NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Sbírka:  4/2012 | Částka:  1/2012
5.1.2012

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

4

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek,
přípravků je obsahujících a jedů


      Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 se pod položku ˙Aziridin; ethylenimin˙ vkládá nový řádek, který zní:
˙

Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol41083-11-8255-209-1050-019-00-3


˙.

      2.  V příloze č. 1 položce ˙Bromoxynil (ISO) a jeho soli; 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril˙ se slo-va ˙a jeho soli˙ zrušují.

      3.  V příloze č. 1 se pod položku ˙Bromoxynil (ISO); 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril˙ vkládá nový řádek, který zní:

˙

Bromoxynil (ISO) a jeho soli----608-065-00-2


˙.

      4.  V příloze č. 1 se pod položku ˙Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát˙ vkládá nový řádek, který zní:˙

Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát flegmatizovaný693-21-0211-745-8603-033-01-1


˙.

      5.  V příloze č. 1 položce ˙Formetanat; 3-[(dimethylaminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát˙ se za slovo ˙Formetanat˙ vkládá text ˙(ISO)˙.

      6.  V příloze č. 1 položce ˙Fosthietan; diethyl-N- -(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát˙ se za slovo ˙Fosthietan˙ vkládá text ˙(ISO)˙.


      7.  V příloze č. 1 položce ˙Guazatin; 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin˙ se za slovo ˙Guazatin˙ vkládá text ˙(ISO)˙.

      8.  V příloze č. 1 se pod položku ˙Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin˙ vkládá nový řádek, který zní:˙

Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin108173-90-6--612-087-00-8


˙.
      9.  V příloze č. 1 položce ˙Mipafox; fluorid kyseliny N,N˙-diisopropylfosforodiamidové˙ se za slovo ˙Mipafox˙ vkládá text ˙(ISO)˙.

      10.  V příloze č. 1 položce ˙Oxamyl; {[2-dimethyl-amino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethiliden]iminyl}-N-me-thylkarbamát˙ se za slovo ˙Oxamyl˙ vkládá text ˙(ISO)˙.

      11.  V příloze č. 1 položce ˙Parakvat-dimethylsulfát; 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridin-1,1'-diium-bis(methyl-sul-fát)˙ se ve sloupci ˙číslo ES˙ číslo ˙217-196-3˙ nahrazuje číslem ˙218-196-3˙.

      12.  V příloze č. 1 položce ˙Skopolamin; (6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1] oktan-3-yl)- -2-fenyl-3-hydroxypropanoát˙ se za slovo ˙Skopolamin;˙ vkládá slovo ˙hyoscin;˙.

      13.  V příloze č. 1 položce ˙Thiofanox; 3,3-dime- thyl-1-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarba-moyl) oxim˙ se za slovo ˙Thiofanox˙ vkládá text ˙(ISO)˙.

      14.  V příloze č. 1 se řádek s položkou ˙Tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tri-cyklohexyl-stannyl)-1H-1,2,4-triazol; azocyklotin˙ zrušuje.

      15.  V nadpisu přílohy č. 2 se za slovem ˙obsahujících˙ slovo ˙a˙ zrušuje.

      16.  V příloze č. 2 položce ˙DOB, Brolamfetamine˙ text ve sloupci ˙množství větší než malé˙ zní: ˙více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku˙.

      17.  V příloze č. 2 položce ˙DOB, Brolamfetamine˙ ve sloupci ˙nejmenší množství účinné psychotropní látky, jež musí obsahovat látka, označená jako droga, aby bylo její zkoumané množství považováno za větší než malé˙ se číslo ˙0,015˙ nahrazuje čís- lem ˙0,01˙.

      18.  V příloze č. 2 položce ˙Meskalin˙ ve sloupci ˙účinná psychotropní látka˙ se slova ˙200g čerstvé organické hmoty nebo˙ zrušují.

      19.  V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:Čl. II


Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


RNDr. Nečas v. r.

Ministr spravedlnosti:


JUDr. Pospíšil v. r.