7. 10. 2019
ID: 109956

Může valná hromada a.s. libovolně rozhodnout o tom, že vytvořený zisk nebude rozdělen mezi akcionáře?

Zdroj: Wolters Kluwer ČR

O rozdělení zisku v a.s. rozhoduje valná hromada. Již za účinnosti dřívějšího obchodního zákoníku bylo Nejvyšším soudem dovozeno, že valná hromada nemůže o tom, že vytvořený zisk mezi akcionáře rozdělen nebude, rozhodnout zcela libovolně, nýbrž že musí mít pro takové rozhodnutí „důležitý důvod“.

Po účinnosti zákona o obchodních korporacích se tak čekalo na to, zda se Nejvyšší soud se závěry své dřívější rozhodovací praxe ztotožní, anebo zda se od nich odchýlí.

Odbornou analýzu existujících soudních rozhodnutí provedli zkušení odborníci na korporátní právo Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman a odpověď na výše uvedenou otázku zní: NE

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, vyplývá, že valná hromada a.s. nemůže rozhodnout o tom, že vytvořený zisk nebude rozdělen mezi akcionáře libovolně. Nejvyšší soud dovodil, že valná hromada může takto rozhodnout pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů.

„Důležitým důvodem“ pak může být ujednání ve stanovách upravující nakládání se ziskem a.s., nebo jiné důležité důvody.

Ohledně přezkumu „jiných důležitých důvodů“ pak usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, odkázalo na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 (R 58/2014), vztahující se k právní úpravě účinné před 1. 1. 2014, podle kterého soud v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o nerozdělení zisku musí zkoumat, zda byl takový důležitý důvod dán. Přitom posuzuje, zda konkrétní důvod či důvody, pro které nebyl zisk mezi akcionáře rozdělen, jsou (s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a z pohledu ex ante) způsobilé (jak co do důležitosti, tak i z hlediska proporcionality) vyloučit jedno ze základních práv akcionářů, totiž právo podílet se na zisku.

Nejvyšší soud k tomu v usnesení ze dne 27. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, doslova uvedl:

"I po 1. 1. 2014 však platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.); v poměrech obchodního zákoníku viz R 58/2014. … Důležitým důvodem pro nerozdělení zisku mohou být mimo jiné i ujednání obsažená ve stanovách upravující nakládání se ziskem společnosti. Vydá-li např. společnost akcie, s nimiž není právo na podíl na zisku spojeno, nebude mezi akcionáře s těmito akciemi zisk rozdělován. Taktéž ujednají-li si akcionáři ve stanovách, že zisk mezi ně nebude v určené výši či po určitou dobu rozdělován, jde o důležitý důvod pro nerozdělení zisku. … Určují-li stanovy, že zisk či jeho část bude rozdělována mezi jiné osoby než akcionáře (např. mezi členy volených orgánů v podobě tzv. tantiém), je (zpravidla) takové ujednání důležitým důvodem pro to, aby tento zisk či jeho část nebyl rozdělen mezi akcionáře. Totéž platí, určují-li stanovy, že zisk či jeho část budou přidělovány do stanovami zřízeného fondu tvořeného ze zisku. … Určují-li tudíž stanovy například, že 10 % zisku bude rozděleno mezi členy představenstva a dozorčí rady a dalších 10 % bude přiděleno do (stanovami zřízeného) fondu tvořeného ze zisku, jde o důležitý důvod, pro který valná hromada nerozdělí celkem 20 % zisku mezi akcionáře. Pro nerozdělení zbývajících 80 % zisku musí být dány jiné důležité důvody v souladu se závěry formulovanými v R 58/2014. … S účinností od 1. 1. 2014 tedy valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku i tak, že jeho část rozdělí v podobě tantiém mezi členy volených orgánů (za předpokladu, že to připouští stanovy společnosti), popř. ji přidělí do fondu zřízeného stanovami a tvořeného ze zisku, a zbytek zisku ponechá na účtu nerozděleného zisku; i pro nerozdělení zbývající části zisku mezi akcionáře však musí být dány důležité důvody."

V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 (R 58/2014), je pak uvedeno: „Plyne-li z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku (§ 155 odst. 1§ 178, § 192 odst. 1 obch. zák.), že k rozhodnutí o nerozdělení zisku a jeho ponechání na účtu nerozděleného zisku může dojít pouze z důležitých důvodů (které musí být, jak vysvětleno výše, konkrétně popsány v odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku) a při respektování zákazu formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák. (srov. R 13/2011), musí soud v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o (ne)rozdělení zisku (§ 183 a 131 obch. zák.) taktéž zkoumat (v mezích uplatněných důvodů neplatnosti – srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001), zda byl dán důležitý důvod, pro který je na místě zisk mezi akcionáře nerozdělit a ponechat jej společnosti (R 30/2008). Přitom posuzuje, zda konkrétní důvod či důvody, pro které nebyl zisk mezi akcionáře rozdělen, jsou (s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a z pohledu ex ante) způsobilé (jak co důležitosti, tak i z hlediska proporcionality) vyloučit jedno ze základních práv akcionářů, totiž právo podílet se na zisku“.

Řešení stovek dalších konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, včetně souvisejících vzorů, checklistů, postupů a systematických provazeb přináší Praktický manuál k ZOK v ASPI. 

Manuál aktuálně pokrývá již více než 300 ustanovení ZOK, další jsou průběžně doplňovány a stávající aktualizovány na základě nové judikatury.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz