11. 10. 2017
ID: 106403upozornění pro uživatele

Volný pohyb hráčů - nový prvek v legislativě Fotbalové asociace České republiky II

Již ve své článku uveřejněném na tomto webu dne 4.8.2017 pod názvem „Tréninková kompenzace - nový prvek v legislativě Fotbalové asociace České republiky“ jsem nastínil, že tréninková kompenzace není jediným novým institutem v oblasti fotbalových přestupů. Další, pro hráče samotné, a to zvláště pro ty amatérské, ještě významnější novinkou přestupního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“) je zavedení tzv. volného pohybu hráčů.

 
 DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s.
 
Přestupní řád FAČR účinný od 01.06.2016 zavrhl trojdělení hráčů na profesionály, poloprofesionály a amatéry a zúžil počet hráčských kategorií na pouhé dvě – profesionály a amatéry. Zatímco profesionálem se dle nového přestupního řádu rozumí „hráč, který má s členským klubem, v němž jako hráč působí, uzavřenou účinnou a FAČR evidovanou profesionální smlouvu, na základě které mu v souvislosti s jeho působením jako hráče v tomto členském klubu přísluší odměna převyšující jeho účelně vynaložené náklady na toto působení“[1], amatérem je prostě řečeno hráč, který nemá uzavřenou profesionální smlouvu, tedy smlouvu definovanou ustanovením § 2 odst. 1 pís. t) přestupního řádu. Právě takových hráčů se pak nově zavedený volný pohyb týká.

Přestup amatéra má několik režimů v závislosti na dvou faktorech. Na období, ve kterém má k přestupu dojít, a na věku amatéra, o jehož přestup se jedná. V případě, že se jedná o přestup v období mezi prvním červencem a dvacátým druhým zářím nebo o období od prvního ledna do jednatřicátého března, vyžaduje přestupní řád k přestupu amatéra souhlas mateřského klubu, tedy klubu, v němž hráč až doposavad působil. V období od prvního do dvacátého června má pak amatér možnost přestoupit z mateřského klubu pryč i bez jeho souhlasu. Pokud amatér přestupuje v období, kdy je k přestupu vyžadován souhlas mateřského klubu, pak je nový klub povinen mateřskému klubu uhradit odstupné ve výši ujednané mezi oběma kluby. Pokud se kluby na výši odstupného nedohodnou, logicky hráč k přestupu od mateřského klubu souhlas nezíská a přestupu v těchto obdobích nebude možný. V případě, že se přestup amatéra realizuje v období, kdy souhlas mateřského klubu není vyžadován, je povinen nový klub uhradit mateřskému odstupné stanovené v závislosti na věku hráče a úrovni soutěží, kterých se mateřský a nový klub účastní. Způsob určení konkrétní výše odstupného je dán příslušnými ustanoveními přestupního řádu. Žádné odstupné pak není hrazeno za hráče, který ještě svým věkem nedosáhl věkové kategorie mladších žáku nebo naopak již překročil hranici třiatřiceti let věku života.

Jak plyne ze shora uvedeného, volný pohyb hráčů lze v intencích nového přestupního řádu vnímat v širším a užším slova smyslu. V širším významu je volný pohyb realizován v možnosti amatérských hráčů v určitém období změnit své působiště bez ohledu na postoj mateřského klubu v případě, že klub obdrží za amatéra danou peněžitou kompenzaci. V užším významu, a pravém smyslu slova, je pak volný pohyb představován právem hráče do věku mladšího žáka nebo ve věku nad třiatřicet let, bez smluvního závazku k stávajícímu klubu, přestoupit v období od prvního do dvacátého června do jiného klubu zcela nezávisle na cizí vůli.     


Mgr. Michal Koutník

Mgr. Michal Koutník
,
advokátní koncipient


DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s.
OLOMOUC | PRAHA | HRADEC KRÁLOVÉ | LETOHRAD


Palackého 75/21
779 00  Olomouc

Prvního pluku 347/12a
186 00  Praha 8

Komenského 266/3
500 03  Hradec Králové

Václavské náměstí 76
561 51 Letohrad

Tel.:    +420 587 407 086
e-mail:    info@akdps.cz


____________________________
[1] Ustanovení § 2 odst. 1. Písm. s) Přestupního řádu FAČR

[*] Tréninková kompenzace - nový prvek v legislativě Fotbalové asociace České republiky, dostupné na www, k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz