1. 2. 2018
ID: 106976upozornění pro uživatele

Zápočtové listy u dohod o provedení práce

Jak je již v praxi velmi dobře zažito, je jednou ze základních povinností zaměstnavatele vydat zaměstnanci při skončení pracovněprávního vztahu zápočtový list. Většina zaměstnavatelů si však stále myslí, že tato povinnost platí pouze ve vztahu k zaměstnancům, kteří mají uzavřenu pracovní smlouvu a zápočtové listy proto v případě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti nevydávají. Tato praxe je však od správného postupu dle zákoníku práce na míle vzdálena.

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Dle § 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZP") platí, že při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  • druh konaných prací,
  • dosaženou kvalifikaci,
  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.
Zákoník práce tak explicitně uvádí, že povinnost vydat zápočtový list platí nejen pro zaměstnance s pracovní smlouvou, ale také pro zaměstnance s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výše uvedený nešvar nesporně vznikl v důsledku novelizace právní úpravy, kdy § 313 ZP ve znění do 31. 12. 2011 požadoval vydání zápočtové listu pouze u pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti. Zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele pracovali na základě dohody o provedení práce do 31. 12. 2011 zápočtový list dostávat nemuseli.

Dalším důvodem, proč zaměstnavatelé postupují v rozporu se zákonem, je existence velkého množství internetových článků a diskuzí, kde se uvádí, že v roce 2017 dojde k zásadní změně ("Zápočtové listy se v roce 2017 změní"), kdy je avizováno, že zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce již nebudou muset při skončení dohody dostávat zápočtové listy, pokud nejsou na základě dohody účastni na nemocenském pojištění. V takovém případě se pak jedná o notoricky známé dohody o provedení práce s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně (§ 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů). Výše uvedené zprávy jsou však za současné situace pouze hoax.

Koncepční novela zákoníku práce, která měla výše uvedené změny přinést, je stále ve fázi druhého čtení v Poslanecké sněmovně a patrně nelze ani očekávat, že by kdy byla ještě přijata. V roce 2017 a ani v době, kdy byl psán tento příspěvek, tedy k žádné změně v oblasti vydávání zápočtových listů nedošlo a povinnost zaměstnavatele platí jak ve vztahu k zaměstnancům se smlouvami, tak ve vztahu ke všem zaměstnancům s dohodami.

Nevydání zápočtového listu lze pak považovat za přestupek či správní delikt ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu až do výše 2.000.000,- Kč (§ 12 odst. 1 písm. a) a § 25 odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce).

Mgr. Jakub Oliva
Mgr. Jakub Oliva,
právník


ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Palackého 75/21
779 00  Olomouc

V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.: + 420 732 441 267
e-mail: oliva@arws.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz