23. 4. 2001
ID: 6252upozornění pro uživatele

Řemeslné živnosti

Podmínky živnostenského podnikání upravuje v našem právním řádu zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Základním dělením živností je rozdělení na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Ohlašovací živnosti se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. Seznam řemeslných, vázaných a koncesovaných živností je uveden v přílohách zákona o živnostenském podnikání.


Podmínky živnostenského podnikání upravuje v našem právním řádu zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Základním dělením živností je rozdělení na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Ohlašovací živnosti se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. Seznam řemeslných, vázaných a koncesovaných živností je uveden v přílohách zákona o živnostenském podnikání. Mezi řemeslné živnosti patří např. zámečnictví, hodinářství, instalace a opravy elektrických strojů, řeznictví, uzenářství, pekařství, hostinská činnost, kosmetické služby aj.
Ohlašovací živnosti lze provozovat při splnění všeobecných podmínek pro výkon živnosti a dále po prokázání speciálních zvláštních podmínek pro výkon živností řemeslných.
Všeobecné podmínky jsou upraveny v § 6 živnostenského zákona a jsou jimi: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Za bezúhonného nepovažuje tento zákon toho, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Tyto podmínky musí splňovat fyzická osoba jako podnikatele, pokud je nesplňuje sám podnikatel musí mít odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňovat bude. U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce, jež je vždy osobou fyzickou.

Řemeslné živnosti lze provozovat po splnění všeobecných podmínek a po prokázaní odborné způsobilosti. Odborná způsobilost se zpravidla prokazuje výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. § 22 zákona vymezuje, čím mohou být doklady o odborné způsobilosti nahrazeny (např.vyučení v příbuzném oboru, osvědčením o rekvalifikaci a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru aj., odbornou způsobilost lze zcela nově nahradit i dokladem o absolvování šestileté praxe v oboru)

Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti. Praxí v oboru se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné živnosti.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz