazu informační službou České národní banky provádí Česká národní banka prověrku dodržení logických vazeb a výskytu jiných nesrovnalostí. V případě důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti hodnot údajů výkazu podle výsledku této prověrky může Česká národní banka požádat družstevní záložnu o vysvětlení vykázaných údajů, popřípadě o zaslání opravy12)
(3) Pokud družstevní záložna dodatečně zjistí, že údaje ve výkazu přijatém Českou národní bankou nejsou správné, provede opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících a opravené výkazy předloží České národní bance způsobem stanoveným v § 7.
§ 9
(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem družstevní záložny ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží družstevní záložna způsobem stanoveným v § 7 opravu všech dotčených výkazů podle § 3 odst. 1 tohoto opatření do třiceti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví. Obdobně se postupuje i u konsolidovaných výkazů, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků nebo skupiny smíšené holdingové osoby. Odpovědná družstevní záložna opraví a znovu předloží způsobem stanoveným v § 7 v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních osobách zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku. O provedených změnách informuje družstevní záložna Českou národní banku prostřednictvím komentáře.
(2) Pokud z důvodu změny údajů po ověření účetní závěrky auditorem došlo k ovlivnění údajů v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, je družstevní záložna povinna zároveň opravit a zaslat způsobem stanoveným v § 7 i všechny tyto navazující výkazy.
§ 10
Pověřené osoby
(1) Pokud jsou výkazy sestavovány a předávány České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), družstevní záložna pověří přípravou, podepisováním a předáváním datových zpráv České národní bance ve smyslu § 7 nejméně dvě osoby (dále jen „pověřené osoby“).
(2) Družstevní záložna sdělí České národní bance tyto údaje:
a) jméno a příjmení pověřené osoby,
b) adresu pracoviště, telefonní, faxové číslo a adresu elektronické pošty pověřené osoby,
c) číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal,
d) určení požadované role pověřené osoby v internetové aplikaci pro sběr dat (SDNS).
(3) V případě změny údajů o pověřených osobách družstevní záložna informuje Českou národní banku o těchto změnách.
§ 11
Doplňkové informace k předkládaným výkazům
(1) V návaznosti na vykazování angažovanosti ve výkazech DZ (ČNB) 40-12 a DZ (ČNB) 77-04 zašle družstevní záložna České národní bance v elektronické formě za každé čtvrtletí přehled všech případů překročení limitů angažovanosti v souladu s právním předpisem upravujícím obezřetností požadavky, ke kterým došlo v průběhu minulého čtvrtletí, a to v souhrnu za investiční a obchodní portfolio. Družstevní záložna v přehledu uvede jméno osoby nebo ekonomicky spjaté skupiny osob, výši překročení příslušných limitů a důvod překročení. Sestavený přehled družstevní záložna zašle České národní bance do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí.
(2) Informace předkládané družstevní záložnou, které nejsou součástí výkazu DZ(ČNB) 80-01, zašle družstevní záložna České národní bance v elektronické formě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah těchto informací jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
(1) Opatření ČNB č. 3 ze dne 25. června 2007, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance.
(2) Opatření ČNB č. 8 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění opatření č. 3 ze dne 25. června 2007, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance.
(3) Opatření České národní banky č. 1 ze dne 11. listopadu 2008, kterým se mění opatření č. 3 ze dne 25. června 2007, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění opatření ČNB č. 8 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění opatření č. 3 ze dne 25. června 2007, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance.
§ 13
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2011.
Guvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.
Přílohy č. 1 - 4
Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
Nataša Žulavská,
tel. 224 412 719
Příloha 1
Seznam a termíny předkládání výkazů družstevních záložen
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 Označení výkazu Datový Název výkazu -   Periodicita     Termín předložení
         soubor datového souboru
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 10-12  ROZAS10 Měsíční rozvaha    měsíční       do 29. kalendářního dne následujícího měsíce,
             družstevní záložny             výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
                        ------------------ ------------------------------------------------------           
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 11-12  ROZAS11 Doplňkové informace  měsíční       do 29. kalendářního dne následujícího měsíce,
             k finančním výkazům            výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
             družstevní záložny  ------------------ ------------------------------------------------------                     
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 20-12  VYZAS20 Měsíční výkaz zisku  měsíční       do 29. kalendářního dne následujícího měsíce,
             a ztráty družstevní            výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
             záložny        ------------------ ------------------------------------------------------                      
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 30-12  DOZAS30 Hlášení o kapitálové měsíční       do 29. kalendářního dne následujícího měsíce,
             přiměřenosti                výkaz za prosinec do 10. února následujícího
             družstevní záložny             roku
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 31-01  DOZAS31 Doplňkové údaje pro  roční        do 29. července podle stavu k 30. červnu
             stanovení kap.pož. k ------------------ ------------------------------------------------------           
             operačnímu riziku DZ nepravidelně     do 29. kalendářního dne po rozhodné události
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 40-12  DOZAS40 Hlášení o       měsíční       do 29. kalendářního dne následujícího měsíce,
             angažovanosti               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
             družstevní záložny             
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 41-12  DOZAS41 Hlášení o       měsíční       do 29. kalendářního dne následujícího měsíce,
             kategorizaci                výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
             pohledávek      ------------------ ------------------------------------------------------                     
             družstevní záložny  nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 42-12  DOZAS42 Hlášení o likviditě  měsíční       do 29. kalendářního dne následujícího měsíce,
             DZ podle zbytkové             výkaz za prosinec do 10. února následujícího
             splatnosti                 roku
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 43-04  DOZAS43 Hlášení o       čtvrtletní      do 29. kalendářního dne následujícího měsíce
             koncentraci úvěrů a            po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10.
             vkladů družstevní             února následujícího
             záložny
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 50-04  DOZAS50 Hlášení o       čtvrtletní      do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
             organizační                po skončení čtvrtletí
             struktuře družstevní
             záložny
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 70-04  KOZAS70 Čtvrtletní rozvaha  čtvrtletní      do 35. kalendářního dne následujícího
             na konsolidovaném             čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března
             základě                  následujícího roku
                        ------------------ ------------------------------------------------------           
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 71-04  KOZAS71 Doplňkové informace  čtvrtletní      do 35. kalendářního dne následujícího
             k finan. výkazům              čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března
             na konsolidovaném             následujícího roku
             základě        ------------------ ------------------------------------------------------           
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 72-04  KOZAS72 Čtvrtletní výkaz   čtvrtletní      do 35. kalendářního dne následujícího
             zisku a ztráty RKC,            čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března
             jehož členem je DZ             následujícího roku
                        ------------------ ------------------------------------------------------           
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 75-04  KOZAS75 Hlášení o kapitálové čtvrtletní      do 35. kalendářního dne následujícího
             přiměřenosti RKC,             čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března
             jehož členem je DZ             následujícího roku
                        ------------------ ------------------------------------------------------           
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 76-01  KOZAS76 Doplňkové údaje pro  roční        do 5. srpna dne podle stavu k 30. červnu
             stanovení kap.pož. k
             operačnímu riziku   ------------------ ------------------------------------------------------           
                        nepravidelně     do 35. kalendářního dne po vzniku rozhodné
                                   události
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 77-04  KOZAS77 Hlášení o       čtvrtletní      do 35. kalendářního dne následujícího
                 angažovanosti RKC,             čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března
             jehož členem je DZ             následujícího roku
                        nepravidelně     během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 80-01  KOZAS80 Hlášení o struktuře  roční        do 31. ledna běžného roku podle stavu k
             konsolidačního               1.lednu
             celku, jehož členem
             je družstevní
             záložna        ------------------ ------------------------------------------------------           
                        nepravidelně     během roku neprodleně po vzniku rozhodné
                                   události
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 81-04  KOZAS81 Hlášení družstevní  čtvrtletní      do 35. kalendářního dne následujícího
             záložny o operacích            čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března
             uvnitř skupiny               následujícího roku
             smíšené holdingové
             osoby
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 26-12  ROZAS26 Měsíční výkaz o    měsíční       do 15. kalendářního
             vybraných závazcích            dne následujícího
             pro výpočet PMR              měsíce
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 DZ (ČNB) 60-01 DOZAS60 Roční výkaz družstevní roční       do 15. února podle 
             záložny o počtech             stavu k 31. prosinci 
             zpracovaných 
             bankovek a mincí 
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
 
Příloha 2
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných prostřednictvím aplikace pro sběr dat
1.
DZ (ČNB) 10-12 Měsíční rozvaha družstevní záložny
Základní rozvaha vykazujícího subjektu obsahuje údaje o ekonomické situaci družstevní záložny na individuálním základě v členění podle portfolií ve vazbě na způsob oceňování, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.. Údaje o aktivech jsou sledovány v účetní hodnotě brutto (tj. u položek oceňovaných reálnou hodnotou v této reálné hodnotě a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou nebo pořizovací cenou v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky) a v účetní hodnotě netto (tj. u položek oceňovaných reálnou hodnotou v této reálné hodnotě a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou nebo pořizovací cenou v hodnotě kompenzované o opravné položky a oprávky). Opravné položky a oprávky jsou uváděny samostatně.
2.
DZ (ČNB) 11-12 Doplňkové informace k finančním výkazům družstevní záložny
Výkaz obsahuje doplňkové informace k základním finančním výkazům, tj. rozvaze a výkazu zisku a ztráty, a to informace o pohledávkách a vybraných finančních závazcích v členění podle sektorů a splatnosti, o sektorově nečleněných pohledávkách a závazcích, o emitovaných dluhových cenných papírech, o držených dluhových cenných papírech v členění podle sektorů emitentů a držených kapitálových nástrojích, o finančních aktivech, v členění podle sektorů a způsobu znehodnocení (z titulu úvěrového rizika), údaje o stavu, tvorbě a použití opravných položek, údaje o struktuře úrokových výnosů a úrokových nákladů v členění podle sektorů a údaje o výši pojištěných pohledávek z vkladů klientů (podle § 14 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
3.
DZ (ČNB) 20-12 Měsíční výkaz zisku a ztráty družstevní záložny
Výkaz zisku a ztráty obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků, ztráty a účetního zisku, resp. ztráty od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období. Položky výnosů a nákladů jsou sledovány v členění podle typu výnosu nebo nákladu.
4.
DZ (ČNB) 30-12 Hlášení o kapitálové přiměřenosti družstevní záložny
Výkaz obsahuje informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a přístupu k jejich propočtu, výpočtu kapitálové přiměřenosti a dalších doplňkových informací. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle typů a kategorií expozic.
5.
DZ (ČNB) 31-01 Doplňkové údaje pro stanovení kap.pož.k operačnímu riziku
Výkaz obsahuje hodnoty relevantního a alternativního ukazatele pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku přístupem základního ukazatele (BIA přístup), standardizovaným přístupem (TSA přístup) nebo alternativním standardizovaným přístupem (ASA přístup)podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.
6.
DZ (ČNB) 40-12 Hlášení o angažovanosti družstevní záložny
Výkaz obsahuje přehled angažovaností družstevní záložny na individuálním základě podle vyhlášky, které v souhrnu za investiční a obchodní portfolio převyšují 10 % kapitálu pro výpočet angažovanosti vykazujícího subjektu za jednotlivé osoby a ekonomicky spjaté skupiny osob. Ve výkazu se uvádějí také angažovanosti za jednotlivé osoby z ekonomicky spjaté skupiny osob. Je vyžadováno předkládání i těch angažovaností, které jsou vyloučeny z limitů stanovených podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se jednotlivých osob, hodnotové údaje expozice před veškerými úpravami (v detailním členění) a v účetní hodnotě, zajištění (osobní, majetkové a nemovitostí), expozice po zohlednění zajištění a po vyloučení vybraných expozic z limitů angažovanosti a poměry hodnoty angažovanosti ke kapitálu.
7.
DZ (ČNB) 41-12 Hlášení o kategorizaci pohledávek družstevní záložny
Výkaz obsahuje základní informace o kategorizaci vybraných expozic (pohledávek) z finančních činností investičního portfolia podle selhání dlužníka za úvěrovými institucemi (bez centrálních bank) a za jinými osobami než úvěrovými institucemi (včetně vládních institucí) podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.
8.
DZ (ČNB) 42-12 Hlášení o likviditě DZ podle zbytkové splatnosti
Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv v členění na standardní a sledované a se selháním, závazků, vybraných podrozvahových položek a o netto a kumulativní rozvahové pozici podle časových pásem zbytkové splatnosti. Údaje jsou sledovány v účetní hodnotě netto, tj. u aktiv oceňovaných reálnou hodnotou v této reálné hodnotě a u aktiv oceňovaných naběhlou hodnotou nebo pořizovací cenou v hodnotě kompenzované o opravné položky a oprávky.
9.
DZ (ČNB) 43-04 Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek a závazků za 15 největších úvěrových institucí a 15 největších jiných osob než úvěrových institucí (tj. vládní instituce a ostatní klienti). Údaje jsou uváděny v hodnotě před znehodnocením (tj. u položek oceňovaných reálnou hodnotou v reálné hodnotě nekompenzované o kumulativní ztráty z ocenění reálnou hodnotou z titulu úvěrového rizika a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou v hodnotě nekompenzované o opravné položky).
10.
DZ (ČNB) 50-04 Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o družstevní záložně, o počtu jejích zaměstnanců a organizačních složek, základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí, identifikační a klasifikační údaje o volených orgánech (statutárním orgánu, kontrolní a úvěrové komisi), řídících osobách, kontaktních osobách, členské základně, dále přehled všech členů družstevní záložny, jejichž podíl členských vkladů na základním kapitálu družstevní záložny převyšuje 5%, informace o kvalifikovaných účastech na družstevní záložně a o členství představitelů družstevní záložny v jiných právnických osobách.
11.
DZ (ČNB) 70-04 Čtvrtletní rozvaha na konsolidovaném základě
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a), jehož členem je družstevní záložna, v členění podle portfolií ve vazbě na způsob ocenění, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách. Údaje o aktivech jsou sledovány v účetní hodnotě brutto (tj. u položek oceňovaných reálnou hodnotou v této reálné hodnotě a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou nebo pořizovací cenou v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky) a v účetní hodnotě netto (tj. u položek oceňovaných reálnou hodnotou v této reálné hodnotě a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou nebo pořizovací cenou v hodnotě kompenzované o opravné položky a oprávky). Opravné položky a oprávky jsou uváděny samostatně.
12.
DZ (ČNB) 71-04 Doplňkové informace k finan. výkazům na konsolidovaném základě
Výkaz obsahuje doplňkové informace k základním finančním výkazům k rozvaze a výkazu zisku a ztráty konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a), jehož členem je družstevní záložna,, a to informace o pohledávkách a vybraných finančních závazcích v členění podle sektorů a splatnosti, o sektorově nečleněných pohledávkách a závazcích, o emitovaných dluhových cenných papírech, o držených dluhových cenných papírech v členění podle sektorů emitentů a držených kapitálových nástrojích, o finančních aktivech, v členění podle sektorů a způsobu znehodnocení (z titulu úvěrového rizika), údaje o stavu, tvorbě a použití opravných položek a údaje o struktuře úrokových výnosů a úrokových nákladů v členění podle sektorů.
13. DZ (ČNB) 72-04 Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě
Výkaz zisku a ztráty konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a), jehož členem je družstevní záložna, obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků, ztrát a účetního zisku, resp. ztráty tohoto konsolidačního celku od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období. Položky výnosů a nákladů jsou sledovány v členění podle typu výnosu nebo nákladu.“.
14.
DZ (ČNB) 75-04 Hlášení o kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě
Výkaz obsahuje údaje o kapitálové přiměřenosti rkonsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a), jehož členem je družstevní záložna,. Jedná se zejména o informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a přístupu k jejich propočtu, výpočtu kapitálové přiměřenosti a dalších doplňkových informací. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle typů a kategorií expozic.
15.
DZ (ČNB) 76-01 Doplňkové údaje pro stanovení kap. pož. k operačnímu riziku
Výkaz obsahuje hodnoty relevantního a alternativního ukazatele pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku na konsolidovaném základě za konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a), jehož členem je družstevní záložna, při přístupu základního ukazatele (BIA přístup), při standardizovaném přístupu (TSA přístup) a při alternativním standardizovaném přístupu (ASA přístup) podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky.
16.
DZ (ČNB) 77-04 Hlášení o angažovanosti na konsolidovaném základě
Výkaz obsahuje přehled angažovaností konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a), jehož členem je družstevní záložna,, které v souhrnu za investiční a obchodní portfolio převyšují 10 % kapitálu pro výpočet angažovanosti vykazujícího subjektu za jednotlivé osoby a ekonomicky spjaté skupiny osob. Ve výkazu se uvádějí také angažovanosti za jednotlivé osoby z ekonomicky spjaté skupiny osob. Je vyžadováno předkládání i těch angažovaností, které jsou vyloučeny z limitů podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se jednotlivých osob, hodnotové údaje expozice před veškerými úpravami (v detailním členění) a v účetní hodnotě, zajištění (osobní, majetkové a nemovitostí), expozice po zohlednění zajištění a po vyloučení vybraných expozic z limitů angažovanosti, poměry hodnoty angažovanosti ke kapitálu. U vykazujících subjektů, které používají přístup IRB k propočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku musí hlášení na konsolidovaném základě obsahovat minimálně 20 velkých angažovaností resp. 20 největších angažovaností.
„17. DZ (ČNB) 80-01 Hlášení o struktuře konsolidačního celku, jehož členem je DZ
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační informace o ovládajících, ovládaných a přidružených osobách a společně řízených podnicích (zejména pak základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech statutárních, dozorčích a jiných kontrolních orgánů, o kvalifikovaných účastech ovládajících osob na ovládaných a přidružených osobách, kvalifikovaných účastech na ovládajících osobách a kvalifikovaných účastech dalších osob s výjimkou ovládajících osob na ovládaných osobách a společně řízených podnicích, zařazení do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků1a) a metody konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků). Informační povinnosti, které nejsou součástí tohoto výkazu1), zašlou družstevní záložny České národní bance souběžně s předložením tohoto výkazu.
18.
DZ (ČNB) 26-12 Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR
Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv pro potřeby ČNB a družstevních záložen souhrnně za všechny měny, v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů.
19. DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovaných bankovek a mincí
Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o počtu nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením (bankomatem), vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.
_______________
1) Viz příloha č. 4 tohoto opatření.
1a) Regulovaný konsolidační celek podle § 5 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstvech a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha 3
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazu DZ (ČNB) 81- 04 Hlášení družstevní záložny o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby
Hlášení obsahuje přehled vybraných operací, tj. obchodů, služeb a jiných ujednání družstevní záložny, sjednaných mezi družstevní záložnou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací. V hlášení se zachycují operace sjednané ve vykazovacím období.
Pro jednotlivé sledované operace se uvádí zejména:
* celková hodnota operace (ve sjednané měně a v Kč, resp. přepočtu na Kč)
* identifikační číslo (IČ/NIČ), název/jméno a sídlo/adresa partnera, s nímž družstevní záložna provedla dotčenou operaci,
* typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny, do kterého daná operace uvnitř skupiny náleží,
* označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv.
Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5% součtu kapitálových požadavků stanovených na individuálním základě družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby. Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací (pokud se v daném typu a vykazovacím období vyskytují). Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a stejného charakteru považují za jednu operaci, např. tři úvěry poskytnuté stejnému partnerovi se považují za jednu operaci, např. tři úvěry poskytnuté stejnému partnerovi se považují za jeden úvěr.
Hlášení obsahuje dále podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž družstevní záložna vykazované operace sjednala. Družstevní záložna také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny člení v rámci jednotlivých typů operací.
Výše uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi družstevní záložnou a partnerem účastnícím se dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použije družstevní záložna následující klasifikaci:
Typ 1 - operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady vykazujícího subjektu do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky vykazujícího subjektu,
Typ 2 - operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
Typ 3 - obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
Typ 4 - podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
Typ 5 - služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
Typ 6 - porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi,
Typ 7 - plnění vůči partnerovi, které je plněním bez právního důvodu (plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl) nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,
Typ 8 - ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7. Výkaz vyplňuje družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby.
Příloha 4
Doplňkové informace předkládané k výkazu DZ(ČNB) 80-01 Hlášení o struktuře konsolidačního celku, jehož členem je DZ
K výkazu DZ (ČNB) 80-01 předkládanému za konsolidační celky předloží družstevní záložna podle § 11 tohoto opatření následující doplňkové informace textové a grafické povahy:
1. textové informace o ovládající osobě, tj. ovládající bance, zahraniční ovládající úvěrové instituci, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající úvěrové instituci, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající úvěrovou institucí nebo finanční holdingovou osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající úvěrové instituci, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačního celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající úvěrovou institucí nebo finanční holdingovou osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků;
5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II opatření ČNB č. 2 ze dne 21. listopadu 2012
Přechodná ustanovení
Výkazy ke dni 31. prosince 2012 se sestavují a předkládají podle opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 21. listopadu 2011.
1) § 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2a zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
6) § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
10) § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
12) § 41 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.