VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2012 o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  158/2012 | Částka:  56/2012
25.5.2012

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

158

VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2012
o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Jestřebské slatiny (dále jen ˙národní přírodní památka˙).

      (2)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálních územích Jestřebí u České Lípy a Doksy u Máchova jezera. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (3)  Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálních územích Jestřebí u České Lípy a Doksy u Máchova jezera. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

      Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
a)
slatinné a přechodové rašeliniště v nivě Robečského potoka s četnými vodními plochami s mokřadními a lučními společenstvy vzácných mokřadních makrofyt, zejména vápnitých slatinišť svazu Caricion davallianae, nevápnitých mechových slatinišť, vegetace vysokých ostřic, rákosin eutrofních stojatých vod, makrofytní vegetace vodních toků, vlhkých pcháčových luk, vlhkých tužebníkových lad, střídavě vlhkých bezkolencových luk, aluviálních psárkových luk, mezofilních ovsíkových luk a kostřavových trávníků písčin,
b)
přirozené lesní porosty tvořené zejména společenstvy mokřadních vrbin, mokřadních olšin, rašelinných brusnicových borů, boreokontinentálních borů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin,
c)
vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů hlízovce Loeselova (Liparis loeselii), popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), prstnatce českého (Dactylorhiza bohemica), tučnice české (Pinguicula bohemica), prstnatce plamatého (Dactylorhiza maculata), kohátky kalíškaté (Tofieldia calyculata), bahničky chudokvěté (Eleocharis quinqueflora), ostřice dvoudomé (Carex dioica), vrby plazivé (Salix repens s.str.) a vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum), včetně jejich biotopů,
d)
vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a zmije obecné (Vipera berus), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a)
povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c)
vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
d)
hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky, nebo
e)
rozdělávat ohně.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
Ministr:


Mgr. Chalupa v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2012 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.