31. 1. 2020
ID: 110489upozornění pro uživatele

Nové sazby cestovních náhrad pro rok 2020

S účinností od 1. ledna 2020 dochází podobně jako každý jiný rok k novému stanovení sazeb náhrad cestovních výdajů. Zvyšují se, a to vcelku významně, sazby tuzemského stravného a mírně se zvyšuje základní náhrada za použití silničních motorových vozidel. Průměrná cena pohonných hmot se upravuje podle vývoje ceny na trhu a je naopak nižší oproti sazbám pro r. 2019. Zcela nově, poprvé právě pro rok 2020, se také stanovuje náhrada pro elektromobily.

Jde o každoroční, pravidelnou změnu právní úpravy k 1. lednu, vyhlašovanou ve Sbírce zákonů - tentokrát realizovanou Vyhláškou (Ministerstva práce a sociálních věcí) č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. (V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí případně upraví vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z cen ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.)

Minimální standardy stravného pro privátní sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci soukromého sektoru od 1. 1. 2020 stravné nejméně ve výši:

 • 87 Kč, (to je o 5 Kč více než v r. 2019), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 131 Kč (čili o 7 Kč více než dosud), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 206 Kč (takže o 11 Kč více než doposud), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného.

Intervaly stravného pro veřejný sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci zaměstnavatele rozpočtového sektoru specifikovaného v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce ve výši:

 • 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud to bylo 82 Kč až 97 Kč),
 • 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 124 Kč až 150 Kč),
 • 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 195 Kč až 233 Kč).

            Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné nemůže být nižší, než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Základní sazby za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč (hodnota se tedy oproti r. 2019 nemění),
 • u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč (namísto dosavadních 4,10 Kč).

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší podle ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce nejméně o 15 %. Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší dle ust. § 157 odst. 5 zákoníku práce zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 8,40 Kč za 1 km jízdy. Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:[1]

 • 32,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 36,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 31,80 Kč za 1 litr motorové nafty,

a to namísto dosavadních hodnot

 • 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 33,60 Kč u motorové nafty.

Nově se stanoví též průměrná cena 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zaokrouhlování

Stravné se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru (ust. § 189 odst. 3 zákoníku práce). – Jde o zaokrouhlování pro účely normo-tvorby, tedy pro legislativu při stanovení sazeb cestovních náhrad.

Pokud jde o zaokrouhlování v praxi při poskytování cestovních náhrad, tak to je upraveno v ust. § 183 odst. 3 věty druhé zákoníku práce. – Částka (cestovní náhrady), kterou má zaměstnanec zaměstnavateli na základě jím provedeného vyúčtování poskytnuté zálohy vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Dále se zaokrouhlování týká ust. § 183 odst. 5 věty druhé zákoníku práce, podle něhož částka (cestovní náhrady nebo zálohy), kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Adolf Maulwurf

 

[1] Cena pohonných hmot stanovená vyhláškou je pouze podpůrná. Zaměstnanec může požadovat proplacení pohonných hmot v cenách, za jaké je skutečně zakoupil, pokud k vyúčtování pracovní cesty připojí doklad o nákupu, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou (zejména časová, tedy nákup v přiměřené době před pracovní cestou nebo během ní). Pokud zaměstnanec tankoval vícekrát, může cenu dokládat více nákupními doklady, cena pro účely vyplacení cestovní náhrady se pak vypočítá aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže však zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou právě vyhláškou. Tento postup stanoví § 158 odst. 3 zákoníku práce. Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel podle ust. § 158 odst. 2 zákoníku práce násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Spotřeba pohonných hmot bude ve smyslu ust. § 158 odst. 4 zákoníku práce počítána podle údajů o spotřebě uvedených ve velkém technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže tyto údaje technický průkaz vozidla neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz