Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích

Eva Dandová

2., aktualizované vydání
Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů z řad zaměstnavatelů i zaměstnanců, živnostníků, inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odpovědi na otázky zde najdou všichni ti, kteří dnes...

Přehled judikatury ve věcech daně z přidané hodnoty

Přehled judikatury ve věcech daně z přidané hodnoty

Zuzana Hortová, Barbara Pořízková

Po vstupu České republiky do Evropské unie, která se snaží daň z přidané hodnoty postupně harmonizovat tak, aby nebyla součástí konkurenčního boje mezi jednotlivými členskými státy, nabyla na významu role judikatury Evropského...

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. / Loupež

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. / Loupež

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

Přehled představuje první část dvoudílného svazku mapujícího další významnou oblast kriminality, která je větší či menší měrou charakterizována násilným jednáním pachatele. Navazuje tak na předchozí (v pořadí už...

Přehled judikatury z oblasti stavebního práva

Přehled judikatury z oblasti stavebního práva

Michal Mazanec, Jitka Křenková

Komplexně pojatý přehled přináší judikaturu z oboru stavebního práva, zahrnující otázky práva veřejného i soukromého. Sborník judikatury shrnuje administrativistickou i civilistickou judikaturu (ostatně i četná cenná právní...

Právní systém v ČR II.

Právní systém v ČR II.

Tomáš Pohl, Petr Čech

4., přepracované vydání učebnice systému Certifikace a vzdělávání účetních v ČR Učebnice Právní systém v ČR II. je součástí souboru 15 učebnic, které svojí obsahovou náplní tvoří ucelenou soustavu učiva...

Teorie dopravních systémů

Teorie dopravních systémů

Otto Pastor, Antonín Tuzar

Publikace obsahuje systematický výklad teorie dopravních systémů včetně klasifikace úloh formulovaných v dopravních systémech, zavádí pojem dopravní sítě, ukazuje, jak tyto sítě vhodně zobrazit prostředky teorie grafů, uvádí...

Ekonomie sociálních služeb

Ekonomie sociálních služeb

Ladislav Průša

2., aktualizované a rozšířené vydání úspěšné publikace reaguje na novou legislativní úpravu oblasti sociálních služeb. Nově je věnována pozornost otázkám teoretického vymezení sociálních služeb a ve značné míře...

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

Tato publikace otvírá novou oblast trestní řady Přehledů judikatury, zabývající se problematikou násilné trestné činnosti. Trestná činnost spojená s násilným jednáním pachatele představuje jak kvantitativně, tak především...

Přehled judikatury z oblasti životního prostředí

Přehled judikatury z oblasti životního prostředí

Veronika Langrová

Publikace přináší správní a soudní judikaturu významnou pro aplikaci práva životního prostředí z období let 1990 až 2006. V Přehledu jsou zahrnuty i výklady právních předpisů v působnosti Ministerstva životního...

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

Robert Waltr

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v...

Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem

Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem

Tomáš Hulva

Netradičně pojatý svazek, který kromě judikatury nabízí i obecný výklad k této problematice. Obsahuje stručný a praktický výklad k jednotlivým položkám, které advokáti ve své praxi klientům účtují, jakož i výklad k...

Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku / Zpronevěra

Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku / Zpronevěra

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

Druhý svazek z řady souborů judikátů z trestněprávní oblasti se týká trestného činu zpronevěry a přehledným způsobem shrnuje rozhodnutí soudů k trestnému činu zpronevěry podle § 248 trestního zákona
Skládá se opět ze...

Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku / Krádež

Přehled judikatury: Trestné činy proti majetku / Krádež

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

První svazek nové řady přehledným způsobem shrnuje rozhodnutí soudů k trestnému činu krádeže podle § 247 trestního zákona. Na tuto publikaci navazují další svazky jako výběry judikatury k dalším trestným činům proti...

Byznys je o lidech

Byznys je o lidech

Jan Urban

Kniha se zaměřuje na nejčastější problémy a úskalí spojené s "fungováním" osob v organizacích a zejména na chyby, kterých se podniky při řízení lidí dopouštějí. Je určena nejen vedoucím pracovníkům, studentům...

Praktická příručka pro pojišťovací poradce

Praktická příručka pro pojišťovací poradce

James M. Heidema

The Passionate Agent
Druhou knihu úspěšného autora uvítají především pojišťovací poradci-obchodníci, jimž je napsána doslova na míru. Publikace je rozčleněna do několika částí — první seznamuje čtenáře s tímto...

Přehled judikatury ve věcech správního trestání

Přehled judikatury ve věcech správního trestání

Sylva Žondrová (Šiškeová), Petr Lavický, Milan Podhrázký

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti správního trestání, tj. přestupků a jiných správních deliktů; je v ní zařazeno též několik rozhodnutí, jež v přesném slova smyslu do oblasti správního trestání...

Praktická příručka pro manažery prodejních týmů životního pojištění

Praktická příručka pro manažery prodejních týmů životního pojištění

James M. Heidema

The Passionate Manager

Publikace je určena každému, kdo řídí pracovníky zabývající se prodejem služeb, především pak manažerům prodejních týmů životního pojištění. Cílem knihy je pomoci pochopit podstatu pojišťovnictví....

Přehled judikatury ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Přehled judikatury ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Václav Novotný

První ucelený přehled judikatury z oblasti hospodářské soutěže je členěn podle oblastí zákona o ochraně hospodářské soutěže. Přináší nejen významnou judikaturu z této oblasti, ale ve svých odůvodněních poskytuje i...

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody

Petr Vojtek

Otázky náhrady škody jsou téměř každodenním problémem všech právních profesí. Kvalitní literatury v této oblasti však není mnoho. Rozsáhlý přehled judikatury, který zpracoval soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek, jenž...

Zákon o inspekci práce s komentářem

Zákon o inspekci práce s komentářem

Daniela Kubíčková, Antonín Kottnauer

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, upravuje zřízení a postavení orgánů IP na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů IP, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení...