Úřední sdělení ze dne 10.1.2013 k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1/2012 Věst. ČNB

16.1.2013 | Sbírka:  1/2013 (CBO) | Částka:  1/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/2011 (CBN)
Aktivní derogace: 1/2012 (CBO)
Pasivní derogace: 3/2014 (CBO)
1/2013 (CBO)
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 10. ledna 2013
k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1/2012 Věst. ČNB
Česká národní banka k § 10 odst. 6, § 12 odst. 4 a § 15 opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 12. listopadu 2012 (dále jen „opatření“) sděluje:
I.
Předkládání výkazů podle § 10 odst. 6
Výkazy Bil (ČNB) 2-12 a Bil (ČNB) 5-12 předkládané podle § 10 odst. 6 opatření zasílá bývalá banka odboru sankčních řízení sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky.
II.
Předkládání výkazu podle § 12 odst. 4 a zasílání doplňkových informací k předkládaným výkazům podle § 15
1. Výkaz BD (ČNB) 14-04 předkládaný podle § 12 odst. 4 opatření a doplňkové informace k výkazům BD (ČNB) 23-04, BD (ČNB) 3-12, BD (ČNB) 13-04 a BD (ČNB) 2-12 předkládané podle § 15 odst. 2 opatření zasílá banka elektronickou poštou na adresu dohled.reporting@cnb.cz. Doplňkové informace k výkazu Bil (ČNB) 1-12 předkládané podle § 15 odst. 2 opatření zasílá banka a pobočka zahraniční banky elektronickou poštou na adresu statistickevykazy@cnb.cz. Banka a pobočka zahraniční banky označuje zasílané soubory názvem ve tvaru kódhlášení_kódbanky_rrmm, kde jako „kódhlášení“ použije
a) pro výkaz BD (ČNB) 14-04 zkratku „OPSHO“,
b) pro komentář ke stresovému testování úrokového rizika k výkazu BD (ČNB) 23-04 zkratku „ST“,
c) pro informace týkající se angažovanosti zkratku „ANGS“ pro výkaz na sólo bázi BD (ČNB) 3-12 a „ANGK“ pro konsolidovaný výkaz BD (ČNB) 13-04,
d) pro komentář ke ztrátovým událostem operačního rizika k výkazu BD (ČNB) 2-12 zkratku „OR“,
e) pro informace o stavu závazků vůči mezinárodním organizacím k výkazu Bil (ČNB) 1-12 zkratku „ZAVMO“.
Pokud banka předkládá odpovídající výkazy podle písm. c) a d) na základě přímo účinného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, potom doplňkové informace již nezasílá.
„Kódbanky“ odpovídá kódu zasílající banky podle číselníku BA0001 použitého v metodice pro sestavování výkazů a „rrmm“ znamená číselné označení roku a měsíce, k jehož poslednímu kalendářnímu dni je komentář sestaven.
Takto označené soubory banka zasílá do České národní banky ve formě zabezpečených datových zpráv. K šifrování zpráv používá komerční systémový certifikát, jehož veřejný klíč je zveřejněn na webových stránkách České národní banky.
2. Způsob zasílání doplňkových informací k výkazu E(ČNB)8-01 podle § 15 odst. 1 opatření je upraven úředním sdělením České národní banky ze dne 29. prosince 2010 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Informace o konsolidačním celku, vyhlášeném ve Věstníku České národní banky částka 20/2010.
III.
Zrušovací ustanovení
Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 2. ledna 2012, k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
Viceguvernér
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. v. r.
Sekce měnová a statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Barkhanskyy,
tel. 224 414 371