Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 15. srpna 1997 o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření

Sbírka:  215/1997 | Částka:  75/1997
31.12.1997

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

215

VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ze dne 15. srpna 1997
o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření      


      Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení bodu A.I.1. přílohy zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen ,,zákon"):

Předmět úpravy

§ 1

      Vyhláška stanoví kritéria rozhodná pro posouzení vhodnosti vybírané lokality při umísťování jaderných zařízení a pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření1) (dále jen ,,umísťování") z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany .

§ 2

      Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)
užší lokalitou území do vzdálenosti 3 km od hranice pozemku navrženého pro umísťování,
b)
lokalitou území do vzdálenosti 20 km od hranice pozemku navrženého pro umísťování.

§ 3

Druhy kritérií

      (1)  Vylučující kritéria jednoznačně znemožňují využití území pro umísťování.

      (2)  Podmiňující kritéria umožňují využít území či pozemku pro umísťování za předpokladu, že je možné nebo dostupné technické vyřešení nepříznivých územních podmínek.

§ 4

Vylučující kritéria

      Vylučujícím kritériem je:
a)
předpokládané překročení stanovených průměrných ročních efektivních dávek ozáření jednot-livců1) z kritické skupiny obyvatel nacházejících se v lokalitě odpovídající předpokládanému umís-ťování během provozu jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření (dále jen ,,zařízení nebo pracoviště"),
b)
nerealizovatelnost včasného zavedení a úplného uskutečnění všech neodkladných opatření pro ochranu obyvatelstva1) za podmínek radiační havárie zařízení nebo pracoviště, zejména vzhledem k rozložení obyvatelstva a přítomnosti sídelních útvarů nacházejících se v lokalitě odpovídající předpokládanému umístění,
c)
výskyt krasových jevů v rozsahu ohrožujícím stabilitu horninového masivu v podloží a nadloží pozemků či území vybraných pro umísťování,
d)
projevy postvulkanické činnosti, jako jsou výrony plynů, termálních, minerálních a mineralizovaných vod, zjištěné na pozemcích či území předpokládaného umísťování a v jejich užších lokalitách,
e)
dosažení nebo překročení hodnoty intenzity maximálního výpočtového zemětřesení 8 o MSK-64 (stupnice Medveděv-Sponheuer-Kárník na zhodnocení makroseizmických účinků zemětřesení) na pozemcích předpokládaného umísťování,
f)
výskyt zón pohybově a seizmicky aktivních zlomů se současnými deformacemi povrchu území a možností vzniku doprovodných zlomů, zjištěný geologickým průzkumem2) na pozemku předpokládaném pro umísťování,
g)
výskyt geodynamických jevů, kterými jsou sesuvy, kerné sesuvy, plastické vytlačování podloží a ztekucení zemin, které ohrožují stabilitu horninového masivu na vybraném pozemku pro umís-ťování,
h)
výskyt současných nebo předpokládaných deformací povrchu území vybraných pro umísťování a jejich užších lokalit v důsledku těžby plynu, ropy, vody nebo hlubinného dobývání nerostů, aplikace technologií rozpouštění (loužení) nerostů a jejich čerpání, které mohou ohrozit stabilitu horninového masivu v podloží, případně i nadloží stavby,
i)
výskyt tektonické aktivity v užší lokalitě, která v době provozu zařízení nebo pracoviště prokazatelně povede ke změně náklonu současného povrchu pozemků vybraných pro umísťování v rozsahu přesahujícím stanovené technologické požadavky,
j)
existence významných zásob podzemních vod3) či minerálních vod4) v užších lokalitách, ve kterých by stavbou nebo provozem díla došlo z hlediska radiačního vlivu k trvalým znehodnocujícím změnám vody,
k)
únosnost základových půd na pozemcích vybraných pro umísťování nižší než 0,2 MPa a se základovými půdami prosedavými, silně bobtnavými nebo s podílem organické příměsi větším než 3 %, o mocnosti vrstvy neumožňující jejich odstranění nebo záměnu,5)
l)
výskyt geologických podmínek vybraného území pro umísťování, jako jsou zvodnělé zeminy nesoudržné nebo měkké soudržné zeminy, předurčujícími tím 3. stupeň ražnosti tunelové stavby,6)
m)
v prostoru podzemních děl nemožnost překrytí hlavní části podzemní stavby horninovým masivem o mocnosti větší než třínásobek největší šířky podzemního díla, minimálně 30 m,
n)
výskyt staré důlní činnosti v užších lokalitách, kde hrozí důsledky poddolování, průvaly důlních vod a bořivé účinky velkých důlních event. horských otřesů,
o)
výskyt těžby surovin v užších lokalitách, která by měla nepříznivé dopady na výstavbu a provoz zařízení nebo pracoviště,
p)
zasahování pozemků vybraných pro umísťování do zátopových území vodotečí, zaplavovaných při Q1007) a do území, která mohou být zaplavena v důsledku havárií vodních nádrží,
q)
zasahování pozemků vybraných pro umísťování do ochranných pásem dálnic8) a železnic.9)

§ 5

Podmiňující kritéria

      Podmiňující kritéria jsou:
a)
ostatní krasové jevy, které nejsou uvedeny v § 4 písm. c) této vyhlášky a aktivní geodynamické jevy v lokalitách vybraných pro
umísťování,
b)
nepříznivé vlastnosti základových půd, okolních zemin a hornin na pozemcích vybraných pro umísťování,
c)
dosažení hodnoty intenzity maximálního výpočtového zemětřesení v mezích 7 o až 8 o MSK-64,
d)
výskyt hydrogeologických podmínek na stavebních pozemcích, které znesnadňují sledovat a předvídat chování podzemních vod,
e)
výskyt agresivních podzemních vod s možným stykem s konstrukcemi staveb na pozemcích vybraných pro umísťování,
f)
výskyt dobře propustných zemin a hladiny podzemní vody v hloubce menší než 2 m pod uvažovanou úrovní hrubé úpravy terénu pozemků vybraných pro umísťování,
g)
vysoká průlinová nebo puklinová propustnost hornin zjištěná geotechnickým průzkumem podzemních děl,7)
h)
výskyt geologických podmínek předurčujících 2. stupeň ražnosti tunelové stavby9) podzemních děl,
i)
výskyt mimořádně nepříznivých podmínek pro rozptyl výpustí do atmosféry daných zejména morfologií užších lokalit,
j)
výskyt souvisle zalesněných oblastí v lokalitách vybraných pro umísťování, kde by případný požár lesních porostů představoval ohrožení zařízení nebo pracoviště, případně ohrožení jejich provozu nebo jejich pracovníků,
k)
výskyt průmyslové výroby, energetických zdrojů, silniční, železniční a vodní dopravy a skladování nebezpečných látek v užších lokalitách, které by mohly za nepříznivých okolností ohrozit zařízení nebo pracoviště, jejich provoz nebo jejich pracovníky,

l)
zasahování tras a ochranných pásem plynovodů, ropovodů, produktovodů a lokalit podzemních zásobníků dopravovaných surovin do pozemků vybraných pro umísťování,

m)
výskyt objektů rozhlasových a televizních vysílačů a jejich ochranných pásem na pozemcích pro
umísťování,
n)
zasahování ochranných pásem letišť,10) zejména jejich vzletových a přistávacích prostorů a objektů pozemních leteckých zařízení, do užších lokalit,
q)
možnost pádu letadla s účinky převyšujícími odolnost stavby se zařízením nebo pracovištěm, s pravděpodobností větší než 10-7 rok-1.

§ 6

Požadavky na dokumentaci

      Průkazem o vhodnosti výběru území pro umísťování zařízení nebo pracoviště z hlediska kritérií uvedených v § 4 a 5 této vyhlášky jsou prokazatelně doložené výsledky a rozbory cílených šetření a průzkumů provedených v daném území, případně získané z archivovaných podkladů, údajů a informací o šetřeních a průzkumech uskutečněných v minulosti, pokud takovéto podklady v průběhu času prokazatelně neztratily svou hodnotu.

§ 7

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

––––––––––––––––––––
1)
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.
2)
§ 2 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 2 zákona č. 138/1973 Sb., vodách (vodní zákon).
4)
§ 47 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
5)
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy.
6)
ÚN 73 7010 Tunely a jiné podzemní stavby.
7)
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod, 1990.
8)
§ 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
9)
§ 8 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
10)
§ 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.