VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  203/2011 | Částka:  72/2011
15.7.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

203

VYHLÁŠKA
ze dne 1. července 2011,
kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb.,
o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb. a vyhlášky č. 72/2007 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 1 se slova ˙nebo s přesností na padesátihaléře˙ zrušují a slova ˙a ostatní tabák množství takového˙ se nahrazují slovem ˙množství˙.

      2.  V § 2 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na určenou část balení, která je uzpůsobena k otevírání, a to tak, aby nebylo možné bez viditelného poškození tabákové nálepky balení otevřít. Balení může mít pouze jednu část uzpůsobenou k otevírání.˙.

      3.  V § 2 se odstavce 4 a 5 zrušují.

      4.  V nadpisu i textu § 3 se slova ˙zaměstnance, který pracuje v celním úřadu,˙ nahrazují slovy ˙úřední osoby celního úřadu˙ a za slova ˙výrobce,˙ se vkládají slova ˙oprávněného příjemce,˙.

      5.  V nadpisu i textu § 4 se slova ˙zaměstnance, který pracuje v celním ředitelství, pověřeného˙ nahrazují slovy ˙úřední osoby celního ředitelství pověřené˙ a v textu § 4 se za slovo ˙podle˙ vkládají slova ˙§ 118 odst. 6 a˙.

      6.  V § 5 odst. 1 se slova ˙ , tabáku ke kouření a ostatního tabáku˙ nahrazují slovy ˙a tabáku ke kouření˙.

      7.  V § 9 se slova ˙zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním úřadu a˙ nahrazují slovy ˙úřední osoby pověřeného celního úřadu, která˙.

      8.  § 9a se včetně nadpisu zrušuje.

      9.  V nadpisu přílohy č. 1 se slova ˙zaměstnance, který pracuje v celním úřadu,˙ nahrazují slovy ˙úřední osoby celního úřadu˙.

      10.  V příloze č. 1 se slovo ˙zaměstnanec˙ nahrazuje slovy ˙úřední osoba celního úřadu˙.

      11.  V nadpisu přílohy č. 2 se slova ˙zaměstnance, který pracuje v celním ředitelství, pověřeného˙ nahrazují slovy ˙úřední osoby celního ředitelství pověřené˙.

      12.  V příloze č. 2 se za slovo ˙Podle˙ vkládají slova ˙§ 118 odst. 6 a˙, za slovo ˙pověřen(a)˙ se vkládají slova ˙úřední osoba˙ a slova ˙Státní tiskárna cenin˙ se zrušují.

      13.  V příloze č. 3 písm. c) se slova ˙a ostatní tabák˙ a slova ˙a ostatního tabáku˙ zrušují.

      14.  V příloze č. 4 bodě 1 se slova ˙zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním˙ nahrazují slovy ˙úřední osoby pověřeného celního˙.

      15.  V příloze č. 4 bodě 1 písm. c) se slova ˙a ostatní tabák˙ zrušují.

      16.  Přílohy č. 6 a 7 se včetně nadpisů zrušují.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.
Ministr:


Ing. Kalousek v. r.