NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. února 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  59/2019 | Částka:  23/2019
26.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


59

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. února 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb. a nařízení vlády č. 43/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:

      ˙(8)  Za navýšení zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do podopatření podle § 2.˙.

      2.  V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:
˙a)
je žadatel zařazen do příslušného podopatře- ní podle § 3 odst. 5 a do tohoto podopatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení, přičemž v případě

      1.  podopatření podle § 2 písm. d) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 16 odst. 5, nebo

      2.  podopatření podle § 2 písm. g) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 22 odst. 3 písm. c),˙.

      3.  V § 12 odst. 5 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova ˙ , přičemž výměra převládajícího druhu ovoce je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak˙.

      4.  V § 12 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

      ˙(10)  Žadatel může pro účely odstavce 5 písm. j) bodu 2 využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů. V případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 5 písm. j) bodu 2.

      (11)  Žadatel doloží Fondu kopii záznamu o výsledcích rozboru podle
a)
odstavce 5 písm. c) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, a
b)
odstavce 5 písm. e) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.˙.

      5.  V § 15 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:

      ˙(11)  Žadatel může pro účely odstavce 5 písm. d) bodu 2 využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů. V případě dosažení prahové hodnoty škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 5 písm. d) bodu 2.

      (12)  Žadatel doloží Fondu kopii
a)
záznamu o výsledcích rozboru podle

      1.  odstavce 5 písm. b) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, a

      2.  odstavce 6 písm. f), odstavce 7 písm. f) nebo odstavce 8 písm. e) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, a
b)
evidenční karty dílu půdního bloku podle odstavce 5 písm. c) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.˙.

      6.  V § 19 odstavec 12 zní:

      ˙(12)  Odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy, popřípadě stanovení dřívějšího termínu seče nebo pastvy, podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) nebo h), odstavce 4 písm. a) ne- bo h), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 11 písm. a) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.˙.

      7.  V § 19 se doplňují odstavce 13 až 16, které znějí:

      ˙(13)  Snížení limitu přívodu dusíku pastvou podle odstavce 11 písm. b) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.

      (14)  Souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody doručí žadatel Fondu nejpozději v den, kdy
a)
měla být seč nebo pastva provedena, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstav-ce 12 s odložením nebo vynecháním jedné ze sečí nebo pastvy,
b)
hodlá seč nebo pastvu provést, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstav-ce 12 se stanovením dřívějšího termínu seče nebo pastvy, nebo
c)
měla být splněna podmínka minimálního přívodu dusíku pastvou, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 13.

      (15)  Předloží-li žadatel souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody po dni uvedeném v odstavci 14, Fond k takovému předložení nepřihlédne.

      (16)  O skončení pastvy podle odstavce 2 písm. c), odstavce 9 písm. f), odstavce 10 písm. f) nebo odstavce 11 písm. c) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.˙.

      8.  V § 20 se doplňuje odstavec 9, který zní:

      ˙(9)  O skončení pastvy podle odstavce 8 písm. d) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.˙.

      9.  V § 21 odst. 5 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova ˙ , přičemž na části příslušného dílu půdního bloku, na které není vytvořen biopás, může pěstovat plodinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěstována samostatně nebo jako hlavní plodina s podsevem˙.

     10.  V § 21 odst. 5 písm. c) se číslo ˙20˙ nahrazuje číslem ˙40˙.

     11.  V § 21 odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova ˙ , přičemž oddělení biopásů prolukou kratší než 50 m není považováno za nesplnění podmínky˙.

      12.  V § 22a se doplňuje odstavec 7, který zní:

      ˙(7)  O skončení pastvy podle odstavce 6 písm. d) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.˙.

      13.  V § 25 se doplňuje odstavec 7, který zní:

      ˙(7)  Nesplnění podmínek provádění jednotlivého podopatření nebo titulu podle § 2 se vždy posuzuje ve vztahu k příslušnému závazku podle § 3.˙.

      14.  V § 26 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

      ˙(3)  Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 11, přičemž žadatel doklady podle

      1.  § 12 odst. 5 písm. c) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, nebo

      2.  § 12 odst. 5 písm. e) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, nebo
b)
podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 1 nebo § 15 odst. 12 písm. b), přičemž žadatel doklady podle

      1.  § 15 odst. 5 písm. b) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, nebo

      2.  § 15 odst. 5 písm. c) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.

      (4)  Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 2, přičemž žadatel doklady podle § 15 odst. 6 písm. f), § 15 odst. 7 písm. f) nebo § 15 odst. 8 písm. e) předloží v období od 1. do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.˙.

      15.  V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. b), přičemž žadatel doklady podle § 15 odst. 5 písm. c) nepředložil do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.˙.

      16.  V § 33 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

      ˙(8)  Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 11 a nepředložení dokladů podle

      1.  § 12 odst. 5 písm. c) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, nebo

      2.  § 12 odst. 5 písm. e) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, nebo
b)
podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 1 a nepředložení dokladů podle v § 15 odst. 5 písm. b) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden,
  dotace se v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.

      (9)  Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 2 a nepředložení dokladů podle § 15 odst. 6 písm. f), § 15 odst. 7 písm. f) nebo § 15 odst. 8 písm. e) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto závazku.˙.

      17.  V příloze č. 1 části A. II. bodě 3 se za text ˙§ 46˙ vkládá text ˙odst. 1˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Na řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení § 19 odst. 16, § 20 odst. 9 a § 22a odst. 7 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, která se použijí již na řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:


Ing. Toman, CSc., v. r.