126/2019 0/2019 16.5.2019 ZÁKON ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  126/2019 | Částka:  53/2019
16.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


126


ZÁKON
ze dne 23. dubna 2019,
kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů       Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I


      Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 větě první se slovo ˙správy˙ nahrazuje slovem ˙správy1)˙.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

––––––––––––––––––––


˙1)

Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.˙.


      2.  V § 2 písm. a) se za slova ˙městská část hlavního města Prahy,˙ vkládají slova ˙dobrovolný svazek obcí,˙ a slova ˙nebo městské části hlavního města Prahy˙ se nahrazují slovy ˙ , městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí, státní organizace Správa železniční dopravní cesty˙.

      3.  V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  U dobrovolného svazku obcí mohou finanční kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.˙.

      4.  § 9a včetně nadpisu 
zní:

˙§ 9aPůsobnost dobrovolných svazků obcí


      (1)  Dobrovolné svazky obcí kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky jimi zřízených příspěvkových organizací.

      (2)  Dobrovolné svazky obcí vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.

      (3)  Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.˙.

      5.  V § 22 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Orgán veřejné správy předkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí.˙.

      6.  V § 22 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

      7.  V § 26 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

      ˙(6)  U dobrovolného svazku obcí mohou předběžnou řídicí kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.

      (7)  U obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských části hlavního města Prahy, městských obvodů a části statutárního města může být příkazcem operace člen zastupitelstva.

      (8)  U orgánu veřejné správy, který nemá víc než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy.˙.

      8.  V § 29 odst. 2 písm. d) se za slova ˙statutární orgán˙ vkládají slova ˙státní organizace Správa železniční dopravní cesty nebo˙.

     9.  V § 29 odst. 5 se za slova ˙§ 9 odst. 3 u svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti˙ vkládají slova ˙a dobrovolné svazky obcí podle § 9a odst. 3 u jimi zřízených příspěvkových organizací˙.

     10.  V § 29 odst. 6 větě první se za slova ˙15 000 obyvatel,˙ vkládají slova ˙a dobrovolné svazky obcí˙ a ve větě třetí se slova ˙obce a městské části hlavního města Prahy˙ nahrazují slovy ˙obce, městské části hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí˙.


Čl. II


Účinnost


      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.