4. 1. 2019
ID: 108638upozornění pro uživatele

Úskalí "přetahování" zaměstnanců (cizinců) a výkon nelegální práce

Při současné (a tak trochu tristní) situaci na trhu práce stále častěji dochází k tzv. přetahování zaměstnanců, kdy zaměstnavatelé soupeří o pracovní sílu všemi možnými způsoby (ať už právně konformními či nekonformními). V případě cizinců, tedy osob, které nejsou občany EU, je však situace poměrně komplikovaná, protože krom samotného získání nového zaměstnance je třeba vždy vyřešit také otázku povolení k zaměstnání.

 
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.  
 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZOZ") v § 89 stanoví, že cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení k zaměstnání a platné oprávnění k pobytu na území České republiky (nejčastěji tedy tzv. zaměstnaneckou kartu, která v sobě kumuluje jak povolení k pobytu, tak povolení k zaměstnání).

Každý cizinec je tedy oprávněn na základě zaměstnanecké karty pracovat pouze na konkrétní pozici u konkrétního zaměstnavatele. V případě, že bude takový zaměstnanec "přetažen" ke konkurenci, je nutné vyřídit změnu zaměstnavatele[1], neboť zaměstnanecká karta se vydává pouze na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti s konkrétním zaměstnavatelem, nejdéle však na dobu 2 let (§ 44 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako "ZOPC").

V případě skončení pracovněprávního vztahu pak zaměstnanecká karta v souladu s § 63 odst. 1 ZOPC zaniká a to nejpozději uplynutím 60 dnů ode dne skončení pracovněprávního vztahu[2] (případně pak právní mocí rozhodnutí o neudělení souhlasu se změnou zaměstnavatele). Jinak řečeno, každý cizinec má možnost ve lhůtě 60 dnů podat žádost k Ministerstvu vnitra o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele a to postupem dle § 42g odst. 7 ZOPC.

Dobrou zprávou pro nové zaměstnavatele je, že žádost o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele nepodléhá 60 denní lhůtě pro vyřízení stejně jako žádost o vydání nové zaměstnanecké karty, ale je zde obecná lhůta dle správního řádu (kratší), tedy souhlas musí být udělen nejpozději do 30 dní od zahájení řízení (ode dne doručení žádosti).

V případě kladného vyřízení žádosti o udělení souhlasu doručí ministerstvo cizinci písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž se souhlas udělí. Toto rozhodnutí je předběžně vykonatelné, tedy cizinec může na příslušném pracovním místě začít pracovat ode dne doručení rozhodnutí, nikdy však dříve. V tomto ohledu je naprosto nezbytné upozornit na znění § 5 písm. e) bodu 2 ZOZ, které říká, že práce vykonávaná cizincem v rozporu se zaměstnaneckou kartou je nelegální prací. Tomu, kdo výkon nelegální práce umožní, hrozí dle § 140 odst. 1 písm. c) ZOZ pokuta až do výše 10.000.000,- Kč, nejméně však 50.000,- Kč.

V případě, že se zaměstnavateli podaří konkurenci kýženou pracovní sílu skutečně "přetáhnout", je nutné vždy trpělivě vyčkat, než bude administrativně zprocesována změna zaměstnavatele na zaměstnanecké kartě, neboť až v momentě doručení souhlasu ministerstva se změnou zaměstnavatele se mohou "noví" zaměstnanci reálně zapojit do práce. Pokud by snad došlo k jejich bezprostřednímu nástupu do práce (čemuž lze samozřejmě při současné situaci na trhu práce rozumět), hrozí zde uložení sankce za výše uvedené správní delikty a to v řádech i milionů korun.

V praxi se pak lze setkat s poměrně elegantním řešením, kdy "přetažení" zaměstnanci skutečně trpělivě čekají na udělení souhlasu (nepracují) a toto čekání je jim následně kompenzováno v rámci různorodých mimořádných odměn, nejčastěji pak ve formě tzv. náborových příspěvků. Toto řešení pak lze s ohledem na poměrně "smrtelné" pokuty za nelegální práci více než doporučit.

Oliva
Mgr. Jakub Oliva
advokát
 
trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:       +420 910 058 058
e-mail:    office@arws.cz

_________________________
[1] Musí se opět jednat o volné pracovní místo zařazené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
[2] Uplynutím výpovědní doby, doručením zrušení ve zkušební době, doručením okamžitého zrušení, uplynutím doby určité apod.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz