Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Sbírka:  44/1999 | Částka:  17/1999
5.3.1999

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

44

Sdělení

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. ledna 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 19. května 1998. Tímto dnem pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o ochraně ovzduší před znečištěním ze dne 24. září 1974, vyhlášená pod č. 80/1975 Sb., a Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky, vládou Německé demokratické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ze dne 1. července 1989.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí


Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany”)

- vedeny ustanoveními Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci ze dne 6. října 1991,

- uznávajíce potřebu realizovat závěry obsažené v dokumentech z Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992,

- přesvědčeny, že úzká spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, jež má za cíl zlepšení kvality životního prostředí a je realizována na zásadách rovnosti a vzájemnosti, je oboustranně výhodná a přispívá k posílení dobrých sousedských vztahů,

se dohodly na následujícím:


Článek 1

1. Smluvní strany budou úzce spolupracovat v oblasti ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů. Budou vytvářet podmínky pro trvalé zlepšování kvality životního prostředí, zejména ovzduší, vod, půdy, lesů, flóry a fauny.

2. Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost udržování a zlepšování kvality životního prostředí v pohraničním pásmu. Společně určí oblasti s vysokým stupněm ohrožení nebo o zvláštní přírodní hodnotě a dohodnou opatření směřující ke zvláštní ochraně životního prostředí v těchto oblastech.

3. Smluvní strany budou zpracovávat a uskutečňovat společné programy, vyměňovat si informace o stavu životního prostředí, zdrojích a úrovni znečišťování, ekologických programech, právních předpisech, výsledcích vědeckých výzkumů a použitých nových technikách a technologiích šetřících životní prostředí.


Článek 2

1. Oblastmi spolupráce budou především:

a) ochrana ovzduší,

b) ochrana povrchových a podzemních vod,

c) ochrana přírody a krajiny,

d) ochrana lesů,

e) ochrana půdy,

f) ochrana nerostných zdrojů,

g) zdokonalování systému nakládání s odpady s cílem snižovat zátěž životního prostředí,

h) hodnocení vlivů na životní prostředí zejména přesahujících státní hranice,

i) monitorování stavu životního prostředí,

j) hodnocení ekologických rizik v oblastech chemického, biologického a fyzikálního znečištění,

k) součinnost kontrolních služeb ochrany životního prostředí,

l) ekologická výchova a vzdělávání,

m) společné česko-polské biosférické rezervace.

2. Spolupráce se bude uskutečňovat zejména formou setkání expertů, konzultací, společných výzkumů a vědeckých prací, výměny vědců a expertů, vědeckých akcí, výstav a školení.


Článek 3

1. Smluvní strany budou spolupracovat při prevenci, zmenšování a odstraňování znečištění přecházejícího státní hranice v takovém rozsahu, aby nemělo škodlivé účinky na životní prostředí na území státu druhé smluvní strany.

2. Každá ze smluvních stran bude postupně na území svého státu provádět opatření směřující k prevenci, zmenšování a odstraňování znečištění tak, jak je uvedeno v odstavci 1.


Článek 4

Smluvní strany budou spolupracovat při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti ochrany životního prostředí, jimiž jsou obě smluvní strany vázány.


Článek 5

1. Smluvní strany se budou informovat o případech mimořádného znečištění životního prostředí, pokud budou existovat opodstatněné obavy, že toto znečištění může mít škodlivé účinky na životní prostředí na území státu druhé smluvní strany.

2. Smluvní strana státu, na jehož území došlo k mimořádnému znečištění životního prostředí, se zavazuje neprodleně zavést účinná opatření k odstranění příčin tohoto znečištění a informovat o nich druhou smluvní stranu.

3. Smluvní strany budou používat účinné varovné a informační systémy, které budou s příslušným předstihem signalizovat nebezpečí vzniku mimořádného znečištění životního prostředí.

4. Smluvní strany za účelem předcházení případů mimořádného znečištění životního prostředí nebo omezení jejich škodlivých následků dohodnou společné programy opatření.


Článek 6

Smluvní strany podpoří vytváření a rozvíjení kontaktů a spolupráci mezi orgány státní správy, samosprávy a též organizacemi, které působí v oblasti ochrany životního prostředí.


Článek 7

1. Smluvní strany jmenují k provádění této dohody česko-polskou Smíšenou komisi pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí (dále jen „Komise”).

2. Spolupředsedy Komise budou z české strany ministr životního prostředí, z polské strany ministr ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví.

3. Komise bude pracovat na základě jednacího řádu, který bude přijat na jejím prvním zasedání.

4. K úkolům Komise bude především patřit určování směrů a cílů spolupráce, jmenování pracovních skupin k jejich realizaci, projednávání výsledků spolupráce a přijímání příslušných rozhodnutí.

5. Zasedání Komise se budou konat nejméně jednou ročně, střídavě v obou státech.


Článek 8

Po písemném souhlasu druhé smluvní strany může každá ze smluvních stran předat třetí straně výsledky vzájemné spolupráce, které jsou předmětem této dohody.


Článek 9

Smluvní strany nesou všechny své náklady vyplývající z plnění této dohody, pokud není v jednotlivých případech stanoveno jinak.


Článek 10

Spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny diplomatickou cestou.


Článek 11

Tato dohoda se nedotýká práv a závazků smluvních stran vyplývajících z jiných jimi uzavřených mezinárodních smluv.


Článek 12

Tato dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty o tomto schválení.


Článek 13

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti ve vztahu mezi smluvními stranami Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o ochraně ovzduší před znečištěním ze dne 24. září 1974 a Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky, vládou Německé demokratické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ze dne 1. července 1989.


Článek 14

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět nejpozději šest měsíců před uplynutím probíhajícího kalendářního roku, přičemž platnost Dohody skončí 31. prosince tohoto roku.

Dáno v Praze dne 15. ledna 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za vládu České republiky:
Ing. Jiří Skalický, CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Za vládu Polské republiky:
Dr. Jan Szyszko v. r.
ministr životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví