Články

Kandidáti se zříkají přechodných období, aby usnadnili jednání

Česká republika se rozhodla zříci se několika žádostí o přechodná období, aby usnadnila jednání o přistoupení k Evropské unii (EU). Obdobně si počínají také další země, které se jako ČR blíží do finále rozhovorů. Praha Evropské komisi oznámila, že v kapitole energetika netrvá na žádosti o odklad liberalizace trhu s elektřinou do roku 2005. V…

Pro volbu prezidenta budou důležité parlamentní volby, míní Klaus

Rozhodujícími kroky k tomu, kdo v lednu 2003 bude novým českým prezidentem, budou podle předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václava Klause kampaně do parlamentních voleb v roce 2002. Klaus to uvedl v rozhovoru otištěném v dnešním Právu. Vyjádřil se obdobně, jako tento týden předseda Senátu Petr Pithart, o jehož kandidatuře na prezidenta nabyly…

Vláda schválila Bílou knihu, dokument o budoucnosti školství v ČR

Vláda schválila Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, takzvanou Bílou knihu, která má zásadně změnit tvář školství a vzdělávací soustavy. Nová koncepce navrhuje řadu změn ve způsobu výuky a výchovy žáků a studentů, výrazně se dotýká pedagogických pracovníků a reaguje na nové podmínky, které školství přinesla reforma veřejné správy.

Výše nájemného při podnikání v bytě

Výši nájemného při podnikání v bytě upravuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., která však byla nálezem Ústavního soudu zrušena s účinností k 31.12.2001. Vyhláška tedy bude platit nejvýše do konce tohoto roku, a to v případě, že ji ministerstvo nenahradí předpisem, který by ji nahrazoval a přitom odpovídal ústavnímu pořádku naší…

Pilip s Bubeníkem se vrátil do Prahy

Letadlo s poslancem Ivanem Pilipem a bývalým studentským aktivistou Janem Bubeníkem, kteří byli v noci na včerejšek propuštěni po více než třech týdnech z kubánského vězení, přistálo ve 20:55 na pražském letišti v Ruzyni. Do Prahy se rovněž vrátili Pilipova manželka Lucie a Bubeníkův bratr Martin, kteří strávili na Kubě poslední dva týdny a…

Pojem osobní údaj v českém právním řádu

Ochranu osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb. Při jeho přípravě vycházel zákonodárce z Listiny základních práv a svobod, se stávající úpravy v zákoně č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, Směrnice č.95/46/EC Evropského parlamentu a Rady z roku 1995 o ochraně jednotlivců ve vztahu ke zpracování …

Prováděcí úmluva ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě

Prováděcí úmluva ze dne 19. června 1990 k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 o postupném rušení kontrol na společných hranicích, uzavřené mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky

1. února 2001 vstoupila Česká republika do druhé fáze Evropské dohody

Evropská dohoda mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejími členskými státy, která byla uzavřena na časově neomezenou dobu, vstoupila v platnost dne 1. února 1995. Evropská dohoda stanovuje přechodné období 10 let, které je v jistých oblastech rozděleno na dvě pětiletá období. Dne 15. prosince 2000 Rada přidružení EU - Česká…

Pojem nože v českém právním řádu

Každé právní odvětví českého právního řádu může na nůž nahlížet z různých hledisek a jeho postoj k noži je determinován jednak postavením právního odvětví v systému právního řádu a také předmětem úpravy tohoto odvětví. Pokusíme se zde vymezit dva základní přístupy vycházející z povahy českého práva jako součásti práva kontinentálního, které…

Přestávky v práci

Smyslem pracovněprávního institutu „přestávky v práci“ je snaha snížit únavu zaměstnance a stimulovat jej k dalšímu požadovanému pracovnímu výkonu. Oprávněnost přestávky v práci vyplývá z faktu, že lidský organizmus je ovlivňován svým biorytmem a není schopen podávat stejně kvalitní pracovní výkon po celou dobu trvání pracovní…

Priority švédského předsednictví v Evropské unii

Švédsko převzalo po Francii předsednictví v Evropské unii, a to na období od 1. ledna do 30. června 2001, kdy ho předá Belgii. Švédsko se stalo členskou zemí EU v lednu 1995 a bude tedy poprvé zastávat tuto funkci.

Vymezení pojmu pracovní úraz

V zákoníku práce nenalezneme definici pojmu úraz a je zde pouze vymezeno, kdy se úraz považuje za pracovní. Při hledání definice je tedy nutno nahlédnout do judikatury, která za úraz považuje takovou poruchu zdraví, která je vyvolána zevními příčinami nezávislými na vůli zaměstnance. Příčiny působí náhle, násilně, krátkodobě a neočekávaně, jejich…

Dublinská konvence

týkající se určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství

Nevidíme důvody, proč se Kubě omlouvat

Předseda vlády Miloš Zeman je přesvědčen o tom, že neexistují důvody, proč by se česká strana měla Kubě omlouvat za aktivity poslance Ivana Pilipa a bývalého studentského aktivisty Jana Bubeníka, kteří jsou na Kubě zadržováni od 12. ledna. Omluvu za činnost obou zadržených mužů požaduje po ČR kubánský prezident Fidel Castro. "Česká vláda...na Kubu…

Do křesla ministra spravedlnosti dnes usedne Jaroslav Bureš

Vicepremiéra Pavla Rychetského dnes v čele ministerstva spravedlnosti vystřídá Jaroslav Bureš. Do funkce ho dopoledne jmenuje prezident Václav Havel. Resort spravedlnosti Rychetský vedl dočasně od říjnové demise Otakara Motejla. Šestačtyřicetiletý Bureš přichází na ministerstvo z pražského vrchního soudu, kde ho zatím zastupuje Vladimír Stibořík.

K používání dodatků podnikateli nezapsanými v obchodním rejstříku

Dne 1.1.2001 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která mimo jiné nově upravila i označení, pod kterým je podnikatel povinen činit právní úkony, tedy jednat, uzavírat smlouvy, podávat žádosti a podání ke státním orgánům, daňová přiznání apod. Podle nové právní úpravy je rozhodující, zda jde o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku…

Nabývání vlastnictví při dědickém řízení

Okamžikem nabytí vlastnictví k věcem zůstavitele je okamžik smrti zůstavitele. Je-li více dědiců, vypořádají se u soudu mezi sebou o dědictví dohodou. Neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům, soud ji schválí. Nedojde-li k dohodě, soud potvrdí nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo…

Vláda prozatím nesouhlasí s odtajněním záruční smlouvy k IPB

Ministři zatím nechtějí zpřístupnit veřejnosti loňské usnesení, které se týká státních záruk poskytnutých Československé obchodní bance (ČSOB) při převzetí Investiční a Poštovní banky (IPB). Vláda naopak schválila výplatu podpor hypoték z fondu bydlení a poskytování zlevněných mléčných výrobků všem školákům. "Nepodařilo se mi přesvědčit vládu, že…

Odpovědnost jednatele s.r.o.

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více jednatelů společnosti. Je-li více jednatelů společnosti, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, ale to pouze v případě, nestanoví-li společenská smlouva či stanovy jinak. Jednatelem společnosti může být pouze fyzická osoba. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti…

Výše mzdy zaměstnanců v souvislosti s úpravou pracovní doby

Novelou zákoníku práce došlo k úpravě maximálního rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Od 1.1.2001 došlo ke snížení týdenní pracovní doby na 40 hodin.