23. 10. 2001
ID: 15264upozornění pro uživatele

Opis a výpis z Rejstříku trestů

Rejstřík trestů je organizací, jejímž hlavním posláním je vést evidenci odsouzení a evidenci podmíněného zastavení trestního stíhání. Oprávněným osobám také na jejich žádost vydává opis nebo výpis z Rejstříku trestů. Opis a výpis však neznamená totéž. Požádat o ně jsou oprávněny rozdílné osoby a každý z nich slouží k jiným účelům.Rejstřík trestů je organizací, jejímž hlavním posláním je vést evidenci odsouzení a evidenci podmíněného zastavení trestního stíhání. Oprávněným osobám také na jejich žádost vydává opis nebo výpis z Rejstříku trestů. Opis a výpis však neznamená totéž. Požádat o ně jsou oprávněny rozdílné osoby a každý z nich slouží k jiným účelům.
Opis z evidence Rejstříku trestů je veřejnou listinou a vydává se pouze pro potřeby trestního řízení, a to jen orgánům činným v trestním řízení a Ministerstvu spravedlnosti. Pouze tyto orgány jsou oprávněny podat žádost o opis z evidence Rejstříku trestů. Jiným orgánům lze na jejich žádost vydat opis jen tehdy, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Zákon podrobně stanoví, kdy může Ministerstvo spravedlnosti vyžadovat opis týkající se některé osoby. Je to v případě, že provádí řízení o stížnosti pro porušení zákona, uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, žádosti o milost, upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku v případě, kdy odsouzený má být vydán do ciziny nebo vyhoštěn, přípustnosti vydání obviněného k trestnímu stíhání do ciziny. Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné podle zvláštního zákona nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Osoba ohledně které se vydává opis má zákonem garantováno právo do tohoto opisu nahlédnout, a to poté co byla ověřena její totožnost. V opise se kromě všech údajů o každém odsouzení osoby, které se opis týká, uvádějí také všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření i o zahlazení odsouzení.
Výpis z rejstříku trestů je taktéž veřejnou listinou a na rozdíl od opisu není určen pro potřeby trestního, ale zejména pro potřeby osoby, které se opis týká. Výpis z Rejstříku trestů se vydává na základě písemné žádosti. Vydává se osobě, jejíž totožnost byla ověřena s tím, že se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis a totožnost žadatele bezplatně ověřují vymezené orgány (okresní státní zastupitelství, městský či obecní úřad, pověření pracovníci Rejstříku trestů), které poté co dané údaje ověří, žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů. Výpis se dále vydává na žádost soudu pro potřeby jiného než trestního řízení a orgánu veřejné správy pro potřeby řízení o přestupku.
Ve výpisu se uvedou všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz