18. 2. 2002
ID: 15788

Ochrana práv obviněných


Výkon vazby je postaven na zásadě, že dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na toho, kdo byl vzat do vazby, hledět jako by byl vinen. Proto během vazby smí být obviněný podroben jen těm omezením, která jsou nutná ke splnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu a k zachování stanoveného vnitřního pořádku a bezpečnosti.


Výkon vazby je postaven na zásadě, že dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na toho, kdo byl vzat do vazby, hledět jako by byl vinen. Proto během vazby smí být obviněný podroben jen těm omezením, která jsou nutná ke splnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu a k zachování stanoveného vnitřního pořádku a bezpečnosti. V souladu s uvedeným nesmí být ve výkonu vazby ponižována lidská důstojnost obviněného a nesmí být podrobován fyzickému ani psychickému nátlaku.

Obviněným je přiznána řada práv týkajících se stravování, vystrojování, korespondence návštěv, duchovní a sociální služby, uspokojování kulturních potřeb, péče o zdraví a zaměstnávání. Výkon práv obviněných zajišťuje Vězeňská služba, která při tomto zajišťování spolupracuje s ostatními státními orgány, orgány územní samosprávy a s dalšími subjekty. Způsob realizace práv obviněných v jednotlivých vazebních věznicích nebo ve zvláštních odděleních věznic stanoví ředitel věznice. Podrobnosti týkající se práv se upravují ve vnitřním řádu, který se vyvěšuje na jednotlivých celách nebo v jiných obviněným běžně přístupných prostorách.

Podle novelizované úpravy může obviněný k ochraně svých práv podávat žádosti a stížnosti jak státním orgánům České republiky, tak i mezinárodním orgánům a organizacím, které jsou na celosvětové i evropské úrovni považovány za součást procesu získávání a prošetřování informací o porušování lidských práv. Těmito orgány a organizacemi jsou zejména Výbor pro lidská práva sídlící v Ženevě, Komise pro lidská práva sídlící v Ženevě, Úřad pro lidská práva sídlící v Ženevě, Výbor pro odstranění rasové diskriminace sídlící v Ženevě, Výbor proti mučení sídlící v Ženevě, Komise OSN pro postavení žen sídlící ve Vídni, Výbor pro práva dítěte sídlící v Ženevě, Vysoký komisař OSN pro lidská práva sídlící v Ženevě, Vysoký komisař OSN pro uprchlíky sídlící v Ženevě, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, Výbor pro zabránění mučení ve Štrasburku, Vysoký komisař OBSE pro národnostní menšiny v Haagu, Úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva sídlící ve Varšavě, Amnesty International v Londýně s pobočkou v Praze, Mezinárodní federace pro lidská práva v Paříži, Mezinárodní společnost pro lidská práva ve Frankfurtu, Mezinárodní romská unie sídlící v Texasu a Mezinárodní výbor Červeného kříže v Ženevě s pobočkou v Praze.

Obviněný ve výkonu vazby má právo na ochranu své osobnosti před neoprávněným násilím, jakýmikoliv projevy ponižování lidské důstojnosti, urážkami nebo výhružkami. Pracovníkům Vězeňské služby je uložena povinnost každý takový zjištěný případ oznámit příslušným orgánům a učinit neprodleně nezbytná opatření k zamezení takového jednání.

Pokud o to obviněný požádá, musí mu být bez zbytečného odkladu umožněna rozmluva s ředitelem věznice nebo s jeho zástupcem, zpravidla do jednoho týdne, v naléhavých případech bezodkladně. Naléhavost rozmluvy posuzuje ředitel věznice nebo jeho zástupce podle důvodů žádosti o rozmluvu.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz