Soudní rozhodnutí

Podmínka provozování zemědělské výroby

Podmínkou provozování zemědělské výroby ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb. je třeba, aby toto provozování bylo hlavním zdrojem příjmů dotyčné osoby.

Použití vyšetřovacího spisu jako důkazu v občanském soudním řízení

Byl-li vyšetřovací spis získán legálním způsobem, je možné jej použít jako důkaz v občanském soudním řízení.

Dohoda o kupní ceně je podstatnou náležitostí kupní smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku a případný nedostatek určení ceny nelze nahradit výkladem ve smyslu § 266 obchodního zákoníku.

Odměna za právní pomoc

Odměna za právní pomoc, kterou účastník zaplatil osobě, která není advokátem, nepatří mezi náklady řízení uvedené v § 137 OSŘ a soud nemůže účastníkovi přiznat jejich náhradu.

Podmínky pro přistoupení účastníka do řízení podle § 92 OSŘ

Při rozhodování o návrhu na přistoupení účastníka podle § 92 OSŘ nelze vzít v úvahu jen podmínky tohoto ustanovení, ale také zda jsou ohledně osoby, která má do řízení vstoupit, splněny i ostatní podmínky řízení včetně podmínky věcné příslušnosti daného soudu.

Přijetí jiné hodnoty místo plnění ze směnky

Majitel směnky má právo na úhradu peněžité částky vyplývající ze směnečné listiny. Může namísto toho na plnění podle směnky přijmout i jinou hodnotu, než je peněžitý obnos, závisí to však jen na jeho ochotě. Dlužník ze směnky není oprávněn mu jakékoliv plnění vnucovat. Majitel směnky postupuje v rámci svých práv, když takovou nabídku odmítne a…

Žaloba na neplatnost usnesení valné hromady

Společník, jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti může požádat do tří měsíců soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, popřípadě stanovami (§ 131 odst. 1 ObchZ). Toto ustanovení obchodního zákoníku je nutné vztáhnout nejen na případy rozporu obsahu usnesení s uvedenými…

Neplatnost dohody o poskytnutí plnění při ukončení výkonu funkce

Dohoda, kterou se zaměstnavatel zavázal poskytnout zaměstnanci plnění (například jednorázovou odměnu stanovenou násobkem jeho měsíční nebo roční mzdy) v souvislosti s ukončením výkonu funkce, do níž byl jmenován nebo zvolen, je pro rozpor se zákonem neplatná.

Náhrada za ztrátu výdělku

Při určení náhrady za ztrátu na výdělku při uznání invalidity se k výdělku získanému zaměstnancem, který nebyl jako poživatel tzv. stavovského invalidního důchodu povinen pracovat, nepřihlíží pouze tehdy, dosáhl-li zaměstnanec výdělku zvýšeným pracovním úsilím. 1)

Výživné na nezletilé dítě

Výčet účelu úspor vyjádřený v § 85a odst. 2 ZOR je pouze příkladmý, lze proto dovodit i možnost úspor na pozdější zajištění a přilepšení invalidnímu dítěti.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu podle § 420 odst. 1 obč. zák. zakládá i porušení povinnosti z inominátní smlouvy (§ 51 obč. zák.).

Výživné rozvedeného manžela

Bylo-li manželství rozvedeno před 1.8.1998, nevzniká rozvedenému manželovi nárok na výživné podle § 93 zákona o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb

Věcná příslušnost

Závazkový vztah mezi stranami, které uzavřely dohodu podle ustanovení § 262 odst. 1 obch. zák., že jejich vztah se řídí obchodním zákoníkem, je závazkovým vztahem obchodním a spor mezi těmito stranami je z procesního hlediska obchodní věcí

Vada přípravného řízení

Pokud státní zástupce v obžalobě vymezí popis skutku tak, že do něj zahrne také jednání, ve kterém obviněný pokračuje i v době po sdělení obvinění a které s ohledem na ustanovení § 12 odst. 11 tr. ř. je třeba posuzovat jako nový skutek, aniž by pro toto jednání bylo obviněnému sděleno obvinění, pak byla podána obžaloba pro skutek, pro který nebylo…

Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku

Ve skutečnosti, že řízení bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby, lze spatřovat zavinění žalobce, které je důvodem k aplikaci ustanovení § 146 odst. 2 větě první o.s.ř.

Využití zvýšené kvalifikace pracovníka organizací

Organizace ve smyslu ustanovení § 143 odst. 7 písm. d) ZPr nevyužívá kvalifikace, kterou si pracovník zvýšil, tehdy, jestliže převážná část pracovních činností vykonávaných pracovníkem nevyžaduje znalosti, dovednosti a odborné zkušenosti, které pracovník získal v rámci zvýšení své kvalifikace. Okolnost, zda vykonávaná práce vyžaduje či nevyžaduje…

Stavba na cizím pozemku

Jestliže na cizím pozemku byla za účinnosti zákona č.141/1950 Sb., postavena trvalá (nemovitá) stavba, aniž bylo pro stavebníka zřízeno právo stavby, posuzuje se vztah mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku, vzniklý stavbou na cizím pozemku před 1. dubnem 1964, podle zákona č.141/1950 Sb.

Konkretizace důvodu výpovědi z nájmu bytu

Požadavku skutkové konkretizace důvodu výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. a) obč. zák. odpovídá, aby pronajímatel ve výpovědi též uvedl, ve prospěch které z osob v tomto ustanovení uvedených byt potřebuje

Dohoda o výkonu rodičovských práv a její schválení soudem

Navrhnou-li rodiče, aby soud schválil jejich dohodu o výkonu rodičovských práv a povinností pro dobu po rozvodu tak, že se dítě svěřuje do střídavé výchovy obou rodičů, podle které bude dítě po dobu lichého týdne v péči matky a po dobu sudého týdne v péči otce a že výživné ze strany matky i otce bude stejné a souhlasí-li opatrovník dítěte s…

Přechod daňové povinnosti na nového vlastníka nemovitosti

Daňová povinnost přechází na nového vlastníka nemovitostí ze zákona za předpokladu, že původní vlastník nezaplatil daň, která mu byla vyměřena platebními výměry, event. opravnými platebními výměry.

Rozhodnutí správce daně podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 337/1992 Sb.

Rozhodnutí vydané správcem daně podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 337/1992 Sb., jímž je zamítáno odvolání pro opožděnost, je rozhodnutím procesní povahy; to ostatně předpokládá i ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., podle něhož v odůvodnění takového rozhodnutí uvede správce daně jen důvody, pro které bylo odvolání zamítnuto, a…