NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. února 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  58/2019 | Částka:  23/2019
26.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


58

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. února 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 34/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 2 písm. f) se slova ˙1. června˙ nahrazují slovy ˙1. března˙ a slova ˙31. května˙ se nahrazují slovy ˙posledního dne měsíce února˙.

      2.  V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova ˙celou dobu závazku˙ nahrazují slovy ˙celé retenční období˙.

      3.  V § 6 odstavec 2 zní:

      ˙(2) Retenčním obdobím je období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace, a které trvá od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.˙.

      4.  V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

      ˙(6) Za způsobilou dojnici pro účely pod- opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) se považuje suchostojná kráva, která má nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů neomezený přístup do výběhu na uvedeném hospodářství podle § 11 odst. 1 písm. a).˙.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

      5.  V § 8 odstavec 2 zní:

      ˙(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po měsíci, za který je hlášení zasíláno, s výjimkou února, kdy hlášení podává nejpozději do 10. března.˙.

      6.  V § 11 odst. 4 se slova ˙§ 6 odst. 3, 4 nebo 5˙ nahrazují slovy ˙§ 6 odst. 3 až 6˙.

      7.  V § 11 odst. 4 se slova ˙do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dota- ce poskytnuta˙ nahrazují slovy ˙do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku po roce, za který má být dotace poskytnuta˙.

      8.  V § 12 odst. 1 písm. c) se slova ˙doby závazku˙ nahrazují slovy ˙retenčního období˙.

      9.  V § 12 odst. 3 se slova ˙celé doby závazku˙ nahrazují slovy ˙celého retenčního období˙.

     10.  V § 16 odst. 1 písm. c) se částka ˙63 EUR˙ nahrazuje částkou ˙42 EUR˙.

     11.  V § 16 odst. 1 písm. d) se částka ˙107 EUR˙ nahrazuje částkou ˙147 EUR˙.

     12.  V § 17 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slovo ˙podopatření˙ vkládají slova ˙pro uvedené hospodářství˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

      2.  Dotace pro rok 2018 v rámci podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy poskytne Státní zemědělský a intervenční fond na celkový počet velkých dobytčích jednotek zjištěných suchostojných krav stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3 až 6 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, evidovaných v ústřední evidenci od 1. června do 30. listopadu 2018 na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace splňující podmínky stanovené nařízením vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a které ukončily březost v období od 1. července do 30. listopadu 2018.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:


Ing. Toman, CSc., v. r.