13. 8. 2001
ID: 11856upozornění pro uživatele

Jak je to s dobrovolnou účastí v důchodovém pojištění

Systém důchodového pojištění je vystavěn na zásadách všeobecnosti a povinnosti. Tyto zásady jsou však modifikovány těmi ustanoveními zákona o důchodovém pojištění, které umožňují, aby se důchodového pojištění účastnili i jiné osoby a to na základě jejich vlastního rozhodnutí. O těchto osobách hovoříme jako o osobách dobrovolně účastných na důchodovém pojištění.


Systém důchodového pojištění je vystavěn na zásadách všeobecnosti a povinnosti. Tyto zásady jsou však modifikovány těmi ustanoveními zákona o důchodovém pojištění, které umožňují, aby se důchodového pojištění účastnili i jiné osoby a to na základě jejich vlastního rozhodnutí. O těchto osobách hovoříme jako o osobách dobrovolně účastných na důchodovém pojištění.

V podstatě je možno osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění rozdělit do tří skupin. První skupina osob je vymezena v § 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění. Jedná se o osoby, které jsou starší 18 let, podaly přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a účast na pojištění se týká buď doby jejich vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání a to v případě, že jim po dobu této evidence nenáleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, nebo se týká doby jejich soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v české republice. s výjimkou doby prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let, anebo se týká doby jejich výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995 a jde o zaměstnance v pracovním poměru nebo člena družstva, který vykonává pro družstvo práci, za kterou je odměňován, ale není v pracovněprávním poměru k tomuto družstvu, nebo o osobu samostatně výdělečně činnou (u těchto osob je účast na pojištění přede dnem podání přihlášky možná nejvýše v rozsahu dvou let).

Druhou skupinou osob, které jsou dobrovolně účastny na důchodovém pojištění, jsou osoby starší 18 let, které podaly přihlášku k účasti na pojištění a doba pojištění těchto osob trvala alespoň jeden rok. Zákon stanoví pro osoby, které spadají do této skupiny, časové omezení maximální délky rozsahu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, kdy v souladu s § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění je účast těchto osob možná v rozsahu nejvýše deseti let. Stejně tak je stanoven rozsahový limit i pro pojištění přede dnem podání přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.

Do třetí skupiny osob, jež jsou dobrovolně účastny na důchodovém pojištění, lze zařadit osoby samostatně výdělečně činné, kterým ze zákona nevznikla účast na důchodovém pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce účastna důchodového pojištění pouze v případě, že její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu údajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhl v kalendářním roce aspoň šestinásobku částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu. Pokud tato podmínka splněna není, účast na důchodovém pojištění pro takovou osobu nevznikne. V takovém případě má osoba samostatně výdělečně činná možnost založit svou účast na důchodovém pojištění na základě podání přihlášky k dobrovolné účasti na pojištění .


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz