5. 3. 2002
ID: 15905upozornění pro uživatele

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným I. (uzavření společenské smlouvy)


V následujících dvou článcích se zaměříme na problematiku založení společnosti s ručením omezeným s tím, že si zejména přiblížíme, jaké právní úkony musí zakladatelé provést a jaké listiny doložit příslušnému rejstříkovému soudu. Od roku 2001 došlo k posílení formálnosti úkonů činěných při založení obchodních společností ...


V následujících dvou článcích se zaměříme na problematiku založení společnosti s ručením omezeným s tím, že si zejména přiblížíme, jaké právní úkony musí zakladatelé provést a jaké listiny doložit příslušnému rejstříkovému soudu. Od roku 2001 došlo k posílení formálnosti úkonů činěných při založení obchodních společností, a to zejména s ohledem na skutečnost, že obchodní zákoník vyžaduje v případě společnosti s ručením omezeným, aby zakladatelská smlouva měla formu notářského zápisu. V úvodu je třeba připomenout, že obchodní zákoník dělí vznik společnosti do dvou fází. V první fázi dojde k založení společnosti a ve druhé fázi ke vzniku společnosti. Společnost vzniká okamžikem zápisu do obchodní rejstříku.

K založení společnosti s ručením omezeným dojde uzavřením společenské smlouvy společnosti. Jak bylo výše uvedeno, obchodní zákoník vyžaduje, aby společenská smlouva společnosti s ručením omezeným byla uzavřena ve formě notářského zápisu. V případě, že je společnost s ručením omezeným založena jediným zakladatelem, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu. Obchodní zákoník klade na obsah zakladatelské listiny stejné nároky jako na obsah společenské smlouvy. Obchodní zákoník výslovně připouští, že společenská smlouva může být uzavřena i zmocněncem vybaveným k tomu plnou mocí, která musí být připojena ke společenské smlouvě a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Obchodní zákoník stanoví, že společenská smlouva musí obsahovat alespoň
a) firmu a sídlo společnosti,
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
c) předmět podnikání (činnosti),
d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti (způsobem jednání za společnost se rozumí, jestli jednatelé (pokud má společnost více něž jednoho jednatele), jednají za společnost samostatně, nebo zda v některých věcech jednají společně),
f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
g) určení správce vkladu (správcem vkladu může být pouze zakladatel (společník) nebo banka).
Pokud společenská smlouva neobsahuje některou z výše uvedených náležitostí pak je neplatná.
Ad a) Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným nebo postačí zkratka „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“. Obchodní firma společnosti s ručením omezeným dále nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. Z tohoto důvodu doporučujeme věnovat výběru firmy společnosti velkou pozornost a prověřit např. pomocí www stránek (www.justice.cz), zda již není v obchodním rejstříku zapsán podnikatel se stejnou nebo podobnou (zaměnitelnou) firmou, kterou by měla mít zakládaná společnost. K odlišení firmy nepostačí např. to, že vaše firma bude napsána malými písmeny (např. daveco spol. s r.o.) a v obchodním rejstříku je již zapsána firma podnikatele s velkými písmeny (např. DAVECO spol. s .r.o.). Zákon též výslovně stanoví, že k odlišení nepostačí rozdílný dodatek označující právní formu (např. daveco spol. s r.o. a daveco v.o.s.). Z uvedeného plyne, že výběru firmy je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. V případě sídla společnosti došlo k 1.1. 2002 k podstatné změně spočívající v tom, že občanský zákoník (nově od 1.1.2002 je problematika sídla právnické osoby upravena v občanském zákoníku) stanoví, že u právnické osoby zapsané do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku postačí, pokud její zakladatelský dokument uvede namísto adresy sídla jen obec, kde je její sídlo. K zápisu do tohoto rejstříku však musí ohlásit plnou adresu svého sídla. Pokud tedy např. v zakladatelské smlouvě uvedete jako sídlo společnosti Brno a do obchodního rejstříku zapíšete celou adresu např. Kounicova 7, Brno, PSČ: 602 00, pak v případě, že se sídlo společnosti přestěhuje na adresu Masarykova 345 nebude nutné, aby valná hromada společnosti rozhodovala o změně sídla společnosti se kterým je spojena nutnost pořízení notářského zápisu a pouze se provede změna v obchodním rejstříku.
Ad c) Předmět podnikání společnosti musí být určen v souladu se zákonem o živnostenském podnikání a předpisy, kterého ho provádějí. Předmět činnosti se zapisuje pouze u společností, které byly založeny za jiným účelem než podnikáním.
Ad d) Minimální výše základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným je 200 000,- Kč, přičemž výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000,- Kč. Výše vkladu připadající na každého společníka musí být dělitelná tisícem. S uvedeného plyne, že vklad společníka do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nemůže být např. 4 000,- Kč anebo 310500,- Kč. Vklad do základního kapitálu společnosti může mít buď formu peněžitého anebo nepeněžitého vkladu (nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání společnosti). Peněžité vklady, jimiž se splácí vklad do základního kapitálu společnosti, musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. Banka neumožní disponovat se splacenými vklady na tomto účtu dříve, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku, ledaže je prokázáno, že jde o úhradu zřizovacích výdajů anebo o vrácení vkladů. Lhůty pro splacení musí být v souladu s obchodním zákoníkem, který stanoví, před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30%. Je-li společnost založena jediným zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz