Právnické listy

Právnické listy

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970SLOVO NA ÚVOD
Úryvek z předmluvy doc. JUDr. Jana Pauly, CSc., děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
 Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo nového právnického časopisu, …
Nabíledni je v základu tematické zaměření našeho periodika. Jde o časopis, jehož obsahem budou v podstatě veskrze příspěvky pouze právnického zaměření a zřejmě nanejvýše jen výjimečně též příspěvky z příbuzných oborů. Tento v zásadě jednotící rámec ovšem skrývá rozmanitou variabilitu, a to hned v několikerém směru. Předně, jakkoli by základem publikací měla být pojednání teoretického charakteru, mnohdy se budou na stránkách časopisu řešit též problémy právní praxe. Dále, těžiště podávaných informací bude ležet nepochybně v jednotlivých článcích, přesto podle potřeby nebudou chybět ani recenze, anotace a případně ani zprávy z vědeckého života. Z časového hlediska budou předmětem zájmu především aktuální právní otázky, bylo by však samozřejmě chybou zapomínat na právní historii, ať již tu naši, anebo světovou. Konečně jednotlivá čísla sice zpravidla nebudou mít (podobně jako je tomu u předkládaného prvního čísla) žádný společný užší obsahový jmenovatel, přesto nelze vyloučit, že čas od času bude některé z čísel věnováno pouze určitému tematickému okruhu.
Pokud jde o autory, jejich zásadní jednota daná jejich odborným právnickým zaměřením implikuje rovněž variabilitu, totiž variabilitu jako různorodých přispěvatelů. Ta se týká především jejich „původu“. Jistě nepřekvapí, že Právnické listy mají být platformou pro tvorbu akademických pracovníků naší fakulty. Široký prostor ovšem bude poskytnut též přispěvatelům odjinud, a to přispěvatelům jak z řad akademických pracovníků jiných právnických fakult (jak o tom svědčí mimo jiné i předkládané první číslo časopisu), tak z řad představitelů z různých oblastí právní praxe. Dále je samozřejmé, že gros autorů, jejichž příspěvky jsou vítány, se bude rekrutovat z „domácí“ teoretické a praktické právnické fronty. Příležitost k publikaci ovšem zaslouží nepochybně též významní představitelé zahraniční právnické veřejnosti. Konečně třebaže hlavní proud autorů budou tvořit jistě tak či onak významní představitelé právní nauky a praxe, chceme dát příležitost podle možností též mladým nadějným autorům, a to třeba i z řad vynikajících studentů, zejména doktorského studia.

Redakční rada časopisu
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. (předseda), doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (místopředseda), prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, CSc., DrSc., JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D., JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D., JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc., JUDr. Tomáš Louda, CSc., JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., prof. JUDr. Jan Musil, CSc., prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Výkonný redaktor: JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.
Odpovědný redaktor: Mgr. PhDr. Marie Novotná
Příspěvky do časopisu zasílejte na tyto e-mailové adresy. (lojek@kpd.zcu.cz); (marie.novotna@wolterskluwer.com)
Vydává Fakulta právnická Západočeské univerzity se sídlem Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.