Obchodní právo

Obchodní právo

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Časopis Obchodní právo vychází od roku 1992 a navázal na předcházející periodikum Arbitrážní praxe.
Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR. 
Měsíčník Obchodní právo přináší statě, názory a polemiky předních odborníků z oblasti teorie a praxe k problematice soukromého práva, především obchodního práva a obchodního soudnictví, ale i k právu hospodářské soutěže, průmyslovým právům, insolvenčnímu právu, daňovému a správnímu právu, a to jak v české právní úpravě, tak je věnována pozornost komunitárnímu právu a mezinárodně právním souvislostem.
V pravidelné rubrice »Z rozhodovací praxe« jsou čtenáři seznamováni s aktuální obchodněprávní judikaturou soudů vyšších stupňů a s evropskou judikaturou. Časopis také přináší informace o připravovaných nebo vydávaných právních předpisech.
Redakční rada
Od počátku vzniku časopisu Obchodní právo stojí v čele a garantuje odbornou úroveň periodika v podstatě neměnná, z externích odborníků složená, redakční rada. Její jednotliví členové působili či působí na rozličných odborných postech jako právníci, rozhodci a advokáti, soudci a vysokoškolští pedagogové na právnických fakultách.
Předseda redakční rady: JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D.
Členové:JUDr. Petr Anděl (advokát), doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (VŠ pedagog, Právnická fakulta UK), JUDr. Ladislav Derka (Vrchní soud v Praze), prof. JUDr. Jan Dědič (advokát, VŠ pedagog), JUDr. Ing. Jan Hušek (em. soudce NS ČR), JUDr. Tomáš Pohl (rozhodce, advokát a VŠ pedagog, Právnická fakulta UK), JUDr. Lygie Snášelová (advokátní komora), JUDr. Zdeněk Štencl (em. soudce Vrchního soudu v Praze), JUDr. Miloš Tomsa, CSc. (em. soudce Vrchního soudu Praze)
Odpovědná redaktorka: PhDr. Mgr. Marie Novotná (marie.novotna@wolterskluwer.com)
Informace pro nové předplatitele: Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.