18. 5. 2001
ID: 7561upozornění pro uživatele

Obchodní firma právnické osoby

V souvislosti se změnou ustanovení obchodního zákoníku z obchodního jména na obchodní firmu je třeba se zmínit i o firmě obchodních společností a družstev. V souladu s platnou právní úpravou zůstává struktura firmy právnické osoby stejná a povinnost, aby obchodní firma právnické osoby obsahovala povinný dodatek označující její právní formu se nemění.


V souvislosti se změnou ustanovení obchodního zákoníku z obchodního jména na obchodní firmu je třeba se zmínit i o firmě obchodních společností a družstev. V souladu s platnou právní úpravou zůstává struktura firmy právnické osoby stejná a povinnost, aby obchodní firma právnické osoby obsahovala povinný dodatek označující její právní formu se nemění.

Z výše uvedeného plyne, že zákon neklade žádná omezení pro právnické osoby, co se týká tvorby obchodních firem. Obchodní firma právnické osoby se skládá z firemního kmene, který lze rozlišit na firemní kmen osobní, věcný nebo smíšený, jehož volba závisí zcela na vůli zakladatelů či společníků. Samozřejmě obchodní firma by měla být zvolena tak, aby určitým způsobem vypovídala o charakteru obchodní společnosti a musí naplňovat další zákonné požadavky kladené na obchodní firmu, tj. firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. Obchodní firma však v každém případě musí obsahovat zákonem předepsaný dodatek označující její právní formu. Zákon přesně předepisuje, jak má být určitý dodatek formulován a je tedy nepřípustné, aby došlo k odlišné formulaci dodatku.
Co se týká veřejné obchodní společnosti formulace jejího dodatku je upravena v § 77 obchodního zákoníku. Zákon tedy vyžaduje, aby firma veřejné obchodní společnosti obsahovala označení "veřejná obchodní společnost". Toto označení lze nahradit zkratkami "veř. obch. spol." nebo "v. o. s.". Pouze v případě, obsahuje-li firma veřejné obchodní společnosti jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek "a spol.".

Pro firmu komanditní společnosti stanoví zákon (§ 95 ObchZ) povinný dodatek "komanditní společnost", postačí však zkratka "kom. spol." nebo "k. s. Je nutno upozornit, že pokud kmen firmy komanditní společnosti bude obsahovat komanditistovo jméno má to významný vliv na míru komanditistova ručení za závazky společnosti a to tak, že tento komanditista ručí za závazky společnosti jako komplementář.

Pro firmu společnosti s ručením omezeným je předepsaným firemním dodatkem (§107 ObchZ) "společnost s ručením omezeným", postačí však zkratka "spol. s r. o." nebo "s. r. o.".

Stejným způsobem je stanoven firemní dodatek pro akciovou společnost. V souladu s ustanovením § 154 odst. 2 obchodního zákoníku může být dodatek vyjádřen buď plnými slovy "akciová společnost" nebo povinnými zkratkami "akc. spol." nebo "a. s.".

V případě družstva je povinným dodatkem pouze označení "družstvo", jiné zkrácené označení povoleno není.
Obchodní společnost nebo družstvo je povinna činit pod svým názvem, tak jak je zapsána v obchodním rejstříku. Pokud je tedy dodatkem firmy obchodní společnosti „s. r. o.“, není možno užívat jiné zkratky pro společnost s ručením omezeným ani vyjádření plnými slovy. Smyslem tohoto opatření je zamezení záměny obchodních firem obchodních společností.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz