NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. července 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Sbírka:  184/2018 | Částka:  90/2018
23.8.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


184

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. července 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb.,
o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data


      Vláda nařizuje podle § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, se mění takto:

      1.  V příloze se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:

˙1.  Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

 2.  Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů˙.

Dosavadní body 1 až 11 se označují jako body 3 až 13.

      2.  V příloze se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

˙4.  Obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění k činnosti obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací˙.

Dosavadní body 4 až 13 se označují jako body 5 až 14.

      3.  V příloze se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

˙7.  Informace obsažené v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů˙.

Dosavadní body 7 až 14 se označují jako bo- dy 8 až 15.

      4.  V příloze bodě 9 se slova ˙o zaměstnanosti,˙ zrušují.

      5.  V příloze se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:

˙10.  Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou data narození ředitele školy nebo školského zařízení˙.

Dosavadní body 10 až 15 se označují jako bo- dy 11 až 16.

      6.  V příloze se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

˙12.  Informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský předpis s omezením, informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením a informace o vyhrazených léčivých přípravcích obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dokumentů do této evidence vkládaných˙.

Dosavadní body 12 až 16 se označují jako bo- dy 13 až 17.

      7.  V příloze se za bod 13 vkládají nové bo- dy 14 až 18, které znějí:

˙14.  Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

15.  Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

16.  Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

17.  Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů

18.  Jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u fyzické osoby a obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u právnické osoby obsažené v registru směnárníků podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací˙.

Dosavadní body 14 až 17 se označují jako body 19 až 22.

      8.  V příloze se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:

˙21.  Informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů˙.

Dosavadní body 21 a 22 se označují jako bo- dy 22 a 23.

      9.  V příloze se na konci bodu 23 doplňují slo- va ˙ , ve znění pozdějších předpisů˙.

      10.  V příloze se doplňuje bod 24, který zní:

˙24.  Informace bez jejich předchozích změn obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru vedeném podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, a to

a)  jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u fyzické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,

b)  obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u právnické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,

c)  jméno, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické nebo právnické osoby zahraničního zprostředkovatele˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:


Hamáček v. r.