4. 12. 2000
ID: 527upozornění pro uživatele

STEP - Student´s Trainee Exchange programme (Program výměny pracovních pobytů studentů)

Program výměny studentských praxí, jak bývá STEP také často překládán začal působit v rámci European Law Student´s Association (Evropská asociace studentů práva), krátce ELSA, v roce 1984 a od té doby se stal nejvýznamnější a nejznámější studentskou aktivitou této organizace.


Program výměny studentských praxí, jak bývá STEP také často překládán začal působit v rámci European Law Student´s Association (Evropská asociace studentů práva), krátce ELSA, v roce 1984 a od té doby se stal nejvýznamnější a nejznámější studentskou aktivitou této organizace. Hlavní myšlenkou programu je vytvořit síť výměnných pracovních praxí po celé Evropě, které umožňují studentům a mladým absolventům najít práci, zejména pro období prázdnin, v právních firmách, bankách, veřejných úřadech a jiných institucích mající nějaký vztah k oboru práva. V současnosti více než 30 národních skupin připravuje přes 300 pracovních pobytů za rok. Tyto studentské stáže jsou v důsledku srůstání evropských ekonomik (jež se bude v rámci budoucího členství v EU týkat i ČR) stále důležitější pro uplatnění mladých pracovníků na pracovním trhu.
Prvním krokem a předpokladem k úspěšné realizaci programu je nalezení právní firmy, instituce a podniku, který by měj zájem se jej účastnit jako zaměstnavatel a poskytl zahraničním studentům možnost několikatýdenní praxe. Pro zaměstnavatele, který nenese zádné náklady pobytu ani práce svého stázisty, plyne celá řada výhod. Praktikanti ze zahraničí znají právní řád a hospodářskou realitu své země a mohou pro zaměstnavatele představovat studnici mnoha cenných informací. Studenti mají navíc rozsáhlé jazykové znalosti (jaké - to si stanoví sám zaměstnavatel) a mohou být velkým přínosem například při vyřizování zahraniční korespondence. Za nějaký čas se mohou stát nejen oni, ale všichni členové ELSA vítanými obchodními partnery, ale i dnes je mozné získat prostřednictvím organizace ELSA, která celý program zastřešuje, celou řadu kontaktů doma i v zahraničí, nejen prostřednictvím konkrétního praktikanta, ale i pomocí reklamy v odborném tisku a na různých akcích Evropského sdružení studentů práv.
Budoucímu zaměstnavateli stačí jen vyplnit dotazník zvaný Traineeship Specification Form (krátce TSF), ve kterém si sám stanoví pozadavky pro zahraničního studenta po stránce jazykových znalostí, procento dokončeného studia v době praxe (popřípadě i pozadavek specializace ve vybraném oboru práva), výběru preferované země, ze které by měl praktikant být, a řady dalších předpokladů, které musí splňovat. Sám si také stanoví období, ve kterém by mohla stáž proběhnout a její minimální a maximální délku. Po vyplnění TSF a podpisu smlouvy o poskytnutí praktikantského místa pro program ELSA STEP uz zaměstnavateli zbývá jen si vybrat z nabídky přihlášek vyhovujících zájemců o toto místo, o kterých bude informován pracovníkem STEPu. TSF bude totiz elektronicky zadáno STEPařem do síťového programu a studenti z celého světa splňující požadavky v něm stanovené se budou moci přihlásit.
Všichni studenti, kteří mají zájem získat díky programu STEP zahraniční praxi si tedy mohou prostřednictvím internetu najít vhodné místo, pro které ovšem musí, jak již bylo uvedeno, splňovat všechny předpoklady, vyplní u místní organizace ELSA přihlášku zvanou Student Application Form (krátce SAF), na které uvedou své osobní údaje a všechny pozadované relevantní informace. Přihlásit se mohou jen na jedno místo, maximálně mohou v SAFku vyplnit kolonku, že přijmou případně i jiné místo v té samé zemi. Po zaplacení poplatku za podání přihlášky ve výši 300,- Kč pošle místní pracovník STEPu jeho SAF jednak do centra ELSA v Bruselu a jednak národní skupině cílové země. Ta pak informuje místní skupinu a místní skupina zaměstnavatele. Místní skupina studentovi rovněž zajistí ubytování v místě praxe.
Dříve bylo možno podávat přihlášky na praxi pouze do určitého data, ale od chvíle, kdy je tento program on-line na internetu je možno podávat přihlášky a obsazovat volná místa u zaměstnavatelů během celého roku a tím byl učiněn další krok k rozvoji studentských aktivit. Od svého vzniku v roce 1984 dochází kazdoročně k dalšímu a dalšímu rozvoji tohoto programu, který stejně jako například organizace IAESTE (International Assotiation for the Exchange of Student for Technical Experience), která zajišťuje obdobnou výměnu praxí pro studenty technicky zaměřených škol, usiluje o zvyšování odborné připravenosti studentů před vkročením na trh práce po absolvování vysoké školy. Počítá se ovšem dlouhodobě s ještě větším nárůstem těchto výměnných stází studentů. Je proto zapotřebí zvýšit informovanost nejen právně vzdělané veřejnosti o činnosti STEP a dalších aktivitách organizace ELSA vůbec, k čemuž jak doufám pomůže částečně i tento článek.
Vyzývám tedy tímto nejen všechny zájemce o zahraniční stáže, pro které to může být cenná životní zkušenost a splnění požadavku tak často vyzadované praxe pro další pracovní uplatnění, ale především všechny potencionální zaměstnavatele, kteří si uvědomili význam a přínos tohoto programu nejen pro ně samé, aby zvážili svou účast na tomto programu a případně sami kontaktovali místní organizaci ELSA.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz