Články

Koupě na zkoušku

Koupě na zkoušku, (§471 Obch.z) je druh kupní smlouvy, obsahující podmínku, že kupující do uplynutí zkušební doby zboží schválí (resp. potvrdí koupi). Délka této doby je buďto smluvně upravena anebo činí tři měsíce od uzavření smlouvy. Kupující může ve lhůtě zboží výslovně schválit anebo je písemně…

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení, (§451 OZ) je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Bezdůvodným obohacením je rovněž případ, kdy za osobu, která měla po právu plnit, plní jiná…

Společné jmění manželů a obchodní podíl

Otázka, zda je součástí společného jmění manželů obchodní podíl a jak se obchodní podíl vypořádává není v českém právním řádě žádnou novinkou, která by se vynořila v souvislosti s institutem společného jmění manželů, ale jedná se otázku dlouhodobou, která je předmětem diskuzí již delší dobu.

Intstitut společného jmění manželů byl do občanského…

Sněmovna podpořila zákon o převodu pozemků státu na další osoby

Poslanecká sněmovna v prvním sněmovním čtení podpořila poslaneckou novelu zákona, která převádí zemědělské a lesní pozemky z vlastnictví státu na jiné osoby.

Exekuce o výchově nezletilých dětí a styku s nimi

Exekuce o výchově nezletilých dětí a styku s nimi je vedle exekuce k vymožení peněžité pohledávky a exekuce k vymožení nepeněžitého plnění jedním ze základních druhů exekučního řízení. Vzhledem k povaze právních vztahů upravovaných tímto institutem je tento druh charakterizován určitými odlišnostmi.

Žaloba a její náležitosti

Jednou ze zásad, která ovládá občanské soudní řízení, je zásada dispoziční, která se odráží i v institutu tzv. dispozičních úkonů, kterým je účastníkům řízení dána možnost disponovat řízením či jeho předmětem. Mezi dispoziční úkony patří mimo jiné i oprávnění podat návrh na zahájení řízení (žalobu) ve sporném…

Podnikatel dle § 2 obchodního zákoníku

Český obchodní zákoník vymezuje pět různých definic podnikatele. Základním ustanovením vymezujícím podnikatele v českém právním řádu je § 2 obchodního zákoníku, podle kterého je podnikatelem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než…

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných

Základním právním předpisem upravujícím problematiku nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných je zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení (část šestá, § 145a a násl.).

Osoba samostatně výdělečně činná, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňuje dále stanovené podmínky, je účastna…

Sněmovna posoudí normy, které mají zvýšit výkonnost soudnictví

Poslanecká sněmovna by ve středu měla posoudit tři normy, s jejichž pomocí chce vláda zvýšit výkonnost soudnictví. Jde o zákon o soudech a soudcích, kárném řízení se soudci a státními zástupci

Institut vazby a pracovní právo

Jedna ze základních zásad, na kterých stojí české trestní právo, je zásada presumpce neviny, tj. zásada, kdy každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, a to až do doby, kdy nabude právní moci rozsudek soudu, v němž byla vyslovena vina obviněného. Toto pravidlo, kdy se na obviněného hledí až do doby právní moci rozsudku…

Několik poznámek k úpravě pracovní cesty v zákoníku práce

Od 1. 1. 2001 je v účinnosti novela zákoníku práce, která mj. nově upravuje podmínky, za kterých může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit vykonání pracovní cesty. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce, a to na dobu nezbytné potřeby. Právo zaměstnavatele využít tohoto institutu…

Evropská společenství a Evropská unie

V souvislosti s přípravou integrace České republiky do evropských struktur se často hovoří o vstupu do Evropské unie. Všeobecně se však méně ví, že vstupní smlouvy se uzavírají a veškerá předchozí jednání se vedou s Evropskými společenstvími (resp. jeho orgány), jako subjektem nadaným na rozdíl od Evropské unie mezinárodně právní…

Sněmovna projednala zákony a přerušila svoji schůzi do úterý

Úspěšná první čtení vládního návrhu takzvané euronovely Ústavy a předloh, jež upravují hornickou činnost a oblast spotřebitelských úvěrů, byly hlavní náplní pátečního jednání Poslanecké sněmovny

Sněmovna projedná novelu Ústavy upravující vztah práva ČR a EU

Poslanecká sněmovna by dnes dopoledne měla rozhodnout o tom, zda se její odborné výbory budou nadále zabývat dvěma vládními novelami Ústavy, které upravují vztah mezinárodního, evropského a českého právního prostředí

Právo a elektronický obchod

Obchodní vztahy, ke kterým v e-komerci dochází jsou upraveny podle obchodního zákoníku, popřípadě podle dalších speciálních právních norem. Takovým případem budiž často zmiňovaný Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. nebo Zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka), ang. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), je mezinárodní organizace založená ve Washingtonu dne 27. prosince 1945 na základě brettonwoodských dohod , jako specializovaná instituce při OSN. Sídlem banky je Washington. K 1. lednu 1992 bylo členskými státy 156 států.

Sněmovna zamítla návrh zákona o nájemném

Sněmovna zamítla vládní návrh zákona o nájemném, propustila do druhého čtení předlohu zákona o střetu zájmů a odložila rozhodnutí o vládním návrhu menšinového zákona

Junktimový obchod

Junktimový obchod, (§750 Obch.z) je druh vázaného obchodu v mezinárodním obchodním styku, při kterém je dovoz určitého druhu zboží vázán na vývoz jiného druhu zboží. Důvodem této vazby může být například nedostatek volně směnitelné měny ve státě kupujícího. Junktimovým obchodem (junktimem) se lze této překážce vyhnout a následkem jeho…

Klamavé označení zboží a služeb

Klamavé označení zboží a služeb, (§46 Obch.z) je označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce. Taktéž, vykazují-li zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní…

Kupní smlouva

Kupní smlouva zakládá závazkově právní vztah, v němž se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu prodeje (věci movité nebo nemovitosti) a tento předmět mu dodat nebo předat. Kupující se prodávajícímu zavazuje zaplatit kupní cenu. Pro účely obchodních závazkových vztahů upravuje obchodní zákoník v rámci kupní smlouvy…