VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2016 o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Sbírka:  168/2016 | Částka:  65/2016
31.5.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


168

VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2016
o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
a náležitostech profilu zadavatele


      Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 212 odst. 9, § 214 odst. 4 a § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a)
formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ˙zákon˙), pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
b)
způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných údajů,
c)
podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,
d)
postup při úpravách údajů ve formulářích,
e)
přístup k uveřejněným formulářům,
f)
způsob doručování formulářů,
g)
postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění provozovatele Věstníku veřejných zakázek,
h)
přístup k uveřejněným informacím na profilu zadavatele,
i)
strukturu údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele,
j)
postup při změně profilu zadavatele a
k)
strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku.

§ 2

Podmínky přístupu k uveřejněným formulářům

      (1)  Provozovatel Věstníku veřejných zakázek (dále jen ˙provozovatel˙) na základě požadavku zadavatele odešle formulář uvedený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) do Úředního věstníku Evropské unie, a to do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání zadavatelem. Provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných zakázek do 3 pracovních dnů od doručení potvrzení o přijetí formuláře k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

      (2)  Pokud zadavatel nepožádal o odeslání formuláře do Úředního věstníku Evropské unie, provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných zakázek do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání zadavatelem.

      (3)  Formulář doručený v souladu s § 3 je uveřejňován ve Věstníku veřejných zakázek způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

      (4)  Uveřejněný formulář a jeho úprava podle § 5 je bezplatně veřejně přístupný po dobu nejmé-ně 5 let od jeho uveřejnění.

§ 3

Podmínky přijetí formuláře k uveřejnění

      (1)  Formulář se doručuje
a)
prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře ve Věstníku veřejných zakázek,
b)
prostřednictvím dálkového přístupu s využitím xml datového rozhraní mezi informačním systémem a Věstníkem veřejných zakázek, nebo
c)
jinými elektronickými prostředky na elektronickou adresu podatelny provozovatele.

      (2)  Přípustným formátem datové zprávy obsahující formulář doručovaný provozovateli prostřednictvím elektronických prostředků podle odstavce 1 písm. c) je formát xml (Extensible Markup Language Document).

      (3)  Formulář doručovaný podle odstavce 1 musí odpovídat pravidlům stanoveným v provozním řádu provozovatele zveřejněném na internetových stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

      (4)  Formulář nebude přijat k uveřejnění bez vyplnění žádosti podle podmínek stanovených v provozním řádu provozovatele zveřejněném na internetových stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

      (5)  Pokud byl první formulář týkající se zadávacího řízení uveřejněn pouze ve Věstníku veřejných zakázek, provozovatel přijme k uveřejnění další formulář týkající se tohoto zadávacího řízení, pouze pokud je v něm uvedeno, že má být uveřejněn pouze ve Věstníku veřejných zakázek. Pokud byl první formulář týkající se zadávacího řízení uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, provozovatel přijme k uveřejnění další formulář týkající se tohoto zadávacího řízení, pouze pokud je v něm uvedeno, že má být uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

§ 4

Vady ve formulářích

      (1)  Pokud formulář doručený provozovateli nesplňuje podmínky uvedené v § 212 odst. 3 zákona, provozovatel odešle zadavateli do 1 pracovního dne ode dne, kdy mu byl formulář doručen, vyrozumění, že formulář není považován za odeslaný a nebude přijat k uveřejnění, včetně náležitého odůvodnění této skutečnosti. Zároveň provozovatel vyzve zadavatele k odstranění vad formuláře.

      (2)  V případě, že je zjištěna vada plnění provozovatele, provozovatel odešle zadavateli do 1 pracovního dne ode dne, kdy byla zjištěna nebo nahlášena vada, vyrozumění, které bude obsahovat návrh nápravného opatření k odstranění vady. Provozovatel zajistí neprodleně po písemném souhlasu zadavatele s navrženým nápravným opatřením odstranění vady na vlastní náklady.

§ 5

Úprava údajů v uveřejněném formuláři

      (1)  Zadavatel, který požaduje provedení změn k již uveřejněnému formuláři uvedenému v § 7 až 15 (dále jen ˙původní formulář˙), postupuje tak, že v případě uveřejnění původního formuláře
a)
ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie vyplní standardní formulář 14 ˙Oprava˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1), ve kterém v souladu s pravidly podle § 3 odst. 3 doplní jednoznačný odkaz na původní formulář a uvede veškeré informace o změnách oproti původnímu formuláři,
b)
pouze ve Věstníku veřejných zakázek vyplní národní formulář CZ 04 ˙Oprava národního formuláře˙ uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce, ve kterém v souladu s pravidly podle § 3 odst. 3 doplní jednoznačný odkaz na původní formulář a uvede veškeré informace o změnách oproti původnímu formuláři,
c)
k veřejným zakázkám v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 13 znovu vyplní příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit; v případě uveřejnění opravného formuláře zajistí provozovatel zneplatnění původního formuláře a tuto skutečnost viditelně vyznačí na původním formuláři.

      (2)  V případě uveřejnění formuláře ˙Oprava˙ nebo ˙Oprava národního formuláře˙ podle odstavce 1 provozovatel zajistí, aby tato skutečnost byla zřejmá ve vazbě na původní formulář.

§ 6

Způsob vyplnění formuláře v případě rámcové dohody a dynamického nákupního systému

      (1)  V případě souhrnného oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 písm. b) zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 písm. b) zákona postupuje zadavatel tak, že oddíl formuláře označený ˙Zadání zakázky˙ vyplní vždy souhrnně ve vztahu k dodavateli, kterému byly v daném období zadány zakázky se stejným předmětem.

      (2)  Pokud byla uzavřena rámcová dohoda nebo zaveden dynamický nákupní systém na základě zadávacího řízení v nadlimitním režimu, zadavatel použije pro oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona příslušný formulář upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

      (3)  Pokud byla uzavřena rámcová dohoda nebo zaveden dynamický nákupní systém na základě zadávacího řízení v podlimitním režimu, zadavatel použije pro oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona národní formulář CZ 03 ˙Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu˙ uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v nadlimitním režimu

      Zadavatel veřejné zakázky v nadlimitním režimu použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie
a)
standardní formulář 1 ˙Předběžné oznámení˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1.  oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona,

2.  oznámení, na jehož základě budou zkráceny lhůty pro podání nabídek podle § 57 odst. 2 písm. a), § 59 odst. 4 a § 62 odst. 3 zákona, nebo

3.  oznámení, kterým se zahajuje užší řízení podle § 58 odst. 2 zákona nebo jednací řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 2 zákona,
b)
standardní formulář 2 ˙Oznámení o zahájení zadávacího řízení˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1.  zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1, § 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72 odst. 1 zákona, nebo

2.  zahájení zadávacího řízení, ve kterém se zavádí dynamický nákupní systém podle § 139 odst. 1 zákona, nebo oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,
c)
standardní formulář 3 ˙Oznámení o výsledku zadávacího řízení˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1.  oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona,

2.  oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 2 zákona,

3.  oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 8 zákona, nebo oznámení o ukončení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. b) zákona, nebo

4.  jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona.

§ 8

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v podlimitním režimu

      (1)  Zadavatel veřejné zakázky v podlimitním režimu použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek
a)
národní formulář CZ 01 ˙Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu˙ uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce pro

1.  oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona,

2.  oznámení, na jehož základě budou zkráceny lhůty pro podání nabídek podle § 54 odst. 4 zákona, nebo

3.  oznámení, kterým se zahajuje užší řízení podle § 58 odst. 2 zákona nebo jednací řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 2 zákona,
b)
národní formulář CZ 02 ˙Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu˙ uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce pro

1.  zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1, § 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72 odst. 1 zákona, nebo

2.  zahájení zadávacího řízení, ve kterém se zavádí dynamický nákupní systém podle § 139 odst. 1 zákona nebo oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,
c)
národní formulář CZ 03 ˙Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu˙ uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce pro

1.  oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona,

2.  oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 2 zákona,

3.  oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 8 zákona nebo oznámení o ukončení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. b) zákona, nebo

4.  jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona.

      (2)  V případě, že zadavatel požaduje uveřejnění informací o veřejné zakázce v podlimitním režimu v Úředním věstníku Evropské unie, použije příslušné formuláře pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu podle § 7 upravené v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

§ 9

Formuláře pro uveřejnění informací k sektorovým veřejným zakázkám

      Zadavatel sektorové veřejné zakázky použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie
a)
standardní formulář 4 ˙Pravidelné předběžné oznámení ˙ veřejné služby˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1.  oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona,

2.  oznámení, na jehož základě budou zkráceny lhůty pro podání nabídek podle § 57 odst. 2 písm. a), § 59 odst. 4 a § 62 odst. 3 zákona, nebo

3.  oznámení, kterým se zahajuje užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním podle § 164 odst. 1 písm. a) zákona,
b)
standardní formulář 5 ˙Oznámení o zahájení zadávacího řízení ˙ veřejné služby˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1.  zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1, § 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2 a § 72 odst. 1 zákona, nebo

2.  zahájení zadávacího řízení, ve kterém se zavádí dynamický nákupní systém podle § 139 odst. 1 zákona nebo oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona,
c)
standardní formulář 6 ˙Oznámení o výsledku zadávacího řízení ˙ veřejné služby˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1.  oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona,

2.  oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 2 zákona,

3.  oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 8 zákona nebo oznámení o ukončení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. b) zákona, nebo

4.  jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona,
d)
standardní formulář 7 ˙Systém kvalifikace ˙ veřejné služby˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1.  zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním podle § 164 odst. 1 písm. b) zákona, nebo

2.  zavedení systému kvalifikace podle § 165 odst. 2 zákona.

§ 10

Formuláře pro uveřejnění informací k soutěžím o návrh

      Zadavatel soutěže o návrh použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie
a)
standardní formulář 12 ˙Oznámení o zahájení soutěže o návrh˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro zahájení soutěže o návrh podle § 145 odst. 1 nebo § 146 odst. 1 zákona,
b)
standardní formulář 13 ˙Oznámení o výsledcích soutěže o návrh˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o výsledku soutěže o návrh podle § 150 odst. 1 zákona.

§ 11

Formuláře pro uveřejnění informací ke koncesím

      Zadavatel veřejné zakázky, která je koncesí na stavební práce nebo koncesí na služby, použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie
a)
standardní formulář 24 ˙Oznámení o zahájení koncesního řízení˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro zahájení koncesního řízení podle § 180 odst. 1 zákona,
b)
standardní formulář 25 ˙Oznámení o výsledku koncesního řízení˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o výsledku koncesního řízení podle § 185 zákona.

§ 12

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám ve zjednodušeném režimu

      Zadavatel zadávající veřejnou zakázku ve zjednodušeném režimu použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie
a)
v případě veřejné zakázky standardní formu- lář 21 ˙Sociální a jiné zvláštní služby ˙ veřejné zakázky˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) jako

1.  předběžné oznámení pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona nebo pro výzvu k vyjádření předběžného zájmu podle § 129 odst. 3 písm. a) zákona,

2.  oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 129 odst. 3 písm. b) zákona,

3.  oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 129 odst. 10 zákona,
b)
v případě sektorové zakázky standardní formulář 22 ˙Sociální a jiné zvláštní služby ˙ veřejné služby˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) jako

1.  pravidelné předběžné oznámení pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona nebo pro výzvu k vyjádření předběžného zájmu podle § 129 odst. 3 písm. a) zákona,

2.  systém kvalifikace pro zavedení systému kvalifikace podle § 165 odst. 2 zákona nebo pro výzvu k podání žádosti o účast podle § 164 odst. 1 písm. b) zákona,

3.  oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 129 odst. 3 písm. b) zákona,

4.  oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 129 odst. 10 zákona,
c)
v případě koncese standardní formulář 23 ˙Sociální a jiné zvláštní služby ˙ koncese˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) jako

1.  předběžné oznámení pro výzvu k vyjádření předběžného zájmu podle § 129 odst. 3 písm. a) zákona,

2.  oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 129 odst. 10 zákona.

§ 13

Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v oblasti obrany nebo bezpečnosti

      (1)  Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie
a)
standardní formulář 16 ˙Oznámení předběžných informací ˙ obrana a bezpečnost˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona,
b)
standardní formulář 17 ˙Oznámení o zakázce ˙ obrana a bezpečnost˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro zahájení zadávacího řízení podle § 58 odst. 1, § 61 odst. 1 a § 68 odst. 2 zákona,
c)
standardní formulář 18 ˙Oznámení o zadání zakázky ˙ obrana a bezpečnost˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro

1.  oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona,

2.  jednotlivé či souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona.


      (2)  Vybraný dodavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije pro uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie standardní formulář 19 ˙Oznámení o subdodávce ˙ obrana a bezpečnost˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o poddodávce podle § 208 zákona. Pro odesílání formuláře vybraným dodavatelem se podmínky, které jsou v této vyhlášce stanoveny pro zadavatele, použijí obdobně.

§ 14

Ostatní formuláře pro uveřejnění informací týkajících se veřejných zakázek

      Zadavatel použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie
a)
standardní formulář 15 ˙Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona,
b)
standardní formulář 20 ˙Oznámení o změně˙ upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) pro oznámení o změně závazku podle § 222 odst. 8 zákona.

§ 15

Formuláře pro uveřejnění informací týkajících se profilu zadavatele

      (1)  Zadavatel použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek, které se týkají profilu zadavatele,
a)
národní formulář CZ 05 ˙Oznámení profilu zadavatele˙ uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce pro oznámení profilu zadavatele,
b)
národní formulář CZ 06 ˙Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele˙ uvedený v příloze č. 6 k této vyhlášce pro zrušení či zneaktivnění profilu zadavatele.

      (2)  Zadavatel zajistí, aby internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny informace o veřejných zakázkách výhradně tohoto zadavatele.

§ 16

Povinné informace uváděné ve formulářích

      Zadavatel ve formulářích vyplní informace podle přílohy č. 7 k této vyhlášce; to neplatí v případě, že z přílohy č. 7 k této vyhlášce vyplývá, že uvedení informace není povinné.

§ 17

Informace a dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele

      (1)  Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle § 219 zákona musí být uveřejněna na profilu zadavatele v podobě strukturovaných dat v souladu s přílohou č. 8 k této vyhlášce. Tím není dotčeno právo zadavatele uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny současně jako dokument ve formátu podle § 18 odst. 2.

      (2)  Všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění.


§ 18

Struktura údajů uveřejněných na profilu zadavatele

      (1)  Dokumenty k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele jsou umístěny v logickém celku, označeném jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky.

      (2)  Zadavatel použije pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele některý z těchto formátů:
a)
pdf (Portable Document Format),
b)
PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
c)
xml (Extensible Markup Language Document), odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu,
d)
fo/zfo (602XML Filler dokument),
e)
html/htm (Hypertext Markup Language Document),
f)
odt (Open Document Text),
g)
ods (Open Document Spreadsheet),
h)
odp (Open Document Presentation),
i)
txt (prostý text),
j)
rtf (Rich Text Format),
k)
doc/docx (MS Word Document),
l)
xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
m)
ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
n)
jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
o)
png (Portable Network Graphics),
p)
tif/tiff (Tagged Image File Format),
q)
gif (Graphics Interchange Format).

      (3)  Zadavatel může pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele použít i oborově obvyklý formát jiný než uvedený v odstavci 2 s podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.

      (4)  Zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1 zákona, její část nebo smlouva podle § 219 odst. 1 zákona, která obsahuje více dokumentů ve formátech podle odstavce 2 nebo 3, může být na profilu zadavatele uveřejněná jako jeden či více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.

      (5)  Základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 19

Postup při změně profilu zadavatele

      Změní-li zadavatel svůj profil zadavatele, zajistí, aby
a)
všechny informace a dokumenty k veřejným zakázkám uveřejněné na nepoužívaném profilu zadavatele byly převedeny na nově používaný profil zadavatele; nepoužívaný profil zadavatele zadavatel označí ve formuláři Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele uvedeném v příloze č. 6 k této vyhlášce jako zrušený a tento formulář odešle k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, nebo
b)
na nově používaném profilu zadavatele byla uveřejněna informace o nepoužívaném profilu zadavatele včetně přímého hypertextového odkazu; zadavatel rovněž zajistí, aby prostřednictvím nepoužívaného profilu zadavatele nebyly uveřejňovány informace k veřejným zakázkám zahájeným po datu, kdy došlo ke změně profilu zadavatele, na nepoužívaném profilu zadavatele však budou doplňovány informace k veřejným zakázkám zde uveřejněným, přičemž nepoužívaný profil zadavatele zadavatel označí ve formuláři Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele uvedeném v příloze č. 6 k této vyhlášce jako neaktivní a tento formulář odešle k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

§ 20

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
Ministryně:


Ing. Šlechtová v. r.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.Příloha č. 2 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.Příloha č. 3 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.Příloha č. 4 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.Příloha č. 5 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.Příloha č. 6 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.Příloha č. 7 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.Příloha č. 8 k vyhlášce č. 168/2016 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011.