16. 7. 2013
ID: 91877upozornění pro uživatele

Žaloba společenství vlastníků jednotek proti vlastníku jednotky z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku - průlom v rozhodovací praxi stran věcné příslušnosti soudů

Vrchní soud v Olomouci dospěl v níže předkládaném usnesení ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013-34 k průlomovému závěru ohledně věcné příslušnosti k řízení před soudem v prvním stupni ve věcech vymáhání pohledávek společenství vlastníků jednotek za vlastníkem jednotky z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku.

 
 Společná advokátní kancelář
 
Předkládané aktuální rozhodnutí je průlomem do dosavadní rozhodovací praxe soudů, když toto vyvrací závěry prezentované zejména v  usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. června 2011, sp.zn. 29 Cdo 37/2011, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 45/2011.

V citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu byla posuzována skutkově totožná věc, když se jednalo o žalobu o zaplacení pohledávky za vlastnicí jednotky z titulu příspěvků na správu domu a pozemku a nedoplatku z vyúčtování služeb. Nejvyšší soud uzavřel, že „Jelikož rozhodování o výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, jakož i o výši záloh na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb spadá podle článku VII odst. 3 písm. f/, g/ a h/ Vzorových stanov společenství vlastníků jednotek (příloha Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek, jde - z procesního hlediska - o obchodní věc ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. u/ o. s. ř.“ – a je tedy dána věcná příslušnost krajských soudů k řízení před soudem v prvním stupni.

Vrchní soud v Olomouci však v předkládaném rozhodnutí dospěl k opačnému závěru než Nejvyšší soud v odůvodnění shora citovaného rozhodnutí – totiž, že věcně příslušné k řízení před soudem v prvním stupni jsou v této věci okresní soudy podle ustanovení § 9 odst. 1 o.s.ř.

Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění uvedeného rozhodnutí předmětnou problematiku velmi podrobně analyzuje a  dospívá k přesvědčení, že ustanovení § 9 odst. 3 písm. u/ o. s. ř.  „je nutno vykládat spíše restriktivním způsobem k dosažení (z hlediska věcné příslušnosti soudů) srovnatelné situace, jako ve vztazích jiných právnických osob a subjektů na nich participujících, upravené v ustanovení § 9 odst. 3 písm. b/ - j/ o.s.ř. Vztahy mezi společenstvím vlastníků jednotek a jeho členy tvoří z hlediska jejich právní povahy celou škálu, od ryze občanskoprávních vztahů, například – tak jako zde – spojených s finančními vztahy mezi společenstvím a jeho členy, po vztahy vyplývající z účasti členů na společenství, projevující se zejména ve formě hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek jako nejvyššího orgánu společenství, podřaditelné s ohledem na jejich typovou blízkost s právními vztahy vyplývajícími z účasti členů družstva na jeho řízení, pokud jde o posuzování věcné příslušnosti, pod ustanovení § 9 odst. 3 písm. u/ o.s.ř., byť ani v tomto případě se nejedná o obchodně právní vztahy v pravém slova smyslu.“

Předmětné rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci považuji za vykročení správným směrem v posuzování věcné příslušnosti ve věcech žalob společenství vlastníků jednotek vůči vlastníkům jednotky z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku. Mám za to, že množství logických argumentů prezentovaných v jeho přiloženém odůvodnění (na které si dovolím obrátit pozornost čtenářů) by mělo v rozhodovací praxi soudů převážit dosavadní právní názor prezentovaný ve shora citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013-34 - k dispozici >>> zde.


JUDr. Martin Machač

JUDr. Martin Machač,
advokát


Společná advokátní kancelář

Kobližná 19
602 00 Brno

Tel.: +420 542 134 273
e-mail: martin.machac@sakbrno.cz
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz