NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Sbírka:  87/2019 | Částka:  41/2019
29.3.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


87

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. března 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených
zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody


      Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:

      1.  V § 3 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc
a)
v I. skupině částku ve výši 50 % minimální mzdy za měsíc,
b)
ve II. skupině částku ve výši 70 % minimální mzdy za měsíc,
c)
ve III. skupině částku ve výši 95 % minimální mzdy za měsíc a
d)
ve IV. skupině částku ve výši 120 % minimální mzdy za měsíc.˙.

      2.  V § 4 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Při 100 % plnění normy spotřeby práce činí úkolová složka odměny za hodinu
a)
v I. skupině částku určenou podílem 50 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,
b)
ve II. skupině částku určenou podílem 70 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,
c)
ve III. skupině částku určenou podílem 95 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3 a
d)
ve IV. skupině částku určenou podílem 120 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3.˙.

      3.  V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Hodnota koeficientu určujícího průměrný počet hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce činí
a)
173,92 pro jednosměnný provoz,
b)
168,485 pro dvousměnný provoz a
c)
163,05 pro třísměnný a nepřetržitý provoz.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr spravedlnosti:


JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.