11. 5. 2012
ID: 82147upozornění pro uživatele

Vycházky práce neschopných

Jednou ze základních povinností dočasně práce neschopného pojištěnce (pacienta) je dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, ten zahrnuje i povinnost dodržovat rozsah a dobu povolených (ošetřujícím lékařem stanovených) vycházek, samozřejmě za předpokladu, že pojištěnec vůbec nějaké vycházky povoleny má… Až do 1. 1. 2012 podrobnější úprava stanovení těchto vycházek scházela, teprve od tohoto data jsou taková pravidla součástí zákona o nemocenském pojištění. [1]

 

Maximálně 6 hodin v intervalu od 7 ráno do 7 večer

Vycházky může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Ošetřující lékař může vycházky povolit v celkovém rozsahu nejvýše 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Ošetřující lékař přitom musí vymezit konkrétní časový úsek těchto vycházek, přičemž může určit i více časových úseků (v celkovém rozsahu 6 hodin denně), například od 9.30 hod. do 12.30 hod. a od 15.00 hod. do 18.00 hod. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek sám podle svého aktuálního zdravotního stavu (v tomto případě tedy neplatí uvedené limity, vycházky jsou povoleny tzv. „bez omezení“). V praxi se bude jednat například o onkologická nebo psychiatrická onemocnění. Takto však může ošetřující lékař postupovat na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění (okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení), přičemž o tento souhlas žádá ošetřující lékař; ošetřující lékař může tento individuální režim určování vycházek povolit nejvýše na dobu 3 měsíců s tím, že takto lze vycházky povolit i opakovaně. K podání žádosti o tento souhlas lze využít tiskopis ČSSZ "Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce".

Do 31. 12. 2011 takto mohl kupř. onkolog nebo psychiatr pacientovi stanovit (povolit) vycházky na základě svého vlastního rozhodnutí, žádného souhlasu státního orgánu k tomu nebylo potřeba.

Přechodná ustanovení k vycházkám dlouhodobě nemocných novela neobsahuje

Nová pravidla týkající se stanovování doby vycházek se podle názoru České správy sociálního zabezpečení použijí i v případech, kdy dočasná pracovní neschopnost byla uznána (vznikla) do 31. 12. 2011 a přechází (přešla) do roku 2012. Pokud u těchto dočasných pracovních neschopností byly stanoveny vycházky v rozporu s výše uvedenými pravidly, tedy např. i mimo dobu od 7 do 19 hodin nebo v rozsahu širším, než 6 hodin za den, je (bylo) podle názoru ČSSZ třeba změnit rozsah a dobu vycházek při nejbližší příležitosti (kontrole pacienta u ošetřujícího lékaře) následující po 1. 1. 2012 tak, aby vycházky odpovídaly novým pravidlům. To je výklad a přístup ČSSZ, který sdělila lékařům. [2] V zákoně (tedy v zákonu o nemocenském pojištění, ani příslušné novele, která novou úpravu zavedla) [3] ovšem nic takového obsaženo není, ani přechodná opatření (ustanovení), která by něco takového lékaři ukládala.

Kontroly

Důsledkem případně bez limitů nebo nadlimitně stanovených vycházek pro dočasně práce neschopného pojištěnce logicky je to, že v praxi tento individuální režim vycházek nelze ze strany orgánu nemocenského pojištění, ani zaměstnavatele kontrolovat. [4]


Adolf Maulwurf
 

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Viz zejména jeho nové ust. § 56 odst. 6 ve spojení s odst. 2 a 4.
[2] Informace pro ošetřující lékaře – nejdůležitější změny od 1. 1. 2012, informace ČSSZ z 2. 1. 2012. (www.csss.cz)
[3] Zákon č. 470/2011 Sb.
[4] Srovnej Přib, J.: Změny v nemocenském pojištění v roce 2012, Práce a mzda č. 2/2012, Wolters Kluwer ČR a.s.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz