NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Sbírka:  263/2018 | Částka:  134/2018
23.11.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


263

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. listopadu 2018,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců


      Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

      Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

      1.  V § 7 odst. 2 se číslo ˙400˙ nahrazuje číslem ˙500˙.

      2.  V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:

      ˙(2)  Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a)
I. 500 až 1 300 Kč,
b)
II. 750 až 2 500 Kč,
c)
III. 1 250 až 5 000 Kč,
d)
IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e)
V. 2 500 až 10 000 Kč.

      (3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.˙.

      3.  Přílohy č. 1 až 5 znějí:
˙Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
      4.  V příloze č. 6 I. skupině bodě 1 se slova ˙ , třísměnného nebo nepřetržitého˙ zrušují.

      5.  V příloze č. 6 I. skupině se doplňuje bod 8, který zní:

˙8.  Provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství.˙.

      6.  V příloze č. 6 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, který zní:

˙1.  Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.˙.

Dosavadní body 1 až 9 se označují jako body 2 až 10.

      7.  V příloze č. 6 ve III. skupině bod 9 zní:

˙9.  Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích

      9.1.  u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení,

      9.2.  v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.˙.

      8.  V příloze č. 6 ve III. skupině se doplňuje bod 10, který zní:

˙10.  Provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu kompetencí státního zastupitelství.˙.

      9.  V příloze č. 6 ve IV. skupině bod 1 zní:

˙1.  Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům, vykonávané zaměstnanci státu

      1.1.  v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu,

      1.2.  ve zpravodajských službách.˙.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

      Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb. a nařízení vlády č. 342/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 5 odst. 1 se číslo ˙400˙ nahrazuje číslem ˙500˙.

      2.  V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

      ˙(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a)
I. 500 až 1 300 Kč,
b)
II. 750 až 2 500 Kč,
c)
III. 1 250 až 5 000 Kč,
d)
IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e)
V. 2 500 až 10 000 Kč.

      (3) Pro služební místo se určí pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení, a to v rámci rozpětí, které je hodnotově nejvyšší. Právo na zvláštní příplatek za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.˙.

      3.  Přílohy č. 2 a 3 znějí:

˙Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.


Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.


      4.  V příloze č. 4 I. skupině bodě 1 se slova ˙ , třísměnném nebo nepřetržitém˙ zrušují.

      5.  V příloze č. 4 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, který zní:

˙1. Služba vykonávaná střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti střídání provozních režimů, jejich náročnosti a obtížnosti spočívající v rozsahu výkonu služby v noční době, v sobotu, v neděli a ve svátek, v míře zátěže na lidský organismus způsobené změnou přirozeného biorytmu a v míře omezení osobního života.˙.

Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Čl. III

      Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V písmenu A 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve sloupci Platová třída se číslo ˙13˙ nahrazuje číslem ˙14˙.

      2.  V písmenu B 1. části dílu 1.01 povolání 1.01.03 ve 13. platové třídě se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

      3.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 7. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova ˙nebo státního zástupce˙.

      4.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 7. platové třídě se v bodě 3 za slova ˙soudního jednání˙ vkládají slova ˙nebo jednání státního zastupitelství˙ a na konci textu bodu se doplňují slova ˙nebo z jednání státního zastupitelství˙.

      5.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 8. platové třídě se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

      6.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 9. platové třídě se doplňují body 5 až 7, které znějí:

˙5. Organizování chodu soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo kanceláře Nejvyššího státního zastupitelství včetně provádění rozhodnutí o nařízení soudních jednání nebo jednání státního zastupitelství a provádění kontroly anonymizace zásadních rozhodnutí.

6.  Samostatné vykonávání úkonů soudu soudním tajemníkem v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.

7.  Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti státního zastupitelství vyhrazených jinak podle zákona státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci v rozsahu stanoveném kancelářským řádem státního zastupitelství.˙.

      7.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 10. platové třídě bod 3 zní:

˙3. Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy.˙.

      8.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 10. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

˙4. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu.˙.

      9.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 11. platové třídě se body 2 a 3 zrušují.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 2.

      10.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 12. platové třídě bod 3 zní:

˙3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.˙.

      11.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě bod 2 zní:

˙2. Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem na rozsah a na náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci práva.˙.

      12.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

˙3. Provádění rozhodovací, náročné expertní a analytické činnosti a jiných úkonů soudu asistentem soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu v rozsahu vymezeném zákonem.˙.

      13.  V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se doplňuje 14. platová třída, která zní:

   ˙14. platová třída

1.  Vykonávání nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s rozhodovací činností a jiných úkonů Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva.

2.  Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.˙.

      14.  V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 ve 12. platové třídě bod 2 zní:

˙2. Tvorba koncepce a koordinace metod sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí nebo veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.˙.

      15.  V písmenu B 2. části dílu 2.16 povolání 2.16.01 9. platové třídě se bod 2 zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:


Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.