Články

Požární ochrana a krizové řízení

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro požární ochranu, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém (IZS). Koordinuje spolupráci resortů při zabezpečování úkolů civilního nouzového plánování.

Informace k vývoji daňových nedoplatků

Celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku, evidovaných územními finančními orgány, se k 31. 12. 2000 oproti minulému měsíci snížil o více než 1,2 mld. Kč. </b>
Obdobně jako v průběhu roku 2000 pokračoval i v měsíci prosinci trend snižování tempa meziročního růstu daňových nedoplatků

Trestná činnost příslušníků Policie ČR za rok 2000

Z dlouhodobého hlediska byl v roce 2000 objasněn nejvyšší počet trestných činů spáchaných policisty. I přes nárůst kriminality policistů se domníváme, že faktická kriminalita policistů se nezvyšuje, ale roste objasněnost latentní kriminality díky nárůstu počtu pracovníků inspekce ministra vnitra, zkvalitnění její činnosti i vyšší aktivitě policie…

Budovat nový úřad ombudsmana bude spolu s Motejlem Šabatová

Někdejší mluvčí Charty 77 Anna Šabatová bude pomáhat zakotvit v České republice zcela nové instituci veřejného ochránce práv, ombudsmana. Poslanecká sněmovna ji zvolila zástupkyní prvního českého ombudsmana Otakara Motejla. Někdejší disidentku Šabatovou vybral jako jednoho ze svých dvou kandidátů na nynější funkci prezident Václav…

Promlčecí doba proti výstavci směnky vlastní

Směnka vlastní obsahuje bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní částku. K placení směnky se zavazuje ten, kdo ji vystavil. Vlastní směnka předpokládá existenci nejméně dvou zúčastněných osob-výstavce, tedy přímého směnečného dlužníka a majitele, tedy směnečného věřitele. Aval (rukojmí) je osoba, která se zaručila za osobu již směnečně…

Výživné zletilého dítěte

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti je nejdůležitějším druhem vyživovací povinnosti a trvá zásadně po celou dobu existence právního vztahu mezi rodičem a dítětem a je jeho trvalým obsahem. Vyživovací povinnost trvá až do doby, kdy jsou děti schopny samy se živit. V tomto případě se nepřihlíží k věku dítěte jako k rozhodné…

Bezdůvodné obohacení dle § 455 občanského zákoníku

Podle § 455 občanského zákoníku in fine se za bezdůvodné obohacení nepovažuje, bylo-li přijato plnění dluhu neplatného jen pro nedostatek formy, jak zákonné tak smluvní. Neplatnost pro nedostatek formy je podle tohoto paragrafu posuzováno jako určité specifikum, které se u jiných důvodů neplatnosti neobjevuje.

Preferenční hlasy při volbách do krajských zastupitelstev

Na hlasovacím lístku při volbách do krajských zastupitelstev může volič udělit maximálně čtyřem kandidátům na jednom hlasovacím lístku přednostní hlas tím, že zakroužkuje u vybraných kandidátů jejich pořadové číslo.

Při posuzování hlasovacích lístků okrsková volební komise sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické…

Prezident Havel podepsal zákon o ČT který začne platit do několika dnů

Prezident Václav Havel podepsal novelu zákona o České televizi (ČT). Zákon, který schválili poslanci, však začne platit až dnem vyhlášení, tedy v okamžiku, kdy vyjde ve Sbírce zákonů. Kromě prezidenta připojil svůj podpis pod zákon předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus a ještě ho musí podepsat premiér Miloš Zeman. Informoval o tom Havlův…

Zúžení společného jmění manželů

Společné jmění manželů vzniká uzavřením manželství. Tento institut je výrazem rovného postavení manželů a jednoty manželství. Předmětem společného jmění manželů jsou věci, jiná majetková práva (především pohledávky a penězi ocenitelné jiné hodnoty) a závazky.

Poslanci odpoledne zahájí lednovou schůzi sněmovny

Poslanci dnes zahájí lednovou schůzi dolní parlamentní komory. K hlavním bodům bude patřit schvalování návrhu zákona o referendu a změny Ústavy, která souvisí se snahami ČSSD a ODS upravit podmínky pro práci České národní banky. Očekává se, že hlasovat budou i o novele zákona o České televizi (ČT) a o návrhu zákona o posuzování vlivů na životní…

Poslanci se znovu vrátí k modelu českého správního soudnictví

Sněmovna má na nadcházející schůzi vládě doporučit příští podobu českého správního soudnictví. Měla to původně udělat už v prosinci, poslanci ale tehdy diskutovali pouze o třech vládních návrzích modelů správního soudnictví. Řada poslanců se přiklonila k návrhu ústavně-právního výboru sněmovny, který v listopadu vybral variantu, podle níž by…

Vláda pověřila Kavana, aby zorganizoval pomoc vězňům na Kubě

<p align="justify">Ministr zahraničí Jan Kavan má v souvislosti se zadrženými českými občany na Kubě oslovit ministry zahraničí třetích zemí, informovat je o situaci a požádat je o podporu. O rozhodnutí vlády, která se dnes večer mimořádně sešla kvůli zadržování bývalého studentského aktivisty Jana Bubeníka a poslance Ivana Pilipa kubánskými…

Pracovní posudek

<p align="justify">Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Tento posudek o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen na žádost zaměstnance vydat a to ve lhůtě do 15 dnů od požádání, ne však dříve než dva měsíce…

Senát na návrh čtyřkoalice vrátil sněmovně novelu zákona o ČT

</p><p align="justify">Senát na návrh čtyřkoalice vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o České televizi v podobě, která má pouze pomoci řešit krizovou situaci v tomto veřejnoprávním médiu. Při jednání horní komory naopak dvakrát neuspěli zastánci přijetí novely. Nejprve rozdílem pouze jednoho hlasu neprosadili, aby se Senát novelou…

Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich zdaňování

<p align="justify">Příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) a bytů (jejich částí) podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmů č 586/1992 Sb.(ZDP) nejsou od daně z příjmů osvobozeny. Podle stanoviska Ministerstva financí za příjmy z pronájmu se rozumějí i obdobné příjmy plynoucí poplatníkovi v případě, kdy…

Kontrola na úseku zaměstnanosti

<p align="justify">Kontrolní působnost na úseku zaměstnanosti, tzn. také tu, která vyplývá ze zákoníku práce, vykonává dle § 12 odst. 1, písm. g) zákona č. 9/1991 Sb. Úřad práce, který rovněž může ukládat pokuty.
Podle novely zákoníku práce může zaměstnavatel nařídit práci přesčas jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní důvody, a …

Uplatnění nároku u soudu v návaznosti na vydání věci

<p align="justify">Uplatnění nároku u soudu podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 87/l99l Sb. navazuje na písemnou výzvu k vydání věci podle ustanovení § 5 odst. l zákona č. 87/l99l Sb. a na to, že povinná osoba nevyhověla výzvě oprávněné osoby k vydání věci podle ustanovení § 5 odst. l a 2 zákona č. 87/l99l Sb. Při tomto uplatnění nároku…

Náhrada nákladů vynaložených na ostatní majetek při vypořádání

<p align="justify">Podle § 150 obč. zák. (ve znění před novelou) je při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví každý z manželů nahradit, co ze společného bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Používá-li zákon slov, že je třeba nahradit, co bylo vynaloženo, pak už z jazykového výkladu vyplývá, že jde o náklad, který byl vynaložen v době…

Kandidátství na funkci člena zastupitelstva a zápis v obchodním rejstříku

<p align="justify">V prvé řadě je třeba upozornit, že údaje v obchodním rejstříku nemusí být aktuální, doba od oznámení změn rejstříkovému soudu do jejich zveřejnění může být i poměrně dlouhá. Samozřejmě verze, která je dostupná on-line na Internetu není zněním oficiálním a tudíž z ní nelze závazně…