správní právo

Zápis v katastru nemovitostí

Osoba duplicitně zapsaná jako vlastník určité nemovitosti má vždy naléhavý právní zájem na určení vlastnictví k takové nemovitosti, neboť při významu zápisů do katastru nemovitostí je třeba nepatřičnost dvojího či vícerého zápisu vlastnictví k téže věci (mimo režim spoluvlastnictví) odstranit. Pozitivní určení vlastnického práva pak má přednost…

Vztah mezi rozhodováním soudu a rozhodováním stavebního úřadu

V řízení podle stavebního zákona lze uplatnit všechny námitky vycházející z vlastnických práv k pozemkům a stavbám, tedy i námitky obsahově odpovídající § 127 odst. 1 ObčZ. Jde-li však o zásahy do vlastnického práva, které již nastaly a trvají, nemůže soud odmítnout rozhodnutí o takovéto žalobě jen proto, že námitka poukazující na neoprávněné…

Náhrada škody zdravotní pojišťovně třetí osobou

Třetí osoba odpovídá pojišťovně pouze v tom rozsahu, v jakém její zaviněné protiprávní jednání je v příčinné souvislosti s náklady vynaloženými na ošetření a léčení pojištěnce, jakožto následků jejího jednání. V rozsahu, v němž se na vzniku těchto nákladů podílely jiné okolnosti, popř. v jakém byl způsoben spoluzaviněním pojištěnce, třetí osoba za…

Transformační zákon

Účelem ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon) je usnadnit osobám, které začaly provozovat zemědělskou výrobu, její provozování, zkrácením lhůty, ve které se mohou domáhat vypořádání majetkového podílu z transformace.

Připoutání se bezpečnostním pásem a povinnost řidiče

Podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 99/1989 Sb. řidič vozidla mj. nesmí podle svých možností připustit, aby přepravované osoby porušily povinnosti pro ně stanovené (připoutat se bezpečnostním pásem a pod.). Samotné upozornění spolujezdce ze strany řidiče na povinnost připoutat se bezpečnostním pásem bez dalšího, není dostatečným splněním této…

Místní poplatky

Rozhodnutí, jimiž byla stanovena povinnost uhradit poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., je možné soudní exekucí vykonat i po třech letech od uplynutí lhůty stanovené k jejímu zaplacení, jelikož tříletá prekluzívní lhůta uvedená v ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb.

Nesprávný úřední postup

Nesprávným úředním postupem může být i nesprávné nakládání s věci, zadrženou orgány státu, dojde-li v důsledku takovéhoto nesprávného nakládání ke škodě na věci.

Námitky ve stavebním řízení

Stavební úřad může odkázat účastníka stavebního řízení na soud jen v případě, kdy účastník uplatní námitku, která přesahuje rozsah pravomoci stavebního úřadu nebo spolupůsobících orgánů státní správy. I o námitkách, které vyplývají z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám a které jsou tedy občanskoprávního charakteru, musí rozhodnout…

Občanské sdružení a obchodní rejstřík

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), b) obch. zák., podle kterého se do obchodního rejstříku zapisují obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby a ust. § 21 odst. 4 obch. zák., podle kterého se do obchodního zákoníku zapisují zahraniční právnické i fyzické osoby jsou ustanoveními kogentními a vymezení okruhu právnických osob zapisovaných do…

Předložení účetních dokladů

Skutečnost, že správce daně je oprávněn požadovat po daňovém subjektu předložení účetních dokladů za určené časové období nevylučuje pravomoc soudu ....

Pokuta v blokovém řízení

Uložení pokuty v blokovém řízení a vydání bloku na pokutu na místě nezaplacenou, nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, představuje akty vydané příslušným správním orgánem, osobou jím pověřenou, popřípadě orgánem určeným zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nebo jiným orgánem, s cílem ....

Rozhodnutí o charakteru stavby

Rozhodnutí otázky, zda jde o rodinný domek či nikoliv, je věcí právního posouzení, které přísluší soudu. Soud také může sám vyřešit otázku, zda určitá místnost je místností obytnou, to v případě ....

Práva a povinnosti oprávněných osob podle zákona o půdě

Právo osoby oprávněné ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o půdě je právem, kterému neodpovídá pouze povinnost původní pasivně legitimované osoby (tedy osoby, jíž byly nemovitosti vydány). Pokud tato osoba svoje nabyté vlastnické právo převede na další osobu, převádí tím zároveň i práva a závazky, které jsou k vlastnictví nemovitosti vázány…

Vypořádání majetkového podílu z transformace

Výše majetkového podílu z transformace se neurčuje dohodou oprávněné a povinné osoby, ale vyplývá ze zákona (§ 17 zákona č. 42/1992 Sb.) a z transformačního projektu [§ 9 odst. 5 písm. g) zákona č. 42/1992 Sb.]. Pokud by měl být založen nárok na výplatu vyšší částky, než odpovídá majetkovému podílu z transformace, oproti výši, stanovené na základě…

Výklad § 8 odst. 4 zákona o půdě

Při interpretaci ustanovení § 8 odst. 4 zákona o půdě soud není vázán ve svém rozhodnutí o tom, kterou z obou forem vypořádání, uvedených v zákoně, použije, ani návrhem žalobce, ani návrhem žalovaného, neboť způsob vypořádání se týká obou stran.

Veřejná listina

Kopii technického průkazu motorového vozidla, nesplňující podmínku náležitého ověření shody kopie s listinou, nelze pokládat za veřejnou listinu; takováto kopie není dostatečně věrohodným důkazem, že existuje listina, o jejíž kopii má jít.

Zákonná lhůta pro ohlášení nabytí majetku obcí ve smyslu zákona č. 172/1991 Sb.

Lhůta stanovená v § 8 zákona č. 172/1991 Sb. je lhůtou pořádkovou a vlastní zápis vlastnického práva do evidence nemovitostí (dnes do katastru nemovitostí), k jehož přechodu na obce došlo ex lege k uvedenému dni, má pouze účinky deklaratorní.

Náklady podle zákona o odpadech

Mezi náklady podle § 8 odst. 2 písm. e/ zákona č. 238/1991 Sb. o odpadech lze zahrnout nejen náklady na svoz uhynulých zvířat z ohniska, ale i náklady na rozvoz kaliferní suroviny do jiných asanačních ústavů.

Oprávnění soudu zkoumat správní akty

Mimo rámec správního soudnictví jsou obecné soudy oprávněny zkoumat správní akty zásadně jen se zřetelem k tomu, zda jde o akty nicotné (nulitní).

Promlčení a zákon o půdě

Nelze přičítat k tíži oprávněných osob, vedoucích jednání s povinnými osobami, že nárok neuplatnily do tří let od uzavření dohody, kterou byla zjištěna výše jejich nároků povinnou osobu. To se týká případů, kdy povinné osoby nárok uznávaly, a jednaly s oprávněnými osobami dále o formě náhrady, jež v době transformace právnických osob, přesunů…