NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. února 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Sbírka:  57/2019 | Částka:  23/2019
26.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


57

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. února 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními


      Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Čl. I

      Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 29/2018 Sb. a nařízení vlády 43/ /2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

      ˙(7)  Za navýšení zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření podle § 2 odst. 6.˙.

      2.  V § 6 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 3 slovo ˙nebo˙ zrušuje.

      3.  V § 6 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se bod 5, který zní:

      ˙5.  je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci a pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let před 15. květnem příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci.˙.

      4.  V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

      ˙(6)  O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.˙.

      5.  V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.˙.

      6.  V § 15 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k).

      7.  V § 15 odst. 2 písm. k) se slova ˙písmene k)˙ nahrazují slovy ˙písmene j)˙ a slova ˙písmene l)˙ se nahrazují slovy ˙tohoto písmene˙.

      8.  V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

      ˙(6)  Pro účely odstavce 2 písm. j) bodu 2 může žadatel využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů; v případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 2 písm. j) bodu 2.˙.

      9.  V § 21 odst. 3 se text ˙písm. h)˙ nahrazuje textem ˙písm. g)˙.

      10.  V § 22 odst. 5 a v § 25 odst. 9 se text ˙§ 13 písm. a)˙ nahrazuje textem ˙§ 13 odst. 1 písm. a)˙.

      11.  V § 22 odst. 7 se text ˙písm. g)˙ nahrazuje textem ˙písm. f)˙.

      12.  V § 23 odst. 6 se text ˙§ 13 písm. b)˙ nahrazuje textem ˙§ 13 odst. 1 písm. b)˙.

      13.  V § 23 odst. 9 se slova ˙písm. d), f), k) nebo l)˙ nahrazují slovy ˙písm. c), e), j) nebo k)˙ a slova ˙písm. k) nebo l)˙ se nahrazují slovy ˙písm. j) nebo k)˙.

      14.  V § 24 odst. 7 se slova ˙písm. e) nebo i)˙ nahrazují slovy ˙písm. d) nebo h)˙.

      15.  V § 25 odst. 11 se text ˙písm. j)˙ nahrazuje textem ˙písm. i)˙.

      16.  V § 25 odst. 15 písm. a) se slova ˙písm. b) nebo c)˙ nahrazují slovy ˙písm. a) nebo b)˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018 podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou § 11 odst. 6 a § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, které se použijí již na řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2018.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. III

      V § 4 nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, se na konci textu odstavce 4 doplňují slova ˙ , nebo kterému byla přiznána platba podle tohoto nařízení˙.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:


Ing. Toman, CSc., v. r.