31. 10. 2000
ID: 303upozornění pro uživatele

Předvstupní pomoc od Evropské unie a regionální politika ČR

Využití strukturálních fondů EU, které v unii slouží k prosazování regionální a strukturální politiky, bude možné až po vstupu ČR do EU. Do té doby připravila unie pro kandidátské země programy předvstupní pomoci

PŘEDVSTUPNÍ POMOC EU (ISPA, SAPARD)
REGIONÁLNÍ POLITIKA ČRPROGRAMY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI:
----------------------------
Využití strukturálních fondů EU, které v unii slouží k prosazování regionální a strukturální politiky, bude možné až po vstupu ČR do EU. Do té doby připravila unie pro kandidátské země programy předvstupní pomoci. Tyto programy mají spolufinancovat projekty zaměřené mj. na usnadnění implementace "acquis communautaire", tedy unijní legislativy; na předvstupní pomoc pro období 2000-2006 hodlá vyčlenit EU ze svého rozpočtu 21 mld.eur pro všech 11 kandidátů.


1/PHARE II - viz samostatný dokument v db svět tt=PHARE - ČR
----------
(patří sem mj.Regionální rozvojový fond RRF)
Na období 2000-2006 hodlá EU vyčlenit 1,5 mld. eur ročně pro 11 kandidátů.
Předpokládaná částka na období 2000-2006 pro ČR je 237 miliónů eur, tedy ročně 79 miliónů eur.


2/SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Developement)
--------------------------------------------------------------------
Program pro zemědělství a rozvoj venkova; je součástí Agendy 2000; program bude pro kandidátskou zemi ukončen okamžikem jejího vstupu do EU (stejně jako ISPA); program SAPARD je předstupněm strukturálního fondu EAGGF (viz regionální politika EU), to znamená, že kandidátské země mohou programu využívat od roku 2000 do data vstupu do EU.
O prostředky může žádat každá obec, splní-li jistá kritéria.
Podmínkou pro převod peněz je ustavení zvláštní platební agentury, která bude se svěřenými prostředky hospodařit (musí být akreditována Evropskou komisí).
Pro jednotlivé země jsou prostředky rozděleny podle počtu zemědělců, rozlohy obdělané půdy, HDP na hlavu a specifických územních hledisek. Pro 10 kandidátů vyčlení pro období 2000-2006 EU 3,64 mld. eur (ročně 520 miliónů).

Roční příděly programu SAPARD dle jednotlivých zemí (v miliónech eur, v běžných cenách roku 1999):
Bulharsko - 52,124; ČR - 22,063; Estonsko - 12,137; Maďarsko - 38,054; Litva - 29,829; Lotyšsko - 21,848; Polsko - 168,683; Rumunsko - 150,636, Slovinsko - 6,337; Slovensko - 18,289.

upraven: Nařízením Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství na předvstupní opatření pro zemědělství a rozvoj venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy vpředvstupním období (viz dokument v db euro)

Vývoj (Sapard):
26. ledna 2000 - Evropská komise (EK) schválila návrh systému financování (viz samostatný dokument s klíčovým slovem "SAPARD" a "analýza").
20. července 2000 - Rada ministrů EU schválila návrh rozpočtu na rok 2001, v němž mj. navrhla snížení plateb z programů ISPA a Sapard pro kandidátské země ve srovnání s návrhem EK o 300 miliónů eur.
14. září 2000 - Výbor pro zemědělský rozvoj EU (STAR) schválil program SAPARD na období 2000-2006 pro ČR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Lotyšsko a Slovinsko; program musí dále schválit EK, musí být podepsány s jednotlivými kandidáty finanční dohody, které stanoví kompetence při řízení programu, země musí založit platební a správní agentury a musí být uzavřeny roční finanční memoranda (viz dokument v db euro s klíčovými slovy "dokument" a "SAPARD").
25. října 2000 - Výbor STAR schválil program SAPARD pro Estonsko, Litvu a Slovensko (další procedura viz 14.9.2000).


3/ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)
--------------------------------------------------------------
Program, který je určen na rozvoj dopravní infrastruktury a ekologické projekty; je rovněž součástí předvstupní strategie Agendy 2000; navržen na období 2000-2006 pro všechny kandidátské země do okamžiku jejich vstupu do EU (pak přejdou na Kohezní fond). Je založen jako ostatní strukturální fondy na principu spolufinancování; minimální výše nákladů na projekt 5 mil. eur; příspěvek EU je obvykle 75% (může být až 85%).
O rozdělení celkové pomoci ISPA mezi jednotlivé kandidátské země rozhoduje Komise na základě následujících kritérií: počet obyvatel, HDP na osobu, velikost země, zkušenost s ISPA v předchozích letech, stav životního prostředí a dopravní infrastruktury.
Prostředky jsou spravovány národními koordinátory (v ČR je jím ministerstvo financí).
ISPA může mít formu nevratné přímé podpory, částečného financování úroků z úvěrů, finanční garance nebo účasti na rizikovém kapitálu.
Projekty schvaluje tzv. řídící výbor programu ISPA; dodatečně je pak potvrzuje komisař pro regionální politiku Michel Barnier.

Na období 2000-2006 vyčleněno z rozpočtu přibližně 7 mld. eur. (ročně pro všech 10 kandidátů cca 1,04 mld. eur).
Roční příděly programu ISPA dle jednotlivých zemí (v miliónech eur, v běžných cenách roku 1999):
Bulharsko - 83,2, ČR - 57,2, Estonsko - 20,8, Litva - 41,6, Lotyšsko - 36,4, Maďarsko - 72,8, Polsko - 312, Rumunsko - 208, Slovensko 36,4, Slovinsko 10,4.
Pro ČR přiděleno 5,5 až osm procent celkové sumy, tedy ročně 57,2 až 83,2 miliónu eur (2,16 až 3,15 mld. Kč - v cenách roku 1999).

Vývoj (ISPA):
21. července 2000 - EU schválila prvních 18 projektů v rámci ISPA, týkají se všech kandidátských zemí střední a východní Evropy s výjimkou ČR a Slovinska.
20. července 2000 - Rada ministrů EU schválila návrh rozpočtu na rok 2001, v němž mj. navrhla snížení plateb z programů ISPA a Sapard pro kandidátské země ve srovnání s návrhem EK o 300 miliónů eur.
30. října 2000 - Řídící výbor ISPA schválil 37 projektů pro 10 zemí, na něž EU vynaloží z peněz pro rok 2000 484,46 miliónu eur; na zasedání v červenci schválil 18 projektů za 470 miliónů, takže zatím bylo z ročního přídělu 1,04 miliardy vyčerpáno 954,46 miliónu eur.
- pro ČR schváleny první tři projekty v rámci ISPA (modernizace kanalizace v Ostravě, výstavba silnice Frýdek-Místek-Dobrá a vylepšení železniční trati v úseku Záboří-Přelouč), příspěvek od EU na všechny tři činí 43,8 miliónu eur.


REGIONÁLNÍ POLITIKA ČR:
-----------------------
Na regionální politiku v ČR vyčleňováno (v r.1999), včetně regionální podpory podnikání a obnovy venkova, 0,03 procenta HDP.

Od poloviny roku 1999 je ČR kvůli statistickým účelům a přidělování finanční pomoci z EU rozdělena na územní statistické jednotky tzv. NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques- viz samostatný dokument s klíčovým slovem NUTS).

NUTS I tvoří celá Česká republika, NUTSů II je osm (viz níže) NUTSů III je celkem 14 (totožných se 14 krajy), NUTS IV odpovídají úrovni okresů a NUTS V úrovni obcí.
Přímou vazbu na pomoc od EU v rámci její regionální a strukturální politiky mají pouze jednotky NUTS II a NUTS III, ostatní úrovně slouží jen pro statistické účely.

NUTS II v ČR:
-------------
1. Praha (území hl. města Prahy)
předseda:KOVAŘÍK, Zdeněk (radní Magistrátu hl.m.Prahy)
2. Střední Čechy (území středočeského kraje)
předseda:VOJÍŘ, Zdeněk (senátor)
3. Severozápad (území krajů karlovarského a Ústí nad Labem)
předseda:HRUŠKA, Ladislav (náměstek ústeckého primátora Ladislav Hruška)
4. Jihozápad (území krajů českobudějovického a plzeňského)
předseda:ŠNEBERGER, Jiří (primátor města Plzně)
5. Jihovýchod (území krajů jihlavského a brněnského)
předseda:LASTOVECKÁ, Dagmar (senátorka, členka zastupitelstva
města Brna)
6. Severovýchod (území krajů libereckého, královéhradeckého a pardubického)
předseda:VLASÁK, Oldřich (primátor Hradce Králové)
7. Střední Morava (území krajů olomouckého a zlínského)
předseda:BŘEZINA, Jan (přednosta OÚ Olomouc)
8. Ostravsko (území kraje ostravského)
předseda:TOŠENOVSKÝ, Evžen (primátor města Ostravy)

Všechny NUTS II, kromě Prahy, mají nárok na finanční pomoc z EU, neboť výše jejich HDP nedosahuje 75 procent průměru EU. Praha se pohybuje na úrovni 118 procent, zbytek republiky na 64 procentech (červenec 1999).

Každý z těchto regionů (NUTS II) má svůj zhruba 30členný regionální řídící a monitorovací výbor (RŘMV), který spolupracuje s Evropskou komisí při rozdělování peněz z kohezního a strukturálních fondů EU.


Regionální řídící a monitorovací výbory (RŘMV/RMMC):
---------------------------------------------------
Jejich úkolem je příprava regionálních operačních programů, na jejichž základě bude možné čerpat část finančních prostředků EU. Regionální řídící a monitorovací výbory nemají právní subjektivitu a právní odpovědnost za jejich akty ponese vždy stát v zastoupení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
Ustavení výborů, resp. zpracování regionálních operačních programů, je na základě usnesení vlády z ledna 1999 a předpisů EU plně v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Výbory byly ustaveny koncem května 1999; začátkem června vzbudily vlnu protestů zásahy ministra pro místní rozvoj Jaromíra Císaře, který v některých regionech namísto navržených členů nominoval sociální demokraty nebo lidi, kteří se na práci v regionech předtím nepodíleli.
Dalším úkolem RŘMV je spolupráce s Evropskou komisí při rozdělování peněz z kohezního a strukturálních fondů EU.


Národní rozvojový plán na období 2000-2006
------------------------------------------
(Regional Developement Plan, RDP)
- dokument, který má pojmenovat problémy sektorů a regionů domácí ekonomiky a srovnat jejich stav s úrovní v zemích EU; musí obsahovat návrh opatření, jak situaci zlepšit, a cíle, kterých chce ČR dosáhnout; nad jeho zpracováním drží patronát MMR, ale podílí se na něm i ostatní resorty; fakticky ho zpracovávají Regionální řídící a monitorovací výbory (RŘMV); je nutným předpokladem pro přijímání pomoci z EU před vstupem ČR do unie.
Jako první krok přípravy RDP byla v průběhu roku 1998 zpracována "Regionální a odvětvová analýza České republiky" s cílem identifikovat současný stav a vývojové trendy; dokončena v březnu 1999.
Z dalších vstupních podkladů je významná Hospodářská strategie vstupu do EU (konečná verze schválena vládou 17. května 1999 - viz dokument v db euro s klíčovým slovem "strategie"), dále byl vypracován Národní program přípravy České republiky na členství v EU (flexibilní dokument, průběžně aktualizován - viz dokument v db euro s klíčovým slovem "program") a Strategie regionálního rozvoje České republiky.
Práce na vlastním RDP byly zahájeny počátkem roku 1999. Pracovní návrh RDP byl předložen pro jednání vlády na konci září. Vláda dne 11. října 1999 materiál vrátila k přepracování. Opětovné předložen vládě 27. října 1999, kdy vláda vzala materiál na vědomí.
Po jeho projednání Evropskou komisí bude podepsána smlouva "Rámce podpory společenství", která bude specifikovat závazek obou stran poskytnout dané peníze (unie totiž vyžaduje finanční spoluúčast).


Vývoj:
19. října 1998 - Vláda rozhodla o rozdělení ČR na NUTS.
26. října 1998 - Vláda přijala usnesení o rozdělení ČR do tzv. NUTS II.
11. ledna 1999 - Vláda ČR přijala usnesení "o zabezpečení přípravy pro využívání strukturálních fondů a kohezního fondu EU."
2. února 1999 - Eurostat (statistický úřad EU) schválil návrh Českého statistického úřadu na územní členění ČR do jednotek NUTS a doporučil České republice, aby budoucích 14 krajů bylo klasifikováno na úrovni NUTS 3 a aby sdružováním VÚSC bylo vymezeno šest až sedm regionů NUTS 2. ČR bude povinna zasílat pravidelně soubory dat za regiony NUTS 2.

20. dubna 1999 - Okresy budoucího Plzeňského a Českobudějovického kraje se spojily do regionálního celku NUTS II - region Jihozápad; předsedou sdružení zvolen plzeňský primátor Jiří Šneberger.

19. května 1999 - Představitelé regionálních rozvojových agentur jižních a západních Čech (RERA a RRA ZČ) se dohodli na založení Sdružení rozvojových agentur Jihozápad se sídlem v Českých Budějovicích.

květen a červen 1999 - Vláda schválila regionální programy pro Severozápad a Ostravsko.

červen 1999 - Do složení RŘMV, vytvořených koncem května, zasáhl ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař, když místo zástupců nominovaných regiony dosadil do výborů řadu sociálních demokratů.

14. července 1999 - Vláda schválila priority národního rozvojového plánu do roku 2006; součástí plánu jsou i jednotlivé strategie rozvoje osmi regionů (NUTS II), na něž je ČR rozdělena na léta 2000 až 2006.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz