Články

Co přinesl nový zákon o auditorech

l. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. (dále jen zákon). Tento právní předpis přinesl řadu podstatných změn oproti předchozí právní úpravě (zák. č. 524/1992 Sb., o auditorech a komoře auditorů České republiky). O nejdůležitějších z nich bude pojednáno v tomto…

Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, je jednou ze zvláštních skutkových podstat odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, u které se uplatňuje presumpce zavinění. Zaměstnavatel tedy nemusí prokazovat zavinění zaměstnance, které se…

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů a odpovědnost za vyrobení zmetku

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů je založena na principu předpokládaného zavinění zaměstnance s možností vyvinění se zaměstnance zcela nebo zčásti, pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Tato odpovědnost je založena na písemném potvrzení o svěření předmětů

Poslanecká sněmovna by měla v dubnu schvalovat změny názvů krajů

Schvalování návrhů zákonů o změně názvu některých krajů a o rozhlasovém a televizním vysílání bude patřit k nejsledovanějším bodům schůze Poslanecké sněmovny

Odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

Zvláštní skutkovou podstatou, která se svým způsobem vymyká z konstrukce odpovědnosti zaměstnance přijaté zákoníkem práce je odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody. Zde totiž zaměstnanec odpovídá za škodu i přesto, že ji sám svým jednáním nezavinil.

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Zákoník práce ve svých §§ 172 – 185 upravuje odpovědnost zaměstnance za škodu, která je rozdělená do různých skutkových podstat. Odpovědnost zaměstnance za škodu je odpovědností subjektivní, která je založena na principu zavinění a používá nedílné důkazní břemeno, kdy zaměstnavatel je povinen prokázat všechny znaky skutkové podstaty ( subjekt…

Svobodný přístup k informacím je jen iluzí

Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS) mimo jiné říká, že právo na informace je zaručeno (odst. 1). A dále: státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti (odst. 5). Podmínky a provedení měl stanovit zákon, na který si občané České republiky museli počkat něco přes…

Havel vrátil 18 zákonů, poslanci ho většinou přehlasovali

Prezident Václav Havel využil od roku 1993, kdy byl zvolen do čela samostatné České republiky, osmnáctkrát možnost vrátit parlamentu přijatý zákon

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), ang. European Free Trade Association (EFTA) je mezinárodní hospodářská organizace založená dne 1. července 1960 ve Stockholmu za účelem odstranění cel a kvantitativního omezení dovozu a vývozu zboží.

Nakladatelská smlouva

Nakladatelská smlouva (§24 zák.č 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých) je závazkově právní vztah, v němž autor udílí nakladatelství svolení vydat dílo slovesné, hudebně dramatické nebo hudební, dílo výtvarných umění anebo dílo fotografické, a nakladatelství se zavazuje na svůj účet dílo vydat, učinit opatření k jeho šíření a…

Senátoři KDU-ČSL mají výhrady k zákonu o odpadech

Lidoveckým senátorům se nelíbí navržený zákon o odpadech, protože by podle něho obce nemohly kontrolovat podnikatele, jak hospodaří a nakládají s odpadky

Valašský král – recese nebo přestupek?

Začínalo to jako recese a chceme, aby to pořád byla recese – na tom se shodují oba ,,tábory“, tedy skupiny, které by se daly nazvat ,,Harabišovci“ (skupina kolem Tomáše Harabiše) a ,,Bolkovci“ (lidé okolo B. Polívky). Jak je z médií známo, tyto dvě skupiny mezi sebou vedou ,,boj“, kterému se marně snaží dát punc…

Předmět dědictví

K dědění může dojít pouze v případě, pokud smrtí zůstavitele nezanikala majetková práva a povinnosti, která jsou způsobilá být předmětem dědické posloupnosti.V případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, soud řízení zastaví. Nejčastějším předmětem dědictví je právo…

Obchodní firma fyzické osoby

Poslední novelou obchodního zákoníku došlo k výrazné změně institutu dřívějšího obchodního jména dnes obchodní firmy. Právní úprava obchodní firmy se vztahuje pouze na podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, právnické i fyzické osoby. Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se tato ustanovení obchodního zákoníku…

Jednočlenné společnosti po novele obchodního zákoníku

Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. (dále jen novela), se dosti podstatně dotkla i úpravy tzv. jednočlenných společností (Einmanngesellschaft, société unipersonalle, one man company). Provedené změny vycházejí ze snahy odstranit některé známé nedostatky stávající úpravy, které způsobovaly v praxi značné problémy. A…

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci je v našem pracovním právu konstruována na principu odpovědnosti objektivní s možností liberace, což znamená, že není vyžadováno zavinění ze strany odpovědného subjektu – zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že objektivní odpovědnost je pro zaměstnavatele poměrně tvrdou sankcí, dává zákoník…

Volební výbor už má 80 nominací do Rady ČT, v úterý o půlnoci lhůta končí

Zhruba 80 nominací do Rady České televize (ČT) již obdržel volební výbor sněmovny. Řekl to jeho předseda Jan Vidím (ODS).

Dědické řízení – odmítnutí dědictví

Dědické řízení je řízením nesporným, které se řídí zásadou oficiality, což znamená, že toto řízení se zahajuje i bez návrhu. Soud zahájí řízení o dědictví, jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Oznámení o úmrtí je povinen učinit příslušný obecní (obvodní) úřad pověřený vedením matriky. Účastníky řízení o dědictví jsou…

Právní úprava spotřebitelských smluv podle občanského zákoníku

Od 1. ledna tohoto roku platí novela občanského zákoníku, která by měla pomoci všem zákazníkům podomních prodejců, zásilkových firem či obchodníků, nabízejících zboží prostřednictvím internetu, teleshoppingu nebo reklamy v tisku. Přestože se změny netýkají běžných nákupů v kamenných obchodech ani smluv uzavřených před 1. lednem 2001, měly by do…

Vládní novela Ústavy řeší vztah českého a mezinárodního práva

Nové řešení vztahu českého a mezinárodního práva je cílem novel Ústavy a zákona o Ústavním soudu, kterými se bude vláda zabývat příští středu